Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

Op de classicale vergadering te Grootegast, gehouden den 27en Oct., werd praeparatoir geëxamineerd de heer J. S. Schaafsma, Theol. candidaat.

Met algemeene stemmen werd Z.Eerw. toegelaten te staan naar de Bediening des Woords en der H. Sacramenten.

Namens de classis voornoemd : Ds..F, W. GEERDS, scriba.

Kort Verslag van de vergadering der Classis Amersfoort op Dinsdag s Oct. 1909.

1. Ds. Donner, naar toerbeurt praeses, opent de vergadering, laat zingen Ps. 84 : 3, gaat in den gebede voor, en leest flan Psalm 84.

2. De credentie-brieven worden nagezien en in orde bevonden.

3. De notulen worden gelezen en vastgesteld.

4. De praeses feliciteert de dienaren des Woords, Ds. Horjus en Ds. Schoonhoven, met de door hen ontvangen roeping, en spreekt zijn blijdschap uit, dat zij vrijmoedigheid vonden voor die roeping te bedanken.

5. Een verzoek om finantieele hulp voor Duisburg, Homberg enz. wordt gelezen. Ds. den Hengst, deputaat in deze materie zal de be langen van dezen arbeid zooveel mogelijk behartigen.

6. De stukken, met het vertrek van Ds. Bolwijn in betrekking staande, worden in de beste orde bevonden en geteekend.

7. Rondvraag naar art, 41 D, K. O, Ds Lanting zal Nieuw-Loosdrecht als consulent dienen.

Een kerk vraagt en ontvangt advies in een tuchtzaak. 't Geldt een lidmaat, die zich, waar censure werd toegepast, aan de gemeenschap dier kerk onttrok. Dezelfde kerk vraagt hulpbetoon voor de Diakonie. Den kerken wordt aanbevolen vrijwillig die Diakonie hulp te bieden.

Een andere kerk wordt ook van advies in een tweetal tuchtzaken gediend; in het eene geval wordt geadviseerd nog voort te gaan met vermaan; — in het andere de 2e trap van censure toe te passen.

8. 't Kasboek van den Zendings-deputaat is nagezien en in orde bevonden: Wegens het vertrek van Ds. Bolwijn wordt zijn secundus. Ds. J. Koppe, tot primus benoemd, terwijl Ds. Schoonhoven secundus wordt.

9. De verschillende deputaten worden gecontinueerd. Ds. Horjus zal een jiar lang D. V. scriba zijn.

10. De vacature-beurten worden geregeld als volgt:

Maartensdijk: Nov. Ds. E. J, Koppe; Dec. Ds. J. Koppe; Jan. Ds. den Hecgst.

Renswcude: Nov. Ds. J. C. C Voigt; Dec. Ds. Schoonhoven; Jan. Ds. A. M. Donner.

11. Rapport wordt uitgebracht van de in Juni gehouden Part. Syn., en naar aanleiding hiervan een broeder benoemd om op de volgende vergadering der Classis een voorstel te doen, opdat zooveel mogelijk de Classis-vergaderingen in de Prov., in dezelfde maanden worden gehouden.

12. Baarn zal de volgende Classicale ver gadering saamroepen.

13. Ds. Donner spreekt een hartelijk woord van afscheid tot Ds. Bolwijn, dankt hem voor den arbeid in de Classis en bidt hem den zegen des Heeren toe, 't welk door Ds. Bolwijn niet minder hartelijk wordt beantwoord.

14. Hierna wordt 't persverslag gelezen.

Dan, staande Ds. Bolwijn Ps. 134:3 toege zongen, waarna Ds. den Hengst in dankzegging voorgaat, en door den praeses de vergadering wordt gesloten.

Namens de Classis, J. KOPPE.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 november 1909

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 november 1909

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken