Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oorlogswinst.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oorlogswinst.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

"Het maken van oorlogswinst is zeker op zich zelf niet ongeoorloofd. Hoezeer we ook den schrikkelijken oorlog betreuren, die in Europa is uitgebroken en met steeds toenemende verbittering gevoerd wordt, voor het uitbreken van dien oorlog is Nederland niet verantwoordelijk. En dat deze oorlog, door de behoefte, die de oorvoerende volkeren, inzonderheid Duitschland, aan levensmiddelen hebben, niet geringe winst aan onze bevolking bezorgd heeft, kan niet als een kwaad worden afgekeurd. Veeleer hebben we dankbaar te wezen, dat, waar de oorlogstoestand ook ons volk zoo hooge lasten oplegt. God de Heere zoo mildelijk schatten ons in den schoot geworpen heeft, waardoor het dragen dezer lasten ons mogelijk is geworden.

Slechts op tweeërlei dient wel te worden gelet, zal deze oorlogswinst niet tot een vloek in plaats van tot een zegen worden.

Vooreerst, dat waar deze »oorlogswinst» volstrekt niet gelijkelijk allen ten goede komt, maar. slechts een deel onzer bevolking, terwijl het andere deel door den oorlogslast des te meer lijdt, daaruit de verplichting geboren wordt, dat degenen die meer dan overvloed hebben, de minder bedeelden te hulpe moeten komen. Inzonderheid geldt dit ten opzichte van onze Dienaren des Woords. Vooral te platten lande, waar de winst het grootst is, moet gezorgd worden, dat onze predikanten het in deze benauwde tijden uit kunnen houden. Nog pas is aan de Regeering een adres uit Amsterdam gezonden, door duizenden onderteekend, waaruit blijkt, dat ze zelfs voor de noodigste uitgaven niet kunnen toekomen met hun gewone salaris. Onze predikanten zenden zulke adressen aan de Regeering niet; zelfs aan Classes en Synodes zenden ze geen .verzoekschriften; ze dragen hun gebrek in stilte. Maar de roeping van de Kerkeraden is des te ernstiger om in hun nood té voorzien. En wanneer de Kerkeraden die roeping niet verstaan, hebben de Classes hen daarop te wijzzen. Liefst doe men dit door deputaten te benoemen, die niet alleen een fraai rapport opstellen, met roerende klaagtonen, maar dat straks in het archief wordt gedeponeerd, maar die naar deze onwillige Kerkeraden zelf toegaan, daar de belangen van den predikant hun op het hart binden, en niet rusten, voordat er beter voor den Dienaar des Woords wordt gezorgd. Persoonlijk bezoek helpt meer dan tien brieven. En dan kieze men voor zUlke deputaten niet alleen predikanten, maar ook ouderlingen. In sommige dassen heeft men deze taak zelfs hoofdzakelijk aan ouderlingen toebetrouwd. Een uitnemende maatregel. Want elke schijn, alsof de predikanten voor hun eigen belang opkomen, wordt daardoor vermeden.

En niet minder dringen we in de tweede plaats er op aan, dat degenen, die uit dezen oorlogstoestand winst maken, zich toch telkens met ernst voor God zullen afvragen, in hoeverre deze winst metterdaad een geoorloofde is. Niet elke oorlogswinst is af te keuren, maar wel een oorlogswinst, die niet anders is dan woekerwinst, behaald ten koste van ons eigen volk, een uitzuigen van de minder bedeelden, om zelf rijk te worden. Aan het schandelijk bedrijf, dat heele voorraden levensmiddelen worden achtergeliouden om. straks hooger prijzen te kunnen bedingen, mag geen Christen meedoen. De vloek Gods zou rusten op het geld, dat zoo wordt verdiend. Maar ook afgezien van dit ergerlijke kwaad, dat reed.s zooveel verbittering onder ons volk geza.dd heeft en zelfs tot volksopstanden aanleiding gaf, is er oorzaak voor elk Christen" om zich af te vragen, of het opdrijven "van de prijzen der noodzakelijke levensmiddelen, waardoor de armen en minder bedeelden gebrek moeten lijden, wel geoorloofd is. Wie rijk willen worden, heeit Paulus gezegd, zullen in, vele verzoekingen vallen, en dat woord wordt inzonderheid in onze dagen wel bewaarheid. De versoekingen zijn vele. Laat daarom elk Christen, koopman of boer, toch wel toezien, dat hij, om den onrechtvaardigen Mammon te winnen, niet schade lijdt aan zijn ziel. Er gaat een geroep op naar den Heere Zebaoth van de armen, die zelfs het noodigste niet meer kunnen geven aan hun vrouwen en kinderen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juni 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Oorlogswinst.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 juni 1916

De Heraut | 4 Pagina's