Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit de Pers.

6 minuten leestijd

In The Barnier kwam onlangs een waarschuwing voor tegen het Moi-monengevaar, die we gaarne hier overnemen, omdat het Mormonisme ook in ons land op tal van plaatsen propaganda drijft. De vertaling van dit stuk danken we aan de Amsterdamsche Kerkbode:

Het Mormonisme is in meer dan één opzicht een dreigend gevaar.

In de eerste plaats is het een gevaar op politiek gebied. De Mormonen stemmen b.v. voor 't meerendeel eerder . als onderdanen, der Mormoonsche priesters dan als inwoners der Vereenigde Staten.

Wil een politicus de stemmen der Mormonen op zich doen uitbrengen bij eene verkiezing, dan heeft hij zich maar te verstaan met hun president. Er' zijn er, zoo men zegt, die zich verbonden hebben om niet te stemmen tegen polygamie (veelwijverij). In Utah en de omliggende Staten zijn de politici op allerlei wijze gebonden aan de volgelingen van John Smith.

Iemand die goed op de hoogte, is \'an dit onder» werp, schrijft;

Dat de macht der mormoonsche priesters over hunne kudde nooit sterker is gevoeld dan tegenwoordig, getuigen .allen , die het weten kunen. De tegenwoordige leden der kerk van Utah zijn, de kinderen én kleinkinderen van hen, die trouw zijn gebleven aan hun geloof. Dit jongere geslacht gelooft daarom niet alleen, omdat zij in deze leer zijn onderwezen, maar ook omdat hun voorouders dit geloof reeds hadden. Daarom is het heden ten dage veel moeilijker, eenen Mormoon te overtuigen dat zijn geloof op valsche voorstellingen is gebouwd, dan het vroeger was om dit duidelijk te maken aan mannen en vrouwee, die zich eertijds bij de «heiligen van Utah* aansloten. Daarom zijn ér betrekkelijk weinig' afvalligen in Utah; daarom óók gehoorzame mannen uit alle standen aan het beyel om als zendeling overal heen te trekken; daarom óók werden de tienden nooit trouwer betaald' sinds de dagen van Brigham Young....

De politieke invloed der Mormoonsche kerk is ook groot in alle Staten, om Utah heen. In sommige gevallen is, die invlqed zelfs onweerstandelijk.

Verder is er in 't Mormonisme eeii zedelijk gevaar, daar het veelwijvérij predikt. Het heet, dat er geene veelwijvérij meer bestaat; in werkelijkheid echter is dat wél het geval. Eenigen tijd geleden noemde de Tribmu met: naam en toenaam meer dan tweehonderd gevallen van menschen die zich hieraan schuldig maken, Geen wonder ook, want veelwijvérij is een deel van hun geloof. Eene vrouw kan, volgens de Mormonen, slechts als de echtgenoote van een of ander getrouw lid der Mormoonsche kerk den hemel binnengaan. Men gelooft dat de lucht die onze aarde omgeeft, vol is met geesten, die eenen aardschen tabernakel zoeken, waardoor zij redding mogen vinden. Als een gevolg hiervan gelooven de vrouwen, dat hare zaligheiti afhangt van een z.g. «verzegeld huwelijk«, én hoe meer kinderen zij ter wereld kunnen brengen, aan des te meer zielen geven zij eene kans. pp den hemel.

Dan is het Mormonisme een gevaar voor den godsdienst. Het is niet bekrompen en bijgeloovig om te zeggen, dat een Mormoon niet zalig kan worden; het Mormonisme heeft Gödonteerende leerstellingen, in lijnrechte tegenspraak met de eerste twee geboden.

Wat leert men fnet name over God en Jezus Christus ?

»God zelf was eens wat wij nu zijn, éen verheven mensch (J. Smith, deel 6, blz. 3). Hij (Adam) is. onze vadea, en, onze god, de eenige god met wien wij te doen hebben< ( (Brigham Young). »De hoofd-god riep de goden tezamen, en hield raad, hoe de wereld Voort te brengen» (Joz. Smit). De Mormoonsche catechismus stelt deze vraag: «Zijn er meer goden dan één ? " Aitvv, »Ja, vele." Toen onze vader Adam in den hof van Eden kwam, kwam'hij da.r in zijn Jiemelsch lichaam, en bracht Eva, eene zijner vrouwen, met zich" (Brigham Young). «Iedere god is door zijne vele vrouwen de vader van een talrijk geslacht, zonen en dochteren. ...; want iedere vader en moeder krijgen steeds kinderen" (The Seer 1, 37). «Jezus Christus en de Vader zijn twee personen evenals Johannes en Paulus twee personen zijn.... en hebben organen en 'ledematen zooals ieder mensch (P. P. Pratt). «Daar is geen andere god in den hemel dan een god van vleesch en-bloed'^ 0. Smith).

Deze God-onteerende leerstellingen roepen om wraak, en een heilig God zal zulk een vreëselijk geloof eenmaal oordeelen.

Het is te erger, daar het Mormonisme steeds méér een dreigend gevaar wordt.

In April 1830 begonnen met zes leden, die in zes maanden tot 75, waren vermeerderd, is het Mormonisme in de laatste jaren met groote snelheid toegenomen, in spijt van allerlei moeilijkheden.-In 1890 waren er in de Vereenigde Staten 144000 leden, waarvan er 118000 in Utah woonden. Nu zijn er in Utah alleen ca. 200.000 en in de .Vereenigde Staten bijna 100.000, die hier en daar gemeenten vormen. Deze gemeenten zijn in Alberta, Canada, Colonia, Mexico en andere plaatsen.

Utaih heeft èene bevolking van 373351 zielen. Naar de laatste telling zijn 50 pCt. dier bevolking Mormöonsch en 5.2 pCt. 'gelijkelijk verdeeld tusschen Roomsche en Protestantsche kerken.

Deze opvallende vermeerdering versterkt het geloof der Mormonen, dat hun kerk in de toekomst, de Amerikaansche Republiek zal veroveren en een Mormöonsch rijk zal stichten; een ideaal dat door hun. groei ernstig moet worden onder de oogen gezien. Daarbij spannen de Mormonen al hun krachten - in om dit ideaal te verwezenlijken. Ze gaan inderdaad uit in de heggen en st«ggen en dwingen om in te gaan.

In de zendingsverslagen der Mormonen wordt geconstateerd, dat er 2300 ouderlingen in de wereld zijn uitgegaan om heiden-christenen tol het Mormonisme te bekeeren. Hiervan werken er 600 in 't buitenland. Tot nog toe gingen er slechts mannen op deze zendingstochten, maar nu worden ook jonge vrouwen uitgezonden. Soms gebeurt het, dat deze vrouwen in eenzame streken eene school oprichten en voor een kleinigheid de kinderen onderwijzen, om zoodoende meer invloed te verkrijgen.

Twee aan twee (zoo zij zeggen, zonder buidel ef male) reizen de ouderlingen ieder naar een bepaald district, ter\vijl ze, waar ze komen, geschriften achterlaten. Na eenigen tijd bezoeken zij dezelfde gezinnen nogmaals, spreken met hen die geschriften van hen lazen of die vroeger naar hen luisterden. Waar zij vriendelijk ontvangen zijn, keeren zij terug; zij gaan systematisch te werk.

’t Is meermalen gebeurd, dat vrouwen naar Utah gelokt werden met huwelijksbeloften •— iets dat •een zendeling die in, veelwijvérij gelooft, licht kan beloven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 december 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 december 1914

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken