Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland.

Een e nationale kerk? Menige pen is in Duitschland in beweging geweest om te schetsen wat de sreligie na den oorlog" zijn zal. Aan de eene zijde zijn er mannen opgestaan, die de hoop hebben uitgesproken, dat de ngroote tijd« dien men doorleeft, leiden zal tot een dieper geestelijk leven en daardoor tot vernieuwden bloei van de Kerk des Heeren, al wordt daarbij niet over het hoofd gezien, dat zich allerlei verschijnselen voordoen welke doen vreezen voor een geest van toenemende verwildering, waartegen men zich echter bij voorbaat zoekt te wapenen. Aan de andere zijde staan er mannen op, die pleiten voor het stichten eener »nationale kerk«, die voor alles Duitsch moet zijn, in welke men Evangelischen en' Monisten, in den geest van Haeckel en Bebel, - wil saambrengen. De nieuwe Kerk zal zich moeten baden in de nieuwe stroomen van de Duitsche macht; zij zal drinken uit het water dat den Germaanschen wil sterk «n krachtig maken moet voor den strijd. De Duitsclre vroomheid zal een heroike kleur w moeten aannemen, in plaats van de sentimenteele - tint, die haar tot hiertoe heeft gekenmerkt. Van het stichten van zulk eene Kerk zal natuurlijk niets komen, maar de gedachten die v aan het plan ten grondslag liggen, zijn aan som­ r mige Duitsche-geesten niet geheel vreemd. Maar t dat zij in kerkelijke kringen invloed van beteekenis zouden hebben, kunnen wij niet bemerken.

Opmerkelijk is hetgeen een Engelsch Christelijk blad in-dezen ten beste geeft. »De apostel leert dat alle macht van God is; maar die macht wordt ongoddelijk, zelfs duivelsch, wanneer zij van Hem gescheiden en omgekeerd wordt in een middel om zelfzuchtige doeleinden te bereiken. Niet alleen Duitschland, maar geheel Europa, Engeland ingesloten, is geroepen de valsche denkbeelden van Nationalisme en InternationaKsme, die tot hiertoe hebben geregeerd, te laten varen. Alleen wanneer de afzonderlijke machten hare verplichting tegenover Hem volbrengen. Die de hoogste macht is, en haar georganiseerd leven in overeenstemming brengen met dat feit, zal een fundamenteele vrede komen. Deze hoogste boodschap heeft de Kerk aan de wereld van dezen tijd te brengen.*

Wij stemmen het van harte toe, maar zal het van den Heere niet moeten afgebeden worden, dat de machten dezer wereld daarvoor geopende ooren zullen hebben ?

Frankrijk.

De Roomsche geestelijkheid en de oorlog.

Eerst in deze dagen worden uit KerkeUjke kringen mededeelingen gedaan omtrent de verhezen die, de Fransche Roomsche geestelijkheid op het slagveld geleden heeft. In Frankrijk moeten ook de dienaren der. Kerk het land als soldaten dienen. 13441 geestelijken werden soldaat ; 1408 lieten op het slagveld het leven, 6322 werden gewond en 811 zijn krijgsgevangen genomen of vermist. Meer dan SS percent der priestersoldaten werden dus slachtoffer van den OTDrlog. Korpscommandanten, die de Roomsche Kerk een goed hart toedroegen, stonden 12064 priesters toe hulpdienst te verleenen bij het wegdragen der gewonden. Dat deze dienst nigt zonder gevaar voor het leven werd waargenomen, bewijst het feit, dat 79 van deze gewondendragers werden gedood, terwijl 533 gewond zijn. Voor den dienst der Kerk bleven voor geheel Frankrijk slechts 8000 geestelijken beschikbaar. Wanneer men deze cijfers bij elkander telt, dan komt men tot een getal van 34.000 priesters. Dit cijfer schijnt hoog, maar de Fransche republiek heeft ook die priesters bij haar leger ingehjfd, die zij te voren als leden eener verboden geestelijke orde uit het land gedreven had. Voor een dertig jaar waren er in Frankrijk 40, 000 dienaren der Roomsche kerk, doch dit getal is van lieverlede ingekrompen, omdat er bij de Fransche jongelingschap steeds minder lust was zich aaS den dienst der kerk te geven. Vele pastoors en kapelaansplaatsen konden vóór het uitbreken van den gruwel der verwoesting die ook over Frankrijk kwam, niet bezet worden. De oorlog heeft dus gemaakt, dat voor het vervolg het gebrek aan dienaren der kerk zeer groot zal zijn, ook omdat reeds 18 jarige jongelieden voor den krijgsdienst opgeroepen werden. Als in het vervolg niet groote scharen jongelieden zich aan den dienst der kerk geven, , zal de Roomsche kerk van Frankrijk met groot gebrek aan dienaren nog geruimen tijd te worstelen hebben.

Engeland.

Ver eeniging van Kerken. Wij deelden reeds mede, dat er eene beweging in Engeland-ontstaan is om de eenheid van de Kerk des Heeren op aarde tot openbaring te brengen. Eene groote wereldconferentie zou daartoe bijeengeroepen worden. Ook in Engeland werd eene commissie benoemd om zulk eene conferentie voor te bereiden, welke commissie samengesteld is uit leden van de Engelsche - Staatskerk en leden van de Vrije Kerken.

Het rapport van deze commissie zag onlangs het licht. In het eerste hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op de omstandigheid, dat de Protestantsche Kerken vele fundamenteele stukken gemeenschappelijk belijden. Ofschoon onder die rubriek veel waars gezegd wordt, zoo blijkt toch uit het derde punt van het rapport, dat er ook in fundamenteele stukken zooveel verschil van meening onder zich noemende Protestanten bestaat, dat er van eene vereeniging op gemeenschappelijken" grondslag geen sprake zijn kan. In genoemd punt wordt gezegd: „Het Woord Gods is vervat in het Oude en Nieuwe Testament ' en bevat de blijvende geestelijke waarde van den Bijbel".

Hieruit blijkt duideHjk, dat de commissie van gevoelen is, dat er behalve het Woord van God andere dingen in den Bijbel gevonden worden die niet tot het Woord Gods behooren en daarom geen blijvende geestelijke waardij bezitten. In plaats van te belijden dat de Bijbel Gods Woord is, beweert men dat er onderscheid gemaakt moet worden tusschen Gods Woord en dtn Bijbel. Het spreekt van zelf, dat eene Kerk, die belijdt dat Gods Woord de Bijbel is, zich niet kan vereenigen met hen, die dit fundamenteele stuk loochenen. Daarom moet de poging der commissie falen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 juli 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 juli 1916

De Heraut | 4 Pagina's