Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. DR. SAM. RUTHERFORD.. DE BEPROEVING EN ZEGEPRAAL DES GÉLOOFS. Uit hcl Engekch vertaald door Ds. IJ. DOORNVELD, pred. Ie. Lage Vuursche en C. B. VAN WOERDEN, te Akkrum. — Leiden, Buurman & De Kier, 1916.

SAMUEL RUTHERFORD, Schot van geboorte en hoogleeraar te ST. ANDREWS in SCHOTLAND, f derf in 1661. Als" beslist Calvinist bestreed hij de hoogkerkelijke en arminiaansche richting die in de 17e eeuw in Engeland veld won. In de theologische wereld is hij bekend door een drietal latijnsche werken tegen Arminius, de Jesuïeten en de Socinianen, welke werken in 1636, 1650 en 1668 het licht zagen.

Hat eerste heeft tot titel: EXÈRCITAÏIONES APOLOGETICA PRO DIVINO GRATIA, CONTRA JA.CO-BUM ARMINIUM, EJUDQUE SECTATORES, ET JESUÏ-TAS. Het tweede: DISPUTATIO SCOLASTICA DE DIVINA PROVIDENTIA en het derde: EXAMEN ARMINIAMISMI.

Door de eerste twee van deze werken ook ten onzent bekend geworden, trachtte de Utrechtsche Magistraat hem in 1651 aan haar Akademie te verbinden, iets wat hij echter, met het oog op den toenmaUgen toestand van de Kerk in zijn Vaderland, afsloeg.

De verschijning van zijn eerste werk mishaagde aan de Episcopalen en had in 1636 zijn afzetting van den predikdienst en gevangscha^ in ABERDEEN' ten gevolge, welke laatste tot 1638 duurde. Teruggekeerd tot zijn gemeente van ANWOTH, diende hij deze nog éen jaar, doch werd in 1639 professor in de Theologie aan de Akademie én predikant in de Kerk van ST. ANDREWS.

Onder het Gereformeerde volk is RUTHERFORD bekend door zijn BRIKVEN. JACO'BUS KOELMAN, predikant te SLUIS, gaf ei:362 en wel uit de jaren 1636 en 1637, in Holkndsché vertaling van uit.

Deze overzetting van RUTHERFORD'S corres­ pondentie verscheen in 1673. KOELMAN laat daaraan voorafgaan een: »Aanspraak tot de vrome en recht geheiligde zielen in de gemeente van Sluis in Vlaanderen, die de zoetste gemeenschap met Jezus oprecht zoeken, en ernstig hun koers hemelwaarts gericht hebben.*.Deze »Aanspraak bevat dan én een biographie én een betoog van de nuttigheid van SAMUEL RHETOR-FORT'S, zooals — KOELJIAN den naam spelt —, brieven.

In de Serie praktikale en ascetische ^yerkjes van oude gereformeerde auteurs, welke voor eenige jaren bij D. DONNER, te LEmEN, verscheen, is ook KOELMAN'S vertaling in »onveranderde u; tgave«, opgenomen. Met name aan deze BRIEVEN dankt RUTHERFORD het, dat hij ook ten onzent tot de veelgeprezen en tevens veelgelezen »oude schrijvers» behoort.

Maar _de professor van St. Andrews was ook een begaafd prediker.

Het aantal zijner in druk nagelatene leerredenen is vrij groot, , en het was dan ook'een goede gedachte van de heeren Ds. DOORNVELD en VAN WOERDEN, om een deel van deze homiletische nalatenschap voor lezers, die het Engelsch niet verstaan, in Nederlandsch gewaad te steken.

Onder den titel: DE BEPROEVING EN ZEGEPRAAL DES GELOOFS bespreekt dit boek van 365 bladzijden de geschiedenis van de Kanaaneesche, wier dochtertje door Christus werd genezen. Het verhaal ons in Markus VII gegeven, wordt hier in 27 korte preekjes behandeld. Het zijn dus evenzooveel Leerredenen over éen tekst. De vertaling leest vlot.

En, al is de vorm dezer verhandeling ook niet van onzen tijd, de inhoud is, zoo wat het leerstellige, als praktikale betreft, gelijk van een Theoloog als RUTHERFORD te verwachten was, van dien aard, dat het boek zich zelf, gelijk de overzetters in hun VOORWQORD schrijven, «aanbeveelt bij iederen lezer, die een vriend is der vrije genade".

2. J. E. VAN BUUREN. KORT OVERZICHT van de geschiedenis der'Historiebeschrijving van ons volk, beuevens JAARTALLEN EN FEITEN, behoorende bij het Leerboek der Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. — Te Groningen bij J. B. Wolters, 1916.

Gelijk de titel aanduidt, geeft de heer VAN BUUREN, directeur der Christelijke kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Leeuwarden, in dit boekje van 88 bladzijden, tweeërlei.

Allereerst een KORT OVERZICHT van wat ik zou willen de HISTORIOGRAPHIE, en in de tweede plaats een CHRONOLOGIE ten gebruike bij zijn Leerboek. Ook dit tweede gedeelte van het boekje dat tot op 1914 is bijgewerkt, heeft, zoo voor de gebruikers van het LEERIWEK als voor andere lezers, zijn waarde. Dan, wat vooral aan dit boekje zijn waarde geeft, is het eerste gedeelte : de Historio'graphie. De Schrijver geeft hier oj) 35 bladzijden een kl'aar 'en duidelijk beeld van de Vaderlandsche Geschiedbcschrijving.

BÜR en VAN METEREN, HUOFT en de GROOT, BAUDART en BRANDT verschijnen hier achtereenvolgens ten tooneele. Dan komt WAGENAAR ei. daarna BILDERDIJK, GROEN VAN PRINSTERER, R. KRUIN, MOTLEY, NUYENS en BLO? ; , terwijl ten slotte iets over de thans meest gebruikte HAND­ BOEKEN wordt medegedeeld.

De Schrijver, die zici* in zijn-Leerboek der Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, als behoorende tot »de Calvinistische Historische SchooU, openbaarde, doet dit ook in deze zijn korte, maar ter oriënteering bijzonder geschikte, historiographie.

3. DE JONGE GARDE. Weekblad voor Jongelieden van Christelijken Huize. Redacteur: M. VAN DER STAAL. Met vaste medewerking van JOHANNA BREEVOORT, P. BROUWER en L. PENNING. Bureau van Redactie: Van Oosterzeestraat 23 Rotterdam. Bureau van Administratie: G. Reedijk, G. V. d. Lindestraat 15, Rotterdam. a h

Van dit nieuwe weekblad verscheen den 5enAug. s j.l., het eerste Nr. De bedoeling van deze pe-m riodtek is, - onze jongens en meisjes, die, na het a onderwijs der-christelijke school te hebben gehad, de maatschappij zijn ingetreden, deels te sterken in het christelijk Geloof waarin ze zijn d opgevoed, deels tegen afval 'van dat geloof te d d beveiligen. Ook het laatste is, vooral in onzen e tijd, waarin dg »vrijzinnigheid" van allerlei schakeering, zoo door woord als geschrift, ook onder I de jeugd haar propaganda drijft, — men denke hierbij o. ni. «aan de »Jeugd-organisatie": »'t Jonge Volk", welke uitgaat van de S. D. A. P., — J zeker niet overbodig. Ook mij nu wil het, gezien de tot op heden verschenen Nrs., voorkomen, dat ^it blad, bestemd voor jongelieden van christelijken huize, van zeg twaalf-'tot achttienjarig'en leeftijd, het tweeërlei doel hetwelk 3e oprichters zich er mee stellen, kans heeft te bereiken. Uit die Nrs. toch. spreekt een echt christelijke zin, en met de leerzame artikelen, pakkende verhalen en mooie illustraties kan het wel niet anders, of DE JONGE GARDE zal de lezers trekken waarvoor het blad bestemd is en daardoor .medewerken tot het vormen van een jonge garde, die pal staat tegen ongeloof en revolutie.

4. STEJLMEN DES TIJDS. Maandschrift vc-irChristendom en Cultuur, Utrecht. G. L A. Ruys 1916. Het Augustus-Nr. van di-t voor christelijke intellectueelen bestemd* Maandschrift, dat zich na korten tijd onder de ten onzent verschijnende'periodieken een voorname plaats verworven heeft, bevat: Het Avondmaal van Leonardi da Vinci, door I. Ph. Eggink: Het 'Willen, door Mr. W. Zevenbergen; Joh. Éngelram, door Dr. A. A. V. Schelven; Een dringende eisch des tijds, door P. J. Molenaar; Weerzien, door Henriëtte Möoy; Adamskinderen, door Dr. Felix Rutten. Buitenlan-dsche Kroniek, door H. L. Baarbé en Leestafel, door Dr. M.. M. den Hertog.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's