Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De positie der Theologische  faculteit aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De positie der Theologische faculteit aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Toen door de emeriteering van de hoogleerarén in de Theologie De Bussy en Bruining twee vacatures in de-Theologische faculteit te Amsterdam ontstonden, die door den Gemeenteraad vervuld moesten worden, is door Prof. Fabius de vraag opnieuw aan de orde gesteld, of het niet beter ware deze vacatures onvervuld te laten en aan de Regeering té verzoeken, dat Amsterdam ontheven werd van de verplichting om aan haar gemeentelijke Universiteit een Tiieologische faculteit in stand te houden.

Veel nut doet deze Theologische faculteit niet.

Sinds de Gemeenteraad weigerde de Kerkelijke hoogleeraren van de Hervormde Kerk te bezoldigen, heeft de Synode der He; rvormde Kerk deze Theologische faculteit geboycot en weigerde ze het candidaatsexamen dezer faculteit te erkennen. Gevolg was, dat de studenten, die een predikambt in de Hervormde Kerk begeerden, naar' elders vertrokken en de Theologische faculteit feitelijk alleen dienst deed voor de kweekelingen van de Doopsgezinde en Luthersche seminaria. De geest in deze Theologische faculteit werd zoo ultra modem, dat het seminarie der Hersteld Luthersche Kerk intusschen^'naar Utrecht overgeplaatst werd. En wat reden is er voor den Gerneenteraad van Amsterdam om een-Theologische faculteit'in stand te houden, die practisch alleen belang heeft voor twee kleine Kerkgenootschappen in ons vaderland.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dan ook aan Curatoren verzocht hun meening te kennen te geven over de kwestie van de opheffing der Theologische faculteit. Dat zoowel de Senaat als de Theologische faculteit zelve wier advies werd gevraagd, zich tegen deze opheffing verklaarden, was te voor. zien. Ook Curatoren bleken van oordeel, dat de Theologische faculteit vooralsnog niet kan worden gemist; ze meenden bovendien, dat een verzoek aan de Regeering om in die opheffing te bewilligen, vermoedelijk, evenzeer als in 1892, toen gelijk verzoek werd gedaan, niet zou worden ingewilligd.

Van meer belang is het oordeel van

Burgemeester én Wethouders zelf. Zoolang de ^et de instandhouding der Theologische faciliteit eischt, oordeelden ze, dat de bestaande vacatures moesten vervuld worden. Z& stelden daarom' voor, in plaats van De Bussy te benoemen Dr. H. IJ. Groenewegen, hoogleeraar aan het seminarie der Remonstranten te Leiden, en in plaats van Bruning J. G. Apeldoorn, benoemd tot hoogleeraar aan het Seminarie der Doopsgezinden. Maar tevens spraken ze uit, wat den principleeleji kant van het vraagstuk aangaat, dat in de toekomst de Theologische behoort te worden opgeheven na onderbrenging van een groot deel der vakken bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte. Maar dit resulaat kan slechts verkregen worden en behoort slechts te worden verkregen door herziening van dé Wet op het Hooger Onderwijs. Voorts besloten Burgemeesters en Wethouders aan den Raad voor ^ te stellen, dat deze hen zou uitnoodigen zich tot de regeering te wenden met het verzoek, uitvoering te geven aan hetgeen in Art. XXVII der overgangsbepalingen van de wet van 22 Mei 1905 voorgeschreven was, n.l. dat de Regeering een voorstel van wet moest indienen, waarbij het bepaalde omtrent de Theologische faculteit aan de Rijks Universiteit nader worde geregeld. Al mocht bet, zoo voegden B, en W. hieraan toe, een eenigszins vreemden indruk maken, dat de Gemeenteraad van Amsterdam bij de Regeering kwam aandringen op de vervulling van een haar' bij de wet opgelegde verplichting die oogenschijnlijk alleen de Rijks Universiteiten betreft, rhen had hier in 't oog te houden, dat deze Aveg na' de weigering van 1892 voor de gemeente de eenige is dien zij kan inslaan, om voor haar universiteit tot een herziening van het onderwijs in de godgeleerdheid te. geraken. Voorts meenden B. en W., dat het wenschelijk zou wezen in het aan de Regeering te zenden adres tevens aan te-geven, zij het dan in groote lijnen, hoe de 'Raad zich de' herziening van het onderwijs in de Godgeleerdheid dacht, .

Toen Minister Ku}-per bij de herziening van de Hooger Onderwijswet de bepaling deed opnemen, dat de Regeering een nieuwe "regeling moest voorstellen omtrent de Theologische faculteit aan de Rijksuniversiteit, noodigde hij tevens gegadigden uit om desbetreffende voorstellen aan de Regeering te doen. Degenen^ die bij deze regeling het meest geïnteresseerd zijn, hebben tot dusver niets van zich laten hooren. Het lag in de eerste plaats op den weg der^ Hervormde Kerk om voorstellen aan de Regeering te doen, maar ze deed dit niet. Het zou daarom wel een Nemesis der historie zijn geweest, wanneer een politiek "^lichaam, dat in hoofdzaak bestaat uit liberalen, radicalen en socialisten, met een voorslag bij de Regeering gekomen was, hoe de Theologische faculteit moet worden ingericht. We begrijpen, dat de redacteur van de Gireformeerde Kerk bij de gedachte hieraan huiverde. Maar zou de schuld hiervan niet bij de kerkelijke heeren zelf gelegen hebben, die aan de uitnoodiging van Minister Kuyper geen gehoor hebben gegeven?

Intusschen is dit gevaar in' zooverre afgewend, dat B. en W. hun voorstel hebben ingetrokken, nadat de Raad zich vereenigd. had met het voorstel, door Prof. Fabius ingediend, om zich tot de Regeering te wenden met verzoek, te bevorderen eene wijziging van art. 71 der H. O. wet, tengevolge waarvan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, met behoud van de haar bij dat artikel toegekende rechten, niet langer de verplichting hebbe eene Theologische faculteit in stand te houden.

Met belangstelling wachten we af, of de Regeering thans aan dit verzoek gevolg zal geven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's

De positie der Theologische  faculteit aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 september 1916

De Heraut | 4 Pagina's