Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkelijke attestatie.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kerkelijke attestatie.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

11.

Heeft iemand, die naar een andere plaats verhuist, zijn attestatie ontvangen, dan behoort hij haar zoo spoedig zoo spoedig mogelijk bij den Kerkeraad in te dienen, om nu. op deze plaats als lidniaat der Kerk aangenomen en tot het Avondmaal te worden toegelaten. Doet hij dit nieten laat hij de attestatie thuis liggen, dan kan hij natuurlijk door den Kerkeraad ook niet als lidmaat van die Kerk worden beschouwd. Onze Kerkenorde zegt toch uitdrukkelijk in Art. LXI, dat niemand ren Avondmaal mag worden tóegelaten, die uit een andere Kerk overkomt, zonder „getuigenis" van die Kerk te hebben, en het Avondmaal beslist over de gemeenschap der Kerk. Zoo iemand mag dan wel in de Kerk komen, want de bediening des Woords staat voor ieder open, maar hij kan niet als lidmaat van die Kerk optreden, omdat hij zich niet bij die Kerk heeft aangesloten en door den.Kerkeraad tiiet is. aange^nomen Of hij daarom zich zelf nog be-ic-Hou*D-en--«/-i1-'-alj - -Hdjiiej: " Ga-efofaic-etds. Kerkeii eb bij ëen èventHêele 'B-öHtstelling - zich wil inschrijven als behöórende tot de Gereformeerde Kerken, is zijrt zaak, maar wanneer de Kerk aan de Regeering een opgave zou doen" van het aantal harer leden, zou ze hem niét kunnen meetellen. : Het niet inleveren van de attestatie wil toch feitelijk zegge"n, dat men den band der gemeenschap met die Kerk niet wil aanvaarden. En waar men door te vertrekken uit de Kerk, waartoe men vroeger behoorde, opgehouden heeft lid van deze' Kerk te zijn, en bij de Kerk, waar men zich metterwoon heeft gevestigd, zich niet als lidmaat heeft aangesloten, staat . men feitelijk buiten de gemeenschap der - Kerk. Gesteld bijv. dat zoo iemand zich' kwam te misgaan, dan zou de Kerkeraad geen censuur over hem kunnen uitoefenen. - ,

Vraagt men of dit niet indienen van de attestatie dan den doop en de belijdenis van zoo iemand te niet doet, zoo moet daarop geantwoord, dat hierbij onderscneid moet' worden gemaakt. De doop is een sacrament, dat nooit te niet kan gedaan worden; zelfs wanneer iemand geëxcommuniceerd is, blijft hij een gedoopte, zooals daaruit blijkt, dat wanneer hij weer met de Kerk verzoend wordt, de doop niet' opnieuw wordt bediend. En ook de belijdenis, die men heeit afgelegd, ' om ten Avondmaal te worden toegelaten, kan niet te niet worden gedaan, 'of men zou openlijk moeten verklaren, dat men deze belijdenis herriep en tot een ander »geloof» was overgegaan. Maar de rechten, die men aan dezen doop en deze belijdenis ontleent, kunnen wel, verloren gaan. Iemand, die door den Kerkeraad geëxcommuniceerd wordt, verliest immers deze rechten. En in zekeren zin geldt dit ook hier. Niet de Ker-. keraad excommuniceert zulk een persoon, < maar door zich niet bij de Kerk aan te sluiten, stelt hij zich zelf buiten de gemeen-: schap der Kerk en kan hij dus de rechten, aan doop en belijdenis ontleend, niet uitoefenen. Hij staat gelijk met iemand, - die het lidmaatschap der Kerk, waartoe hq behoorde, heeft 'opgezegd. Want het niet . indienen van de attestatie is feitelijk een - • verklaring, dat men geen lid van de Ge-; reformeerde Kerk op dié plaats wil zijn.

-N'atuurlijk kunnen er gevallen voorkomen, waardoor iemand wettig verhinderd wordt zijn attestatie in te dienen. Bijv. wanneer op zulk een plaats geen Gereformeerde Kerk is, of wanneer hij bij aankomst ziek wordt, hoewel in. dit laatste geval het toch • altoos beter is, dat men dan door een ander zijn attestatie aan den kerkeiraad ^^ brengen laat, omdat men in zijn ziekte . bezoek van een predikant of ouderlingen juist dubbel' noodig heeft. Maar dit zijn uit/.onderings-gevallen. Waar het hierom - gaat is niét, hoe de kerkelijke-positie • is, : wanneer iemand zijn attestatie niét indie-i • nen kan, maar wanneer hij uit^^onver-: schiüigheid dit niet doét > öf niet doen wil: : Pin in zulke gevallen nu kan niet anders geoordeeld worden, dan dat zoo iemand ; geen »kerkelijke positie« heeft, daar-hij . buiten de gemeenschap der Kerk staat, : . niet omdat de Kerk hem - buiten sluit, ., maar omdat hij zich zelf buiten gesloten : heeft. Zijn attestatie is dan, voor hem waardeloos. Hij heeft er niets aan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 mei 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Kerkelijke attestatie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 mei 1916

De Heraut | 4 Pagina's