Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onze Universiteitsdag, die weer met rassche

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onze Universiteitsdag, die weer met rassche

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 30 Juni 1916.

Onze Universiteitsdag, die weer met rassche schreden nadert, zal ditmaal te Rotterdam worden gehouden, en al zulleii de Rotterdamsche vrienden nog wel onder den indruk zijn van den minder gunstigen afloop der Statenverkiezingen in hun stad, hun ontvangst zal er daarom niet minder gul en hartelijk om wezen.

Want al is Rotterdam geen Universiteitsstad, maar een echte handelstad, dié haar eenige Hoogeschool aan Mercurius gewijd heeft, toch klopte in Rotterdam - altoos een warm hart voor onze Universiteit. De herinnering aan vroegere samenkomsten te Rotterdam liet dan ook den aangenaamsten indruk, achter. Schier nergens waren de vergaderingen zoo flink bezocht als hier. Het vuur van geestdrift behoefde er niet aangeblazen te worden, het laaide van zelf op. En waren onze Universiteitsdagen elders vaak propagandatochten, om de liefde der broeders voor onze school te winnen, in Rotterdam behoefde geen propaganda gemaakt te worden, men kon zich daar verkwikken aan wat spontane liefdesuiting bood. En ook ditmaal zal het, we twijfelen er iet aan, aan gulle gastvrijheid, aan hartelijk­ heid in den omgang, aan geestdrift en bezieling^ voor ons heilig beginsel in Rotterdam niet ontbreken.

Ook het programma voor beide dagen belooft veel.

Eerst komt weer de wetenschappelijke samenkomst, die Woensdag S Juli te 10 ure zal aanvangen en waar, onder het presidium van Prof. Dr. H. H. Kuyper, Dr. G. Ch. Aalders predikant te Ermelo en Prof. Mr. P. A. Diepenhorst hun referaten zullen verdedigen; het eerste referaat handelt over de Bronnenscheiding .in den Pentateuch, het tweede over het Kapitalisme. Beide referaten, die reeds gepubliceerd zijn, behandelen belangrijke onderwerpen, getuigen van dege studie en maken éen uitnemenden indruk. Aan stof tot discussie zal het dan ook zeker niet ontbreken. En bovenal verblijdt het ons, dat ditmaal naast eeh Hoogleeraar onze Hoogeschool weer een oud-student in het krijt zal treden. Het karakter en doel dezer samenkomsten komt daardoor beter tot zijn recht.

Des avonds te 8 ure zal in de Nieuwe Zurderkerk de bidstond gehouden worden door Dr. K. Dijk, predikant te 's Gravenhage. De vrienden van buiten Rotterdam zullen wel gaarne van de gelegenheid gebruik maken om het nieuwe Kerkgebouw en prachtige orgel, waarvan ze reeds zoo veel goeds gehoord; hebben, van naderbij te leeren kennen. Toch is en blijft natuurlijk hoofdzaak het gebed, waarin alle vrienden onzer School zich vereenigen zullen orri haar belangen en die van de Vereeniging aan God op te dragen. Dat daarbij de jongste predikant van 's Gravehhage zal voorgaan, is ons recht aangenaam, want de uitnemende naam, dien Dr. Dijk heeft niet alleen als welsprekend redenaar, maar vooral als een der meest besliste en. bezielde kampvechters van het Calvinisme, staat ons borg, dat een goed woord als inleiding tot het gebed ons zal geboden worden. Na afloop van de gebedsure zal er gelegenheid wezen elkander gezellig te ontmoeten in het gebouw van den »Deutschen Verein« in de Wit|e de Wittstraat. Laten we hopen, dat de naam van het gebouw onze pro-Ententevrienden geen schrik aan zal jagen, als zeilde de Universiteit onder Duitsche vlag. De' vlag, die van den mast van ons scheepke wappert, toont nog altoos de onvervalschte, echt-Nederlandsche kleuren.

Donderdag 's morgens .tè 10 uur, zal de eigenlijke jaar-oiergadering der Vereeniging, die alleen voor haar leden en begunstigers toegankelijk is, worden gehouden in de Diergaarde. Prof. Dr. C. van Gelderen is uitgehoodigd deze vergadering te présideeren. Het jaarverslag, dat in druk rondgezonden werd, geeft in menig opzicht stof tot dank. Geen der Directeuren, Curatoren of Hoogleeraren werd door den dood ons ontnomen. Het aantal studenten slonk natuurlijk tengevolge van de "mobilisatie, maar dit euvel zal wel, zoodra de oorlogstoestand voorbij is, ophouden. De staat der finantiën is veel verbejterd. Contributiën en collecten stegen; voor het afgeloopeh jaar is het tekort bijna gedekt. Toch blijft de Vereeniging met de belangrijke tekorten van vorige jaren zitten en wordt er daarom een beroep gedaan op de vermogende vrienden om dit tekort te dekken. Bovendien moeten de inkomsten vermeerderen omdat de uitgaven toenemen en de Universiteit zich uitbreiden moet. Reden om in te slapen is er dus niet; veeleer tot verdubbelde activiteit. Een Hoogeschool, die nog • niet eens over ƒ 80.000 jaarlijks aan inkomen beschikken kan, leeft nog altoos beneden het minimum. Al deze vragen zullen in de jaarvergadering zeker ter sprake komen. Toch zal deze vergadering niet alleen aan benoemingen en de bespreking van het jaarverslag gewijd zijn, maar Prof. Dr. Bavinck-zal er een referaat houden over Theologie £n Predikambt. Waar Prof Bavinck in de laatste jaarvergaderingen maar al te zelden zijn stem ons te hooren gaf, zullen de Rotterdammers wel dubbel het voorrecht op prijs stellen, dat dit genot hun wordt gegund.

En niet minder zal het hun verheugd hebben, datj Directeuren met de wijsheid, die hun altoos eigen is, aan Prof. Dr. W. Geesink hebben opgedragen in de openbare middagvergadering, die voor ieder openstaat, een pleitrede voor de Vrije Universiteit te houden. Wie Rotterdam kent, weet, hoe warm de liefde daar nog altoos is voor den man, die mede Rotterdam's kerk tot reformatie bracht en wiens persoon en arbeid nog altoos in dankbare herinnering is, al-is het meer dan • een kwart eeuw geleden, dat hij den kansel voor den katheder verwisselde. Prof. Geesink zal spreken' over oorsprong, karakter en beteekenis der Vrije Universiteit.' Moge zijn woord weer nieuwe bezieling voor onze Hoogeschool wekken.

Een broederlijke maaltijd zal na, afloop in de Rotterdamsche Diergaarde worden gehouden ; wie er aan deel wil nemen heeft zich aan. te geven bij den heer C. Kerkhof Noordsingel 202, Rotterdam.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 juli 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Onze Universiteitsdag, die weer met rassche

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 juli 1916

De Heraut | 4 Pagina's