Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. De R e f. Ki r c h e n z e i-tung over Jugendbühnen.

Eenigen . tijd geleden schreven wij over de protesten die in Christelijke bladen gevonden werden tegen de opvoering van tooneelstukken als »MonaLisa, « welke in hooge mate onzedelijk zijn. De verzuchting werd daarbij in een Luthersch blad geslaakt, dat de tijd voorbij was, waarin men van Christelijke zijde tegen het tooneel in het. algemeen kón ageeren; nu. moest men er zich toé bepalen, om tegen de wildste uitspattingen'van de tooneelwereld zijn. stem te.verheffen. Wij konden ons dat toen moeilijk in-'denken.' Maar na het lezen van een artikel in de »Ref. Kirchenzeitung* van 27.Febr. kunnen wij ons voorstellen, dat men in ChristeUjke kringen; alleen tegen de grootste uitwassen van hét tboneel ingaat. Immers 'het ^bleek daaruit, dat in éen blad, dat tegenover de Luthersche belijdenis de Gereformeerde wil handhaven, gelijk die neergelegd is in den Heidelberger Catechismus, een lans gebroken wordt voor »Jugendbuhnen«, tooneelvoorstellingen die door eugdigen van jaren gegeven wórden. In dit artikel wordt o.a. gezegd: »de geweldige storm van den wereldoorlog slaat van den Dnitschen eik menigen dorren tak en menige groene twijg af. De oorlog is een vreeselijke verschrikking, maar toch ook een reinigend onweder, waarna de vredeszon des te helderder lacht. 'VVij zijn nog aan het werk, om de machtvolle plaats in de wereld, ' die ons toekomt, door dezen oorlog e verwerven. Duitsche heldenmoed, Duitsche lijt, Duitsche gezindheid en zedeHjkheid moeen de wereld voorlichten. Wij zijn ten gevolge an onze ligging in het midden van Europa enoodzaakt, worstelaars te zijn en te blijven. lleen door inspanning van al onze lichamelijke n geestelijke krachten' zijn en blijven wij een acht die leiding geeft. Onze jeugd moet van lein af totdat zij uit het leger treedt, eenzelfde orming ondergaan. Het moét ophouden dat 90 pet. van alle krachten na het verlaten van e school op 14-jarigen leeftijd niet meer gechoold worden. Onze jeugdige knapen moeten n scholen voor voortgezet onderwijs én in eerbaarheidsinrichtingen voor jongelingen, een etere vorming ontvangen. Dit is noodig ook m den socialen vrede.s

De schrijver I^aul Motzdorf gaat dan voorts etoogen, dat de Duitsche scholen lijden aan swoordovervoederingï. De jeugd moet te veel leerstof in het. hoofd opnemen, en daardoor ordt de vorming van het gemoed én het hart edood. Daarom jubelt de lieve jeugd over elk chooluur dat vrij gegeven wordt. De > woordchoolï moet ïdaadschools worden. Het leeren al mét het doen in de innigste verbinding omen. De nieuwe school eischt voorstellend darstellend) onderricht. Deze eisch is niet ieuw, zij werd reeds door Basedow en Pestalozzi esteld. Aanschouwelijk onderwijs is niet voloende. Het maken van hetgeen, de geest ons eert, is eerst jhet rechte.

In de toekomst zal werkonderricht en spel, waarbij iets voorgesteld wordt, meer dan tot hiertoe aan de jeugd gegeven moeten worden. Bijna bij alle vakken van onderwijs is dit mogelijk. Hoe gaarne lezen kindéren gedichten en tooneelstukken met verschillende rollen. Ieder afzonderlijk geyoelt zich door het voor zijn ekening nemen van eei; i rol tot het mededoorleven van het geheele stuk genoopt.

In de eerste plaats moeten het onderwijs in het Duitsch en de geschiedenis een voorstellenden vorm krijgen» Bij het godsdienstonderwijs worden te veel woorden gebruikt. Het ontbreekt aan de innige', deelneming in de stof. Deze wordt in het leven geroepen door eene topneelmatige bearbeiding van de stof. Wanneer de jongens van den schrijver, na behandeling van den bevrijdingsoorlog van 1813—1815, zich opmaakten om een stuk te spelen: »vrijwilligers vóór", was dit bijna de daad zelf. Die het uitvoerden, staan thans als vrijwilligers aan het front. Als de predikant Lic Holtz aan zijn onge leerlingen de-kerkgeschiedenis of de opwekking van den jongeling te Naïn zóó weet voor te dragen, dat zij zelf aan het werk gaan om er eetie voorstelling van te geven en hun eigen stempel daarop te zetten, dan is het hoogste wat uit opvoedkundig oogpunt te verlangen is, bereikt.

Zoo gaat'dei-sèhrijvér.-voörtj maar vergeet dat et-. hooggte hi«i? ^ ; : be? ta*.tj.. dat het : kindeke Jezus in ons hart geboren wordt en dat wij in onze riel ondergaan, wat de Christus aan den jongeling . te-Naïn naar het lichaam gedaan heeft. Doch wij zijn overtuigd, dat wanneer dit geschiedt, hij die het ondervond, zooveel eerbied voor de majesteit van den Christus Gods zal gevoelen, dat hij er van, gruwen zou, dit bij wijze van een tooneelstuk voor te stellen.

Tenslotte wil de schrijver nog een bedenking wegnemen, die men tegen tooneelvoorstellingen door jeugdigen van jaren inbrengt. De vereenigingen die zulke voorstellingen bevorderden, zijn afgedoold op kromme paden, omdat zij uit de zedeverdervende stukken uit de groote steden tot voorbeeld nemen. Maar de geweldige loutering door den oorlog zal ook hier alle vuilheid wegvegen en het tooneel door jeugdigen gespeeld, zal mede helpen om het Duitsche tooneel gezond te maken. Het theaterwezen vóór den oorlog was één speculatie op het prikkelen van de zinnen en op den geldbuidel. Maar nu wordt het beter. Het tooneel moet nieuwe idealen geven en de zedelijke krachten des volks tot ontplooiing brengen. Dit kan het, wanneer reeds de jeugdigen van jaren met vollen ijver en met vreugdevoUen ernst hunne roeping op het tooneel vervullen.

Wij staan verbaasd over het feit, dat in de Reformirte dergelijk betoog te vinden staat. Nadat Duitschland ruim een jaar lang in den ontzettendstend oorlog gewikkeld is geweest, hebben Theater-directeuren nog den moed om een zedeloos stuk als Mona Lisa te laten opvoeren in de voornaamste steden van Duitschland. Waar blijft nu de loutering die de oorlog op dit gebied zou werken f Kan men wel in ernst verwachten, dat hierin verandering komen zal, wanneer knapen komedie gaan spelen en deze zulke ergerlijke stukken niet opvoert ? De schrijver in de K. Kztg. verwacht reiniging van den oorlog. Het wordt in deze dagen steeds meer duidelijk, dat deze niet komt door den oorlog; de zee vaii ellende daardoor over een volk gebracht, werkt die niet uit. Alleen als de Heilige Geest gaat werken, zal het blijken dat de Heere aan den smeltkroes gezeten is en zijn volk doorloutert.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 mei 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 mei 1916

De Heraut | 4 Pagina's