Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De classis Ommen heeft in hare vergadering van 30 Aug., naC gehouden peremptoir examen, den' heer Siertsema, beroepen predikant te Gramsbergen, met algemeene stemmen toegelaten tot de bediening des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken.

Namens de Classis:

R. J. ScHOEMAKER, Praes.

O. BoERSMA, Scriba.

Luiten aid Bed., 30 Aug. '16.

Agendum " van de algemeene vergadering der vereeniging van predikanten van de Geref. Kerken in Nederland, te houden Dinsdag 19 en Woensdag 20 September 1916, in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats 24, Utrecht.

Din.sdag 19 September.

1. Opening door den voorzitter 's namiddags één ure.

2. Toespraak van den voorzitter.

3. Verslag van den secretaris.

4. Verslag van den penningmeester.

5. Aanwijzing van eene commissie tot het nazien der rekening van onvangst en uitgaaf des penningmeesters.

6. Bestuursverkiezing.

7. Verkiezing van redactie-leden voor het Geref. Theologisch Tijdschrift.

8. Referaat van Prof. Dr. A. G. Honig van Kampen. Onderwerp: De eenheid der kerk.

10. Referaat van Dr. V. Hepp vanKlundert. Onderwerp: De beteekenis fler analogia fidei voor de exegese.

11. Sluiting des avonds te tien ure. Woensdag 20 September.

12. Opening 's morgens negen ure.

13. Inleiding van Ds. J. G. Kunst van Barendrecht. Onderwerp: Fusie-verschijnselen.

14. Inleiding van Ds. C. Lindeboom van Amsterdam. Onderwerp: Wat kunnen onze kerkeraden, inzonderheid onze dienaren des Woords, doen om de begeerte naar het predikambt op te wekken?

15. Pauze van twaalf tot één ure.

16. Referaat van Ds. S. Huismans van Zevenhoven. Onderwerp: Het Gereformeerde kerklied.

17. Sluiting te vier ure.

Het bestuur voegt hierbij de volgende mededeelingen :

lo. Na elk referaat zal zoo ruim mogelijk gelegenheid voor discussie worden gegeven. Opening en sluiting zullen echter telkens stipt op tijd plaats hebben. Is een belangrijke discussie op een sluitingsuur niet kunnen beëindigd worden, dan kan de voorzitter hiertoe alsnog de gelegenheid geven vóór tot een ander onderwerp wordt overgegaan.

2o. Wanneer de tijd het toelaat, kunnen nog ter sprake gebracht worden de volgende onderwerpen: »Herderlijk opzicht over de gemobiliseerde leden onzer kerken. Wat kunnen de Dienaren des Woords doen in het belang van de Gereformeerde Vereenigingen voor het werk der barmhartigheid".

'Wie der leden over dit, of eenig ander onderwerp, lust gevoelt een zeer korte toelichting te geven melde dit voor 10 September aan den secretaris van het bestuur.

3o. Des namiddags vijf ure zal er Dinsdag 19 September gelegenheid zijn om in het ge­ bouw aan een gemeenschappelijken maaltijd deel te nemen tegen betaling van/1.50 per persoon. Wie daarvan wenscht gebruik te maken, melde dit den Secretaris vóór Zondag 17 September.

4o. Het Bestuur herinnert aan de artt. 2 en S der Statuten:

ïLeden der Vereeniging kunnen zijn: Predikanten en Emeriti-Predikanten van eene van de Gereformeerde kerken.

Als begunstigers der Vereeniging kunnen toetreden allen die lid zijn van eene van de Gereformeerde kerken.

De leden hebben op de vergadering keurstem.

De begunstigers, die ouderling of diaken zijn, hebben adviseerende stem.'

De vergadering is verder toegankelijk voor al de leden van de Gereformeerde kerken die geen begunstigers zijn, tegen een entree van 50 cent.

5o. Voor zoover de onderwerpen daarvoor in aanmerking kwamen, is aan de referenten gevraagd in eenige stellingen hun betoog te willen samenvatten. Bij het gereedmaken van het agendum konden de Broeders daaraan nog niet voldoen. Zoo mogelijk zullen die stellingen door de Pers worden bekend gemaakt.

Het Best uu r:

L. LINDEBOOM, 'Voorzitter.

J. G. KuNS.T, Secretaris.

F. KRAMER, Penningmeester.

J. VONK, Algem. Secundus.

S. HUISMANS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 september 1916

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 september 1916

De Heraut | 2 Pagina's