Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Waarde en zeer geachte broeders in den Heere.

Namens de Synode der Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, die in den loop de^er maaiid zitting gehouden heeft te l'otschefstroom, Transvaal, hebben wij de hartcHjke groeten aan de Gereformeerde kerken van Nederland over te brengen.

Het .verblijdt ons hier zeer.uit tijdschrifteii, kranten en correspondenties te mogen vernemen, dat de Gereformeerde kerken van Nederland steeds worden gezegend en ook gestadig in kracht en invloed toenemen.

Het is ons een oorzaak van groote vreugde, dat Nederland totnogtoe gespaard is gebleven voor deelneming aan den verschrikkeJijken oorlog, die thans in Europa woedt, en al/oo ook de Gereformeerde Kerken voor de verschrikkingen, aan zulk een irijg verbonden, zijn bewaard.

Zeer heeft het ons echter geschokt, toen wij eerst de groote kabcltelegrammen en later de beschrijvingen in de kranten zagen, bob de watervloed Nederland heeft geteisterd.

De Synode heeft het ons speciaal opgedragen u de sympathie namens de Gerefornitcrde kerk van Z.-Afrika te betuigen met deze zware beproeving.

Hoe groot die jammer door de watervloeden ook moge zijn, er is toch deze lichtzijde aan, dat Nederland niet is gevallen in de hariden der menschen, maar in de hand van den Heere, den Almachtige, die ook in het tuchtigen des ontfermens gedenkt.

Wij zouden u wel stoffelijken steun willen bieden, waar het noodig is, doch ons land is ook onder den druk.

Niet alleen zijn wij in oorlog, maar vooral is het de droogte, die in~-sommige deelen van ons land ongekende armoede, ja, zelfs hongersnood heeft teweeggebracht.

Onder al de beproevingen heeft de Heere ons nog staande gehouden. Mogen al de tuchtigingen de Gereformeerde kerken èn van Z.-Afrika èn van Nederland meer getrouw maken aan hare heilige roeping, om onvervaard voort te arbeiden aan de opbouwing en uitbreiding van Gods Koninkrijk.

De Synode kon met het oog op de landsomstandigheden nu moeilijk een afgevaardigde benoemen om uw volgende Synode te bezoeken, doch het besluit is genomen, ingeval met uw eerste Synode er een van onze leeraren op bezoek in Nederland mocht zijn, dezen opdracht te geven de Gereformeerde kerk van Zuid-Afrika op die vergadering te vertegenwoordigen.

In oprechtheid bidden wij de Gereformeerde kerken van Nederland toe Gods beschermende hulp en heerlijke bewaring in deze booze tijden, en wenschende dat haar arbeid met voorspoed en zegen mag gekroond vvorden, zijtf wij, met broedergroeten,

Uwe broeders in Jezus Christus,

T. HAMERSMA, V. d. m. .

J. G. V. D. WALT, V. d. m.

D. RuMPFF, Geref. pred.

Philipsfo'cün., K. P., Zuid-Afrika.

. 27 Maart 1916.

De Deputaten van de Generale Synode '14 der Gereformeerde Kerken ter behartiging van de Geestelijke belangen onzer Militairen.

Aan de Kerkeraden, en Predikanten der Gereformeerde Kerken!

L. S.

Gedurig bereiken ons, als Deputaten Syuodi ter behartiging van de geestelijke belangen onzer Militairen, berichten», die er op wijzen dat hun geestelijke toestand, ' in het algemeen, reden tot groote bezorgdlieid begint te geven. iJe lange duur der mobilisatie, de verstoring daardoor van hun geregeld kerkelijk-en huise[ijk leven, de omgeving, waarin zij verkeeren, de ledigheid en verveling, dat, en zooveel meer nog, maakt, dat velerlei verleiding, aanvankelijk kloekelijk weerstaan, op den langen duur hare uitwerking niet gaat missen.

Van verschillende zijden werd ons de vraag voorgelegd, of daartegen niets te doen was. Men meende — en terecht, — dat krachtens ons mandaat van de Synode van ons eene poging moest uitgaan, om onder den zegen des Heeren, nog te trachten, te bewaren, wat te bewaren, en te redden, wat reeds afdwalende is.

Hiertoe echter behoeven wij de medewerking van alle onze kerken.

Daarom komen we tot U met meer dan één verzoek.

a. Deputaten wenschen te bezitten de volledige adressen van a 1 onze Gereformeerde Militairen. We verzoeken daarom aan lederen Kerkeraad ons in te zenden eene lijst van de Militairen uit zijne Kerk, met opgave van divisie en onderdeel van divisie waartoe zij behooren (d.i. volledig militair-adres\ daarbij aangeteekend : Belijdend Lid of Dooplid.

We stellen ons voor, die adressen te, laten verwerken, om dan te .trachten, öf door de plaatselijke Kerkeraden, öf door Militaire comité's, te vormen uit waarlijk medelevende militairen, al onze Gereformeerde militairen te bereiken.

b. Tevens ontvingen we gaarne van die Kerkeraden, binnen wier ressort tijdelijk inkwartiering is, opgave, voor zoover hun bekend, van de Gereformeerde Militairen, die zich aldaar bevinden.

c. Ook vragen we, voor. de, aan de inrichting van dezen communicatiedienst verbonden onkosten eene collecte, een deel van eene collecte, of een gift.

d. En bij vernieuwing dringen we er op aan, dat onze predikanten zich weer een Zondag zouden mogen en willen geven voor aanvullende veldprediking. Tot nu toe konden we geregeld daarvoor zorgen. Die arbeid mag niet blijven steken. Maar éz voorraad predikers is uitgeput. En de eere onzer kerken, meer nog het heil onzer militairen in het algemeen, roept om voortzetting.

Wellicht als ieder zich nog eenmaal geeft, of, wie nog niet ging, nu eens gaat, dat God den Vrede intusschen geeft en demobilisatie van ons leger dezen waarlijk nu reeds rijk gezegenden arbeid overbodig maakt.

Mannen Broeders! De ervaring heeft ons geleerd, dat wij voor deze zaak niet vergeefs een beroep op U hebben gedaan!

Mogen we op de vragen a en b vóór 1 Juli a.s., op vraag c zoo spoedig het U schikt, op vraag < / a 11 e r s p o e d i g s t uw antwoord ontvangen ? Alles aan het adres van den laatst ondergeteekende.

Ten slotte bevelen wij ook dezen arbeid aan in uwe gedurige voorbede.

De Deputaten voornoemd: '

J. E. VONKENBERG, Proeses.

T. GERBER.

A. H. VAN MiNNEv, Secr.-Penningm.

Zunjndrecht, 's-Hertogenbosch.1 's-Gravenzande, 29 Mei 1916.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 juni 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 juni 1916

De Heraut | 4 Pagina's