Bekijk het origineel

Officieele Gerichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Gerichten.

5 minuten leestijd

De gewone vergadering der classis Gouda zal D.V. worden gehouden Dinsdag 19 Nov, e.k. te Gouda (Turfmarkt), aanvang 's morgens 9 uur.

Punten voor het agendum vóör tS October s, V, p, in te zenden aan het adres van eerstondergeteekende.

Namens den raad der roepende kerk van Reeuwijk:

M. STADIG, praeses,

J. HAGEN, seriba.

Reeuwijk^ i October i9it.

Aan de Geref. Kerken in Nederland wordt bij deien beticht, dat Dr. J. Riddcrbos van Bussum, door de Generale Synode benoemd tot hoogleeraar in de exegese des Ouden Testaments en aanverwante vakken aan de Theologische school te Kampen, deze benoeming heeft aangenomen; en dat Dr. B, Wielenga van Amsterdam, door dezelfde Synode benoemd, heeft gemeend voor die benoeming te moeten bedanken.

Dr. J, Ridderbos beveelt zich in de voorbede der Kerken aan.

A, DE GEUS, Syn. scriba.

De Lemmer, a Oct. 1913.

Vergadering van de classis Dordrecht op Donderdag i? September 1911 om half tien in de Wilhelminakerk te Dordrecht.

De voorzitter van den kerkeraad der roepende kerk (Dordrecht) opent de vergadering; doet haar zingen het 3de vers van den Morgenzang; leest haar voor Hebr. 3 : i—14; en gaat haar voor in gebed.

De predikanten Meulink en Koelewijn gaan op verzoek van den voorzitter de geloofsbrieven onderzoeken.

Onderwijl worden de notulen der laatste vergadering gelezen en zonder eenige verandering vastgesteld.

Ds. Meulink deelt nu mede, dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn, hoewel Antwerpen slechts door één afgevaardigde. Alleen de kerk van Futtetshoek vaardigde in plaats van haren Dienaar des Woords een diaken af. Daar het blijkt dat ongesteldheid van Ds. Voogel daarde oorzaak is, heeff de vergadering geen bezwaar aan den afgevaardigden diaken zitthig en stemrecht te verleenen.

Voor het moderamen worden thans aangewezen Ds. De Jonge als praeses. Ds, Warner als scriba en Ds. Schoemakers als assessor.

De Zendingsdeputaten brengen ditmaal geen rapport uit, maar deelen mede, dat eenige verslagen van den arbeid van Dr. Esser en Dr. van Stokkum ter beschikking van de verschillende kerken gereed leggen.

Een rapport der afgevaardigden naar de jongste particuliere synode wordt gelezen; na eenige vragen en opmerkingen spreekt de praeses den dank der vergadering uit voor dit interessante verslag.

Ds. Hey deelt mede, dat bij de classis vertegenwoordigd heeft bij het afscheid van Ds. V. d. Kamp van Sliedrecht, en dat deze hem een woord van afscheid en dank voor de broeders medegegeven heeft.

Bij de regeling der vacatuurbeurten vraagt de kerk van Sliedrecht één, de kerk van 's Gravendeel twee beurten aan voor het aangebroken kwartaal. De vergadering willigt deze aanvrage in. Ds, Vonkenberg wordt aangewezen om op 30 Oct, de kerk van Sliedrecht te dienen, terwijl op 37 Oct. Ds. Meulink en op 34 Nov. Ds. de Jonge in 's Gravendeel den dienst zullen waarnemen.

Aan de kerk van Sliedrecht wordt Ds. de Jonge en aan de kerk van 's Gravendeel Ds. Meynen als consulent toegewezen. Beide geschiedt op verzoek der betrokken vacante kerk. Ds, Vonkenberg stelt nu voor, een vaste regeling voor de aanwijzing der consulenten te ontwerpen. De vergadering gaat met dit voorstel mee en wijst voor het ontwerpen van zulk eene regeling de roepende kerk der volgende classikale vergadering aan.

De kerk van Antwerpen spreekt haren hartelijken dank uit voor de hulp, die zij tijdens de ziekte van haren Dienaar van de kerken der classis genoot, en deelt mede dat zij, dank zij Ds. Hepp's aanvankelijk herstel, thans geen hulp meer te vragen heeft.

Het onderzoek naar art. 41 der kerkenorde levert geen bizonderheden op. Slechts de kerk van Brussel vraagt of de verschillende kerken haar al mededeeling kunnen doen van den in uitzicht gestelden steun voor haren evangelisatiearbeid; deze mededeelingen worden voor zoover mogelijk verstrekt.

Naar aanleiding van een ingekomen bezwaar van een broeder uit Zwijndrecht wordt besloten dezen broeder te antwoorden, dat hij zich nogmaals tot zijnen kerkeraad heeft te wenden. Het ontslag van Ds. van Dam als Dienaar des Woords van de kerk van 's Gravendeel, hem namens zijnen kerkeraad verleend, wordt gelezen en in orde bevonden. Hem wordt nu ook van classiswege de acte van losmaking toegezegd, die hij voor de kerk van Willemstad en de classis Klundert behoeft.

Wegens het vertrek van Ds. v. d. Kamp en Ds. van Dam wordt het bestaande deputaat-j schap voor kerkvisitatie zóó gewijzigd, dat Ds, Heij en Ds. Meulink primi-visitatoren zullen zijn; Ds. Vonkenberg zal hun secundus wezen. Dit jaar zal echter alleen de kerk van Brussel in het voorrecht der visitatie deelen, wijl die kerk het vorige jaar daarvan verstoken bleef,

Aan Ds, Koelewijn wordt opgedragen, voortaan de volgorde der vacatuurbeurten te regelen.

Ds. van Dam, voor het laatst ter classikale d vergadering aanwezig, neemt met zeer hartelijke woorden afscheid van zijn collega's en van de kerken der chssis en wenscht zijn medeambtsdragers den zegen Gods over hun verderen arbeid toe. Met een hartelijk vaarwel bij monde van den praeses beantwoordt de vergadering dit afscheidswoord.

Tot roepende kerk voor de volgende vergadering wordt de kerk van Hendrik Ido Ambacht aangewezen.

Ds. van Dam gaat den broeders in dankgebed voor.

De voorzitter sluit de vergadering. Op last en in naam der classis,

CHR. WARNER, seriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 oktober 1912

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Gerichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 oktober 1912

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken