Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor Kinderen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Kinderen.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

AAN VRAGERS.

Onze lezer M. v. R. Gzn. te O. B. vraagt: .

'Hoe moet men uitspreken het woord »Aureool? * Mijn bedoeling is verandert in de uitspraak de a en de u in oo of blijft het gewoon au ? Hoe is dit met het woord ««tomobiel r

Woorden als de hier bedoelde .zijn te kwader ure uit vreemde talen overgenomen, en zoo min Of meer vernederlandscht. In de vreemde taal, meestal het Fransch luidt: au als oo. Doch-nu die woorden eenmaal vervormd en verknoeid zijn en met geweld en onnoodig voor Nederlandsch 'dienst moeten doen, zou het dwaas zijn dat au nog uit te spreken als in de vreemde taal. Men geve het nu den klank dieii we ook hooren bijv. in blauw. In woorden als autoriteit, autocraat enz. is. au ook nooit anders uitgesproken.

B. schrijft:

Onlangs hoorde ik iemand zeggen: „Toen kwam tot ifaulus de merkwaardige roepstem, waarvan wij lezen in het boek der Handelingen" uit Europa. Wat kan daarmee bedoeld zijn? -

Blijkbaar doelt dit op Hand. 16 : 6—12, waar - wij lezen:

„En als zij Phrygië, en het land van Gatótië doorreisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het woord'in Azië te spreken;

En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen; en de Geest liet het hun niet toe.

En zij, Mysië voorbij gereisd zijnde, kwamen af naar Tróas.

En van Paulüs werd in den nacht een gezicht gezien: er was een Macenonisch man staande, die hem bad en zeide: Kom over in Macedonië, en help ons.

Als hij nu dit gezicht gezien had, zoo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit, dat ons de Heere geroepen had, om dezen het Evangehe te verkondigen.

Van Tróas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar • Samothrace, en den volgenden dag naar Neipolis;

En van daar naar Philippi, welke is de eerste sUd van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen.

Paulus bevond zich in Azië, waarmee in de Schrift altijd Klein-Azië wordt bedoeld, om daar het EvangeHe te prediken. Doch nu liet de Geest des Heeren dit niet langer toe, wijl de Apostel tot een nieuw arbeidsveld moest overgaan. Al voortreizend kwamen zij zoo in het landschap Troas, in het noordwesten van Aziëj dus vlak bij Europa. Daar, had Paulus hef

merkwaardig.gezicht ons vermeld invs9. Macedonië was een deel van Griekenland, dat in Europa ligt. De Macedonische noan was dus een Europeaan, en Paulus werd geroepen naar Europa. Hij ging ook dadelijk (vs 10 enz.) Bij gunstigen wind bereikten zij het eiland Samothrace, daarna de havenstad Néapolis op de Zuidkust-van Macedonië en kort daarop de naastbijgelegen stad van Macedonië namelijk Füippi.

Het slot van vs. 12 wü zeggen : Het duurde ettelijke dagen eer wij kondeü beginnen te prediken.

P. ï. te R. leest steeds met veel genoegen de „Christenreis" van Bunyan. Hij vraagt nu of er nog meer boeken van dien aard bestaan

Bunyan zelf heeft er nog ettelijke geschreven, waarvan : „De Heilige oorlog" het meest bekend is. Zijn werken zijn alle in onze taal overgebracht.

Oorspronkelijk Nederlahdsche boeken in denzelfden geest zijn bijv.:

Christina of de goede keus.

De plaatsvervanger of de tocht naar de steengroeve door J. de Liefde,

Schemerdal door Ds.' Visser (pas verschenen).

Deze boeken hoeveel ook gelezen, worden ajle door dat van Bunyan overtroffen, die schoon ongeletterd, van God zulke groote gaven had ontvangen, dat zelfs ongeloovigen hem bewonderden.

Tenslotte nog dit:

Al is ons Prinsje nog zoo kiem, "^ Alevel zal hij wezen Wilhelmus uitgelezen.

Wat wil vi-aagt dezelfde alevel zeggen ? 't Woord komt weinig voor tenzij in d spreektaal op het platte land. Het heeft aanleiding gegeven tot vergissingen bij hen die er uit lazen: vel van alen. De bedoeling echter is ; al evenwel of toch.

BRIEFWISSELING. ,

Door een vergissing moeten een paar vragen nog wachten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 mei 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Voor Kinderen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 mei 1916

De Heraut | 4 Pagina's