Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkelijke attestatie.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kerkelijke attestatie.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

V.

Ten slotte nog een enkel woord over de zoogenaamde »schippersattestatie«.

Attestaties in eigenlijken zin zijn zij natiiurlijk niet, want wie een attestatie aanvraagt, houdt daarmede op lidmaat van die Kerk te zijn en gaat naar een andere Kerk over, waar hij zich metterwoon vestigen zal; En dat nu is de bedoeling van een »schippersattestatie«' niet, want zulk een schipper blijft lidmaat van de Kerk, waar hij zijn vast domicilie heeft, maar vraagt alleen van den Kerkeraad een getuigenis, dat hij lidmaat van de Kerk is en niet onder censuur staat, om wanneer hij weken en maanden lang met zijn schip op reis is, op de plaatsen, waar hij stil ligt, aan het Avondmaal te kunnen deelnemen of eventueel een kind, dat hem onderweg geboren wordt, te kunnen laten doopen. De Synode van Dordt 1893 Art. 189 noemde zulke schippers «zwervende leden« en bepaalde, dat hun met het ' oog op hun - zwervend rondtrekken een bewijs van lidmaatschap zal gegeven worden.

Tegen deze regeling bestaat op zichzelf geen bezwaar; ook aan een gewoon lidmaat die op reis gaat en elders het Avondmaal wenscht te gebruiken, kan de Kerkeraad zulk een getuigenis meegeven, opdat de Kerkeraad van de plaats, waar hij ten Avondmaal zal gaan, wete, dat hij lidmaat der Kerk is en niet onder censuur staat. De moeilijkheid schuilt alleen hierin, dat waar deze schippers een zwervend leven leiden, maanden lang op reis zijn en slechts nu en dan thuis komen, toezicht op hun leven door den Kerkeraad niet gemakkelijk is uit te oefenen. Voor elke reis een nieuw bewijs aan den Kerkeraad te vragen, zou de beste maatregel wezen, maar in de. praktijk is dit lastig, vooral bij beurt schippers, die geregeld heen en weer varen En tegen het afgeven van een aldoor geldig bewijs bestaat het groote bezwaar, dat wanneer zulk een schipper dan onder een suur wordt gezet en weigert dit bewijs terug te geven, hij elders tot het gebruik der Sacramenten zou kunnen worden toegelaten op grond van dit bewijs. Vandaar dat men algemeen de gewoonte volgt, om zulk een bewijs slechts voor één jaar af te geven en dit op het bewijs te vermelden. Na afloop van elk jaar moet de schipper dan opnieuw een bewijs aanvragen, en de Kerkeraad heeft dan te beslissen, of hij hem opnieuw zulk een bewijs zal afgeven. Een onzer predikanten was zoo vriendelijk ons zulk een »schippersattest« toe te zenden, gelijk dat bij zijn Kerk gebruikelijk is. Het is een kaart van niet te grooten omvang en op stevig karton gedrukt, die de schipper gemakkelijk bewaren kan. Er boven staat Bewijs van lidmaatschap van de Gerefor meerde Kerk te .... Daarna volgt de naam van • den schipper met de verklaring, dat hij in de Gereformeerde Kerk, waar hij woont, toegang heeft tot het Heilig Avondmaal, met het verzoek aan de Gereformeerde Kerken om hem bij voorkomende gelegenheden tot het gebruik der heilige Sacramenten toe te laten. Namens den Kerkeraad wordt deze verklaring onderteekend door praeses en scriba, terwijl onderaan de kaart vermeld wordt, dat dit bewijs slechts voor één jaar geldig is en wel van 1 Jan. 19.. tot 31 Dec. 19.., waarom de bezitter de kaart in persoon of per post in de maand Januari aan den Kerkeraad moet terugzenden om een nieuwe kaart te ontvangen.

Natuurlijk is de moeilijkheid hiermede niet geheel opgelost, want vooreerst kan het gebeuren, dat zoo iemand in den loop van het jaar gecensureerd wordt en dan toch elders de sacramenten zou willen gebruiken; en ten tweede maakt het zwervend leven van zulk een schipper het moeilijk voor den Kerkeraad om te controleeren, of hij geregeld de bediening des Woords bijwoont, aan het Avondmaal deelneemt en zijn kinderen doopen laat.

Wat nu de eerste moeilijkheid betreft, zoo is deze niet geheel weg te nemen, want misbruik van zulk een bewijs kan er altoos gemaakt worden. . Maar wanneer het bewijs slechts voor één jaar geldig is, kan dat misbruik toch nooit heel lang duren. Bovendien kan de Kerkeraad, wanneer hij zoo iemand onder censuur plaatst, het bewijs van lidmaatschap terug eischen en 't geval zal zich wel uiterst zelden voordoen, dat de schipper dan weigert, het bewijs terug te geven. Desnoods - kan; de-Ker* keraad ook nog naar de plaatsen, waarheen de schipper gaat, schrijven om de Kerkeraden daar te waarschuwen.

• En wat de tweede moeilijkheid betreft, zoo kan hieraan worden tegemoet gekomen, doordat de Kerkeraad dje het bewijs afgeeft, daaropi verzoekt aan de Kerkeraden van de plaatsen, waar hij vertoefd heeft, op den achterkant van dit bewijs. te vermelden, of hij van de bediening der sacramenten gebruik heeft gemaakt, gelijk op de ons toegezonden kaart gevraagd wordt. Dit laatste is noodig, niet alleen om te controleeren, of zoo iemand regelmatig ten Avondmaal is geweest, maar ook of zijn kinderen gedoopt zijn geworden. Ook aanteekening" te verzoeken, of hij regelmatig de bediening des Woords heeft bijgewoond, zou te veel gevergd wezen. Men kan niet 'vergen, dat een .schipper eiken Zondag tweemaal zijn kaart laat afteekenen wegens trouw kerkbezoek. Zulk eene controle wordt in de eigen genieente ook niet gehouden. Maar bij bezoek van het Avondmaal of bij de doopsbediening aan de kinderen moet de schipper het bewijs toch aan den Kerkeraad laten zien, en dan gaat het in één moeite door, dat de Kerkeraad hiervan op dit bewijs aanteekening doet.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 juli 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Kerkelijke attestatie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 juli 1916

De Heraut | 4 Pagina's