Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

14 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag van de vergadering der classis Amersfoort op 2 Juli '16.

1. De vergadering wordt op gebruikelijke wijze geopend.

2. De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden. De kerk van M. zond een diaken, aan wien keurstem, wordt verleend.

3. Het moderamen wordt aldus geconstitueerd: Ds. Teerink, praéses; , Ds. de Jonge, scriba \ Ds. van Arkel, assessor.

4. De scriba leest de notulen, welke goedgekeurd worden.

5. De percentage regeling, op de vorige vergadering aanhangig gemaakt, wordt, thans vastgesteld.

6. De behandeling van een grênsregelingskwesde wordt voortgezet en aan een commissie opgedragen.

7. Behandeld wordt een schrijven van de classis ~B aangaande een provincialen zendingsdag. Verschillende bezwaren gehoord hebbende, besluit de classis met genoemd plan niet mede te gaan.

8. Behandeling van een bezwaarschrift uit de kerk van W.

9. Ds. de Jager brengt verslag uit aangaande de laatstgehouden particuliere synode van Utrecht.

10. Ds. Mèijnen rapporteert aangaande herziening van het classicaal reglement. De voorgestelde wijzigingen worden aangenomen. Ds. RoHoos rapporteert aangaande herziening van het visitatie-reglement. De voorgestelde wijzigingen worden aangenomen.

13. De collecten worden geïnd.

14. Ds. Meijnen rapporteert aangaande de zendiagsplannen der kerk van Amsterdam. De classis besluit met-deze plaune'n mede te gaan.

15. De vacaturebeurten worden aldus geregeld: Nieuw-Loosdrecht: Munnik, Van Arkel, De Jonge, Horjus. Maartensdijk: Donner, Rólloos, Teerink. Renswoude: Ofifringa, Meijnen, de Jager.

16. Roepende . kerk voor de volgende maal is : Renswoude. Praeses : Ds. Donner, scriba : Ds. de Jonge, assessor: Ds. Teerink.

17. Het persverslag wordt gelezen en goedgekeurd.

18. Sluiting.

Namens de classis voornoemd :

VAN ARKRL, assessor.

Kort verslag der vergadering van de classiè Axel op 20 Juli 1916.

1. De voorzitter van den kèrkeraad der roepradg .kerk opent de vergadering, laat zing'»n Ps. 87-1-, leest Hebreeën 12 : 18-einde-, „i gaal, voor in gebed.

2. De voorzitter roept den afgevaardigden welkom toe, inzonderheid Ds. Groeneveld, voor het eerst ter vergadering aanwezig.

3. De credentialen worden nagezien en in orde bevonden.

4. Het moderamen is aw volgt samengesteld : Ds. de Walle, praeses; Ds. Brouwer, scriba; Ds. de Mildt, assessor.

5. Notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Naar aanleiding van gehouden correspondentie wordt medegedeeld, dat de classis Middelburg besloot 4-maal per jaar voor de EvangeHsatie te Aardenburg een predikant af te staan.

6. De stukken tot approbatie van het beroep van de predikanten Ds. Thielen en Ds. Groeneveld worden door een commissie uit de vergadering nagezien en in orde bevonden.

Ds. Groeneveld dankt voor het welkom hem toegeroepen.

7. Rapporten:

a. Deputaten naar de Pa, rt. Synode van Zeeland, doen voorFoopige mededeefingen;

b. Rapport: regeling voor den overgang van leden der Herv. Kerk naar de Geref. Kerken wordt besproken. De ierken betuigen in het algemeen hun instemming.

8. Pauze. Afdoen van geldelijke zaken.

9. De vergadering wordt heropend met het zingen van Ps. 25 : 2.

10. Rapport wordt uitgebracht van de Zending in Magelang.

11. Rapport van het onderzoek naar den stand der predikantstractementen in de classis Axel wordt uitgebracht.

12. Rondvraag art. 41 D. K. O. Axel vraagt: Wat kunnen de diaconieën van de kerken in de classis doen, om het lijden van tuberculose patiënten te verzachten}

Na korte bespreking werden de kerken van Terneuzen en Axel aangewezen, om daarover een voorstel in te dienen op de a.s. classisvergadering.

13. De vergadering gaat in comité."

14. Comitévergadering wordt opgeheven. Dcpulaten naar de Pahic. Synode van Zeeland doen mededeeling van eeu Udvies der Part. Synode in een tuchtzaak.

15. De boeken-vtm de kas voor hulpbehoevende kerken en van de classicale kas worden nagezien en in orde bevonden.

16. Roepende kerk voor de a.s. classis vergadering is Axel; de vergadering zal gehouden worden op 5 October a.s. De kerk van Axel zal uur en plaats bepalen.

17. Navraag levert niets op.

18. Kort verslag wordt gelezen en vastgesteld.

19. De voorzitter sluit de vergadering. De assessor gaat voor in dankgebed.

Op last der classis

H. Z. DE MlLDT.

Verslag van de vergadering der Part. Synode van Z.-Holland (Zuid)op 21 Juni 1916 te B.irendrecht.

Ds. Kunst opent de vergadering op gebruikelijke wijze.

De vergadering wordt geconstitueerd en in het moderamen gekozen de brs, J. G. Kunst praes., C. B. Bavinck ^ss.; K. van Anken secr. en C. W. J. van Lummel, sub-secr. De notulen der voorgaande vergadering worden vastgesteld.

Bij de ingekomen stukken is eèn schrijven' van een rustend Dienaar des Woords met verzoek om eenigszins verhoogden steun. De vergadering besluit bij de Generale Synode aan te dringen op eene definitieve regeling van de financieele positie van dezen Dienaar en kent hem nu dit jaar steun toe tot een bedrag van f 60.

Een schrijven van den Wereldbond der Kerken wordt, - hoewel het doel van dat schrijven in-' stemming vond, al& niet tot de zaken dezer vergadering behoorende, ter zijde gelegd.

Rapporten van het Prov. Weeshuis en de commissie van controle worden goedgekeurd. De vergadering adviseert de afgevaardigden te hunner classis de kerken op te wekken tot buitengewonen steun in verband met de schade door watersnood geleden, en verleent het bestuur machtiging tot het aangaan van eene leening van 'f 2000.

Het rapport van deputaten naar Art. 19 geeft aanleiding tot een besluit der synode om hun op te dragen zich bij circulaire tot de kerken te wenden, opdat de nalatige kerken worden opgewekt om geregeld voor die zaak te collecteeren.

De deputaten voor de zending deelen mede, dat zij maar gedeeltelijk kunnen rapporteeren, omdat de postverbinding met Indië ongeregeld is; het gewone Jaarlijksche gedrukte verslag volgt later. Nu reeds kan worden medegedeeld, dat alleen als de kerken hare bijdragen metlOpCt. verhoogen, de rekening slnitend kan worden gemaakt; terwijl ook sommige classes naar verhouding te weinig bijdiagen.

Aan den quaester wordt een crediet van f 400 toegestaan.

Alle rapporten worden met' dank aan de rapporteurs goedgekeurd.

Een voorstel van de'classis Schiedam geeft aanleiding tot eene ernstige bespreking.

Na de pauze zal een voorstel worden gedaan betrekkelijk de door Schiedam bedoelde zaak.

De vergadering wordt ten 3 ure heropend.

De vergadering besluit op het voorstel Schiedam thans niet in te gaan.

Aan de arde komen nu de voorstellen in verband met art. 13 D. K.

Na breedvoerige besprekingen brengt de - voorz. ia sfeK-'ïsiig dfi vraag:

de geheele benoodigde som door de synode c-.-*.!* 'i.-, t isses worden omgeslagen?

Deze vraag wordt met 20 tegen 4 stemmen bevestigend beantwoord.

De verga.dering wenscht, dat bij de bepaling der percentage eenige progressie wordt betracht. Grondslag voor de percentage zal zijn de predikantstractementen. De vergadering neemt nu de consept-regelipg van de commissie, tot deze zaak ten vorigen jare benoemd, met algemeene stemmen aan, nadat bepaald is dat om de drie jaren de regeling der kerkelijke bijdragen zal worden herzien. De commissies tot nazien van onderscheidene rekeningen rapporteereh gunstig, waarop de synode de rekeningen. goedkeurt.

De volgende vergadering zal worden saamgeroepen door de classis Brielle.

De vergadering - wordt met dankzegging gesloten door Ds. C. B, Bavinck.

C. W. J. VAN LUMMEL.

Sub-scr.

Kort Verslag van de Partic. Synode der Geref. Kerken van' Drente, gehouden op Woersdag 14 Juni 1916 in de Geref. Kerk te Hoogeveen.

1. Namens de roepende kerk van Hoogeveen opent Ds. H. S. Bouma.de vergadering; hij laat zingen Ps. 119:3, leest Hand 3:1.—6 en gaat voor in gebed. Daarna spreekt hij tot de afgevaardigden een kort welkomstwoord.

2. De lastbrieven worden nagezien en in orde bevonden.

3. In het moderamen nemen zitting: Ds. H. W. • Laman, praeses ; Ds. H.. S. Bruins, scriba ; Ds. W. Fokkensj assessor; Ds. J. C. Brussaard, adj. scriba.

4. Als hospitanten zijn ter vergadering aanwezig Ds. J. C, van Mantgem, H. J. van der Veen, G. van Halsema en J. W. Esselink.

5. De acta van de vorige Synode worden ongelezen goedgekeurd en vastgesteld.

6. Ingekomen zijn :

a. ' Een schrijven van de depp. tot oefening van het verband tusschen de Geref.. Kerken in Nederland en de Theol. Fac. der V.-U. Voor kennisgeving aangenomen.

b. Een verzoek van een broeder, om te mogen staan naar het predikambt volgens art. 8 D. K. O., met de vereischte attesten.

In verband daarmee wordt, nadat de Synode in comité is gegaan, ter sprake gebracht een rapport, ten vorigen jare opgedragen aan depp. in zake art. 8 K. O. over de uitlegging van bedoeld artikel, hetwelk onder dankzegging voor den gedanen arbeid met't oog op kleine redactiewijzigingen opnieuw aan deze commissie in handen wordt gegeven. Tevens wbrdt haar opgedragen, de vraag oader de oogen te zien, of in zake de toelating tot het onderzoek hetzwaartepunt in de kerkelijke en classicale attesten of in het oordeel der' synodale vergadering gelegen is.

Het tweede deel van hetzelfde rapport, een advies behelzende voor de te volgen gedragslijn jegens een broeder, die op de syn. verg. van 1915 naar art. 8 onderzocht is, verkrijgt algemeene goedkeuring.

Besloten wordt voorts, den thans zich aanmeldenden broeder te onderzoeken, waarvoor als examinatoren worden benoemd: Ds. W. W. Smitt, dogmatiek; Ds. W. Fokkens, exegese N. T.; Ds. N. Postema, exegese O. T, ; terwijl hem door Ds. H. J. van der Veen een tekst wordt opgegeven.

c. Ten derde is nog ingekomen een schrijven van den Wereldbond der kerken om dén eersten Zondag van Aug. tot een vrede-Zóndag te stempelen. Algemeen wordt daarvan de wensche-Ujkheid gevoeld. Ofschoon de zaak zelve aan de prudentie der plaatselijke kerken wordt overgelaten.

7. a. Van de rapporten wordt allereerst voorgelezen en goedgekeurd het rapport Art. 49 K.O.

b. Hetzelfde geschiedt met het rapport van den Prov. córresp. penningmeester en met de daarin genoemde voorstellen. Als secundus wordt in de plaats van Ds. R. Zijlstra, Ds. H. S. Bouma benoemd. Een commissie voor het ng.zien der boeken en bescheiden brengt gunstig verslag uit.

Het rapport van den curator der Theol. School wordt met belangstelling aangehoord en gearresteerd.

d. Eveneens stemt men unanfem in met het rapport-hulpbehoevende kerken, en ook de voorstellen der depp. ad hoc worden alle aangenomen.

e. Ds. W. W. Smitt doet als depp. van'de kas E. B. P. mededeehng over de verschillende allumni en stelt voor:1ste een oproeping te doen, daar aan nog één persoon, die theologie wenscht te studeeren, gedeeltelijk financieele ondersteuning verschaft kan worden, en 2de den naam der kas te veranderen in dien vart art. 19 D. K. O., welke beide voorstellen, tegelijk m^t enkele andere, betreffende hulp aan de tegenwoordige studenten, zonder hoofdelijke stemming worden aangenomen.

8. Alsnu neemt het onderzoek naar art. 8. een aanvang, dat naar het oordeel van bijna alle leden der synode een onbevredigend resultaat oplevert; de praeses deelt den betrokken broeder het iudicium mede en voegt" er den raad aan toe, dat deze in den gewonen weg van studie zich tot het predikambt bekwame.

9. De afgebroken reeks van rapporten wordt daarna weer voortgezet. Aan de orde is: ƒ. het mpport van de depp. voor de Zending op Soemba, hetwelk, wijl het aan de kerken is rondgezonden, niet wordt voorgelezen; wel wordt het voorstel tot benoeming van een deskundigen administrateur afzonderlijk in bespreking gebracht en na eenige discussie aangenomen.

g. Met dankzegging voor het ingediende rapport van de Cocsmkaie voor »de positie der geestelijke vërzoirgers", wordt besloten, zich in deze materie te houden aan het besluit van de Generale Synode 1914 dienaangaande.

h. Het rapport 'van de depp. art. 13 K. O. wordt voorgelezen én goedgekeurd.

i. Vervolgens wordt in behandeling genomen het rapport van depp. voor inwendige zending, hetwelk een aanvulÜng bedoelt te zijn van het gedrukte verslag, dat aan alle kerken gestuird is. De voorstellen, er in genoemd, worden alle aangenomen, ' uitgezonderd dat in zake Ruinen. Daarover toch wordt deze beslissing genomen: De Synode is van oordeel, dat de toestand te R., zooals die thans is, niet langer mag bestendigd worden, en besluit de provinc. depp. voor de Evang. te machtigen, het in samenwerking met de cl. Meppel daarheen te leiden, dat te R. óf tot institueering worde overgegaan, öf, zoo dit niet mogelijk noch gewenscht is, de post in den tegerïwoordigen toestand (d.i. met een vasten arbeider) op te heffen.

10. Het concept over de pensióen-regehng van Evangelisatie-arbeiders wordt dienovereenkomstig vastgesteld, alleen met dien verstande dat, in aansluiting aan de instructie van de cl." Koev.orden, in art. 2, het minimum gebracht wordt tot f 400 en in art. S wordt toegevoegd na ».... verbonden is«: »of uit andere bronnen een'genoegzaam inkomen verkrijgt».

11. Op het agendum stonden verder twee voorstellen, die op de prov. Evangelisatie betrekking hadden: één van de .depp. ad hoc en één van de classis Assen. Ia den aanvang der vergadering dienden de deputaten, als antwoord op het - ontwerp van Assen, nog een nieuw voorstel in tot wijziging van art. 4 hunner regeling, doch de Syn. achtte het raadzaam, heel de quaestie tot het volgend jaar te verdagen. Intusschen konden dan, deputaten zich met de cl. Assen nader over onderscheidene punten verstaan.

12. De voorstellen genoemd in de instruetiën der cl. Assen ei^Beilen worden alle aangenomen.

13. Tijdens den loop der' vergadering hebben de volgende benoemingen plaats : Voor art. 49 K. O. worden de aftr. depp. Ds. H. A. Dijkstra en diens sec. Ds. J. C. van Mantgem herkozen, In plaats van Ds. R. Zijlstra en Ds. L. H. Duin worden respectievelijk benoemd: Ds. J. C. Brussaard en Ds. N. Duursema. Voor de kas E. P. B; (art. 19 K. O.) worden herkozen de depp. Ds. W. W. Smitt en diens sec. Ds. H. Dijkstra, terwijl voor Ds. Zijlstra, Ds. H. S. Bouma zitting zal nemen.

Ook worden herbenoemd de aftredende depp. voor evangelisatie en hulpbehoevende kerken; in de plaats van den vertrokken Ds. L. H. Duin zal Ds. N. Duursema treden en ais zijn secundus wordt-aangewezen Ds. T. L, Kroes. Als dep. voor art. 13' K.O. wordt benoemd Ds. M. Post . van Gees, door de cl. Coevorden daartoe voorgedragen. Voor de zendirg op Soemba echter ondergaat de commissie geen verandering, doordat de aftr. Ds. W. W. Smitt en diens sec. H. A. Dijkstra worden herkozen. Curator der Theol. School blijft Ds. H. W. Laman.

14. De rondvraag levert niets bijzonders op.

15. Het persverslag wordt, met het oog op den tijd, ' ongelezen vastgesteld.

16. Als roepende kerk voor de volgende Sya. wordt wederom aangewezen de kerk van Hoogeveen.

17. De praeses spreekt een woord van erkentelijkheid tot alle leden der Syn.'en wordt wederkeerig voor zijn leiding dank geweten door den assessor. De vergadering wordt daarna roet dankzegging aan God geëindigd.

Op las der Synode,

JOH. C. BRUSSAARD.

Meppel, Juni 1916.

Korte notulen van de vergadering van de classis Zwolle, gehouden den'Sen Aug. 1916 te Zwolle.

Art. 1. De vergadering wordt geopend door den praeses Ds. N. Brouwer-van Zwartsluis. Gezongen wordt Ps. 84 : 3 en gelezen Ps. 46.

Art. 2. Ds. Bosch en Ds.. Visser zien de credentiebrieven na. Alle kerken zijn vertegenwoordigd ; de afgevaardigden van ééne kerk zijn nog niet tegenwoordig. Twee kerken hebben eene instructie.

Art. 3. De notulen' van de vorige vergadering worden vastgesteld.

Art. 4. De. Deputaten van de Particuliere Synode, Ds. Scheps, Dr. Schot en Ds. Smilde, zijn tegenwoordig om met de classis mede te werken tot emeriteering-van een der predikanten.

Art. 5. De praeses betuigt de deelneming iJan de classis met het smarteUjk verlies dat Ds. V. Mechelen heeft getroffen, verwelkomt Ds. Schoenmakers van Zwartsluis, en spreekt den wensch uit, dat Ds. Schilder moge bedanken voor de roeping, die hij ontvangen heeft.

Art. 6. Een circulaire van de Partic. Syn. van N. Brabant en Limburg wordt voorgelezen. De praeses beveelt aan de kerken van de classis dringend de belangen van de Evangelisatie in die provincies aan.

Art. 7. Ds. Westerbeek van Eerten brengt rapport uit van de commissie tot onderzoek naar de predikants-tractementen. De commissie vraagt om aanvulling met twee ouderlingen. De Deputaten ad hoc zullen zelf deze ouderlingen uitnoodigen.

Art. 8. Ds. Schoenmakers brengt rapport uit over de Zending op Soemba.

Art. 9. Ds. J. B. v. Mechelen te Rouveen heeft aanvrage gedaan om emeritaat tegen 1 November a. s. De ksrkeraad ondersteunt deze aanvrage. Na advie; ? deï pr? ? . Deputaten wordt op de meest eervclle wijze §an Ds. v. Mechelen emeritaat verleend legen 1 November.

Art. 10. Voor Rouveen wordt als consulent aangewezen Ds Sluis en voor Langeslag Ds. Veder.

Art. 11, De vacature-beurten worden aldus geregeld: amperveen:27 Aug. Ds. Elzenga; 17 Sept. Ds. Ozinga; 8 Oct, Ds. Bosch. Langeslag:27 Aug. Ds. Koolstra; 17 Sept. Ds. Schoenmakers-, 8 Oct. Ds. Visser; 29 Oct. Dr. Hania. Wilsum:27 Aug. Ds. Gispen; 17 Sept. Ds. Sluis; 8 Oct. Ds. Westerbeek v. Eèrten; 29 Oct. Ds. Veder.

Zoo Kamperveen ook een vierde vacaturebeurt begeert, is daarvoor Ds. Eskes aangewezen.

Art. 12. In betrekking tot een tuchtzaak in eene der kerken wordt besloten, de zaak terug te brengen tot den kerkeraad; zoo noodig kan hij later de hulp van de classis weder inroepen.

Art. 13. De rondvraag naar Art. 41 levert niets bijzonders op.

Art. 14. Roepende kerk voor de volgende vergadering is Zwartsluis. Praeses zal zijn. Ds. Bosch, asssessor Ds. Brouwer en scriba Ds. Ozinga.

Art. 15. De assessor. Ds. Gispen, eindigt met dankzegging.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1916

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1916

De Heraut | 2 Pagina's