Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland.

Von Hindenburg - voor school-de rechtbank van moderne h ee r en.

Von Hindenburg, de trots van het Duitsche volk, kan in de oogen van de moderne Saksische onderwijzers geen genade vinden. De groote veldheer heeft, volgens hen, te veel religie. Dit oordeel wordt over hem geveld naar aanleiding van zijn „Verordening aangaande de regeling van het Schoolwezen"' in Polen. Dit stuk is 'gedateerd: „Hoofdkwartier, 24 Aug. 1915".Wat heeft Von Hindenburg misdaan ? In de Sachsische Schulseituivg wordt hem verweten, dat. voor .alle leerlingen vier uren per week godsdienstonderwijs voorgeschreven'wordt, hetwelk bij een schoolverordening, die aan den vooruitgang mede helpen wil, niet past. Het nadruk leggen op het godsdienstonderwijs is te beschouwen als een verouderd standpunt, dat met de psychologie (zielkunde) niet overeenstemt. Ook kan genoemd blad het niet goedvinden, dat het zangonderwijs in den dienst der religie gesteld wordt, omdat in de schoolregehng geëischt wordt, dat de. kinderen ook zullen geoefend worden in het zingen der liederen die in de kerk gebruikt worden, en ook voorschrijft, dat zij geoefend móeten worden in de Liturgische gezangen, die bij de godsdienstoefeningen in zwang zijn. Ook vindt de redactie Hindenburg's voorschriften inzake het taal-onderwijs v/einig modern! Voor het godsdienstonderwijs in de Evangelische en Joodsche scholen werden door den veldmaarschalk uitgebreide bepalingen vastgesteld; voor de Roomsche scholen geschiedde lietzelfde in overleg met den aartsbisschop. Het wordt den veldheer verweten, dat hij bij zijn regeling van he schoolwezen meer gelet heeft op de kerk, dan op het kind. Von Hindenburg schreef voor, dat op eiken Zaterdag het Evangelie van den volgenden Zondag in de schoep voorgelezen, terwijl het ook met de kinderen kort moet besproken worden. „In hoever ook een behandehng van de Brieven daarop volgen kan, is aan het oordeel van den onderwijzer overgelaten. De Catechismus behoort reeds in de laagste klasse onderwezen te worden. In alle klassen moeten gebeden geleerd worden. De inhoud van den Cathechismus. wordt • door deBijbelsche geschiedenis, door Bijbelspreuken en door aanhalingen uit kerkelijke liederen, aanschouwelijk en duidelijk gemaakt".

Al deze voorschriften worden scherp veroordeeld. Het is alsof de moderne redactie van de Sachs. Schidseittmg uit den oorlog niets geleerd heeft. Von Hindenburg spreekt het vrijmoedig uit, dat hij met God zijn overwinningen behaalde, en daardoor werd hij de bevrijder van Oost-Pruisen. Maar als dezelfde veldheer in het veroverde Polen er naar streeft om de jeugd in de Christelijke religie te laten onderwijzen, wordt hi) door de leiders van de Saksische onderwijzers gewogen en te licht bevonden. Het is bedroevv-? nd, wanneer men het indenkt, dat in den zwaren tijd, dien Duitschland tegenwoordig doorleeft, een veldheer van den naam van Von Hindenburg kan aangevallen worden door onderwijzers, dien het niet aanstaat, dat hij de Poolsche jeugd bij de religie wil bewaren. Met een Duitsch-blad roepen wij uit: „Welk een uitzicht voor het opkomende jonge Duitschland onder zulke onderwijzers!"

Engeland.

Roomsch priestergewaad in de Congregationalistische kerk.

Tot hiertoe kwam het dragen van Ropmsche priesterkleeding bij den eeredienst, buiten de Roomsche kerk, alleen voor in de AngUcaansche Staatskerk. Er is echten onlangs een"~predikant eener Congregationalistische kerk (vroeger de kerk der Independenten) voor zijn gemeente opgetreden, gehuld in het Roomsche priesterornaat. HLI gebeurde in Kings' Weigh-House Church. Het is wel te denken, dat deze predikant daarover ter verantwoording gerpepen werd. Hij verdedigde zijn doen in een uitgegeven preek, waarin betoogd wordt, dat hij er ver van is het Roomsche „sacerdotalism" toegedaan te zijn; hij wilde alleen door het dragen van een priesterkleed het algemeen priesterschap - den geloovigen verkondigen! Dat dit algemeen priesterschap aan de belijders des Heeren geleerd moet worden, doordat de predikant zijn rug naar de gemeente keert, Roomsche priesterkleederen draagt en ceremoniën, verricht die bij de Roomsche mis thuis hooren, wil er bij ons niet in. Op de gemeente zal het doen van zulk een predikant den indruk majsen, dat men ook in de Congregationalistische kerk het voorbeeld is gdan volgen van vele Anglicaansche predikanten, waarvan verscheidene begonnen Roomsche ceremoniën in hun kerk in te voeren, om na verloop van .tijd zich bij de Roomsche kerk te voegen.

N. Amerika.

Een j a a r 1 ij k s wederkee rend schandaal.

Zoo noemt een der Amerikaansche weekbladen de handeling van de New-York Presbytery (Classis), die nu onlangs weer drie ongeloovige jonge mannen tot den dienst des Woords in de Presbyteriaansche kerk heeft toegelaten — zij het ook onder protest va.n enkele zijner leden.

De Classis New-York'staat onder den invloed van de Union Seminary, een instelling tot opleiding van predikanten, die van den geest van het modernisme is doordrongen. De drie jonge mannen die door de Classis New-York tot de bediening des Woords werden toegelaten, spraken onbewimpeld uit, - dat zij niet gelooven in de geboorte van den Heere le/us uit de Maagd Maria, Zijn lichamelijke c opwekking van Lazar is, de autori; Een der candidaten sprak het uit, dat hij er geen bezwaar in zag om i n eene gemeente die er aan gewoon was, de Apos^ olische belijdenis uit te spreken, al was hij het met deze persoonlijk niet eens.

Het toelaten van jongelieden die de belijdenis der kerk niet onderschrijven, gaat in tegen het besluit van de Algemeene Synode van verleden jaar, waarbij werd aangenomen: »dat het aan de Classes verboden is, om studenten tot de bediening des Woords toe te laten die niet helder en klaar zijn in hun geloof in de fundamenteele waarheden".

Van allen kant gaan er nu stemmen op om het Presbyterium van New-York tot de orde te roepen. Maar pf het tot een breuk met deze kerkelijke vergadering komen zal? Wij hopen het.

Twee soorten Mormonen.

En zijn twee Mormoonsche gemeenschappen. Wij spreken met opzet van MormoonsChe „gemeenschappen", omdat wij de Mormonen niet als leden eener Chr. kerk kunnen erkennen; zelfs den naam van secte kunnen wij hun niet geven, omdat zij het leerstuk der H. Drieëenheid loochenen. •

En zijn dan twee Mormoonsche gemeenschappen. De eerste - groep noemt zich : „The Church of Jesus Christ of Latterday Saints", de tweede groep heeft den naam aangenornen van : „Reorganised Church of Latter-Day Saints." In de wereld gaan echter beide partijen voor Mormoonsch door, omdat zij het boek van Mormon als hun Bijbel aanvaarden en Josef Smith als hun profeet erkennen.

Zij die zich noemen „de kerk van Jezus Christus van de Heihgen der laatste dagen" hebben hun hoofdkwartier te Salt Lake City, Utah. De tegenwoordige profeet is Jozef F. Smith, neef vaü den stichter van het Mormonisme. In deze gemeenschap wordt de veelwijverij aan de hand gehouden.

De veelwijverij wordt ook door den profeet en vele priesters in praktijk gebracht. Ook wordt deze gemeenschap door hare tegenstanders beschuldigd van het gebruiken van oneerlijke middelen om haar doel te bereiken.

' De Reorganised Church of Latter-Day Saints heeft haar hoofdzetel in Independence, een stad in Missouri. Haar profeet is Frederick M, Smith, kleinzoon van den profeet, stichter van het Mormonisme. Zij leert geen veelwijverij, lokt door haar optreden geen critiek uit gelijk de oud-Mormonen, maar houdt toch staande, dat Joseph Smith de kracht en autoriteit vari het Evangelie van Jezus Christus opnieuw tot openbaring'gebracht heeft.

e De actie die in Christelijke kringen tegen het Mormonisme gevoerd wordt, richt zich niet tegen de gereorganiseerde Mormonen. Maar beide gemeenschappen houden er toch aan vast, dat het Evangelie niet meer gekend en zijn zaligmakende kracht te niet gedaan was, totdat Joseph Smith opstond. Beide houden Joseph Smith' voor het aardsche hoofd van de Kerk van Christus in de laatste dagen.

Het is wel te verstaan, dat de twee Mor­ t moonsche gemeenschappen elkander bestrijden. De gereorganiseerde Mormonen, die niet zoo talrijk zijn als de oud-Mormonen, bestrijden dezen op het stuk der veelwijverij, de successie en andere punten. Ook zijn zij ijverig in he maken van propaganda onder Christenen.

Ook in Nederland zal men wel doen, de Mormonen in het oog te houden. De Mormoonsche propapandisteh in ons vaderland hielden dezer dagen eeii conferentie te Groningen. Wel een bewijs, dat de Mormonen ook in Nederland een' vruchtbaar arbeidsveld zien.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1916

De Heraut | 2 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1916

De Heraut | 2 Pagina's