Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onze Gereformeerde predikantenconferentie.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onze Gereformeerde predikantenconferentie.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De samenkomst, die onze Gereformeerde predikantenconferentie onder de 'leiding van Prof. Lindeboom te Utrecht hield in de derde September week, is ook ditmaal uitnemend geslaagd. Er was rijke verscheidenheid van onderwerpen en de stof was interessant. De inleiders kwamen goed'beslagen ten ijs en het debat droeg een geanimeerd karakter.

Het eerste referaat, dat Prof. Honig hield, over de eenheid en pluriformiteit der Kerk, gaf, gelijk te verwachten was, tot de meeste discussie aanleiding. Uit vroegere perspolemiek was wel gebleken, dat over dit vraagstuk ook in onze kringen niet eenparig werd geoordeeld, en het was daarom goed gezien van het moderamen, dit onderwerp in de predikanten-conferentie aan jde orde stellen ; de argumenten over en weer konden nu in mondeling debat getoetst worden en het vraagstuk zelf daardoor .tot meerdere klaarheid worden gebracht. Daar Prof. Honig alleen de stellingen publiceerde, maar geen resumtie van zijn referaat gaf voor de pers, zullen we ons oordeel moeten opschorten, totdat het referaat, gelijk hij beloofd heeft, in druk verschenen is. Alleen veroorloven .we ons de opmerking, dat de stellingen, zoo met name de vijf eerste stellingen en de (slotstelling, niet alle rechtstreeks met het onderwerp, in verband schijnen te staan, maar rnisschien zal het referaat zelf hierover nader licht'doen opgaan. Principieel zijn we het geheel met Prof. Honig eens, dat de eenheid der Kerk in het geestelijke achuilt en dat de bestaande. pluriformiteit der Kerk blijkens de historische ontwikkeling door God den Heere gewild is' en daarom als zoodanig niet is af te keuren, ook al moet erkend, dat in die ontwikkeling veel zonde zich gemengd heeft. Misschien | had ter verklaring van deze pluriformiteit er ook op kunnen gewezen worden, dat het menschelijk kenvermogen te beperkt i.s om den vollen schat der Openbaring in een enkele Kerk geheel op te nemen. Maar. van nadere èritiek onthouden we ons, totdat het referaat, zelf gepubliceerd is. Met name zien we met belangstelling uit naar het betoog, dat Art. 28, 29 en 30 van onze Confessie de opvatting toelaten, dat de ware (zjchtbare) Kerk zich gesplitst heeft in verschillende kerkelijke instituten, die ' in graad van zuiverheid verschillen.

Niet minder belangrijk was het tweede onderwerp, door Dr. V. Hepp ingeleid: debeteekniis der analogta fidei voor de exegese. Had de dissertatie van Dr. Hepp hem reeds doen kennen als een uitsteli: ènd dogmaticus en scherpzinnig denker, dit referaat, dat door scnerpe analyse uitmunt, heeft ojsnieuW bewezen, welk een uitnemend geleerde we in dezen jongen doctor rijk zijn. Zonder aan de beteekenis der andere referaten in het minst te kort te doen, mag toch zonder aarzeling gezegd, dat dit referaat door zijn streng wetenschappelijk karakter de kroon-spande. We verblijden tons dan ook, dat dit referaat; evenals dat van Prof. Honig, in-druk verschijnen zal. Het dringt tot nadenken en onze exegeten zullen er winst mee kunnen doen.

De overige referaten bewogen zich meer op practisch terrein. Ds. Kunst waarschuwde e tegen de.fusie-versciiijnselen, die ook in onze kringen zich voordoen en die op schade voor de zuiverheid van onze beginselen zouden uitloopen. Overbodig was deze waarschuwing zeker niet; want al werd de verklaring van Dr. Aalders, dat »het Gereformeerde beginsel de liefde heeft van ons aller hart", met luid applaus ontvangen, er zijn teekenen genoeg, die de vraag doen opkomen, of deze liefde bij sommige jongeren niet een zeer platonisch karakter draagt. De nood aan predikanten gaf Ds. C. Lindeboom van Arnsterdan) aanleiding om de vraag te bespreken, wat otize Kerkeraden en'inzonderheid onze Dienaren-des Woords kunnen doen ' om de begeerte tot het predikambt op te zvckken. Gelukkig is dit jaar het aantal nieuw aangekomen studenten in de Theologie en te Kampen en te Amsterdam wederom niet onbelangrijk gestegen, maar hoe verblijdend deze vooruitgang is, toch is het goed, dat dit ernstige vraagstuk de aandacht onzer Kerken blijft trekken, want voldoende voor de behoefte is het aantal der studenten niet, en de Kerken zouden verarmen, wanneer de bediening des Woords ontbreken bleef. Niet ten onrechte wees de referent er op, en ook inhet-debat werd hierop de nadruk gelegd, dat de predikanten zelf veel er toe bij kutmen dragen, om de begeerte tot het predikambt op te wekken, door niet te veel te klager^ over allerlei nood, maar meer te wijzen op , de heerlijkheid van de bediening hun, toevertrouwd. Over de actueele quaestie van het Gereformeerde Kerklied hield Ds. Huismans een betoog, waarin deze bezielde voorvechter van de gezangen een pleidooi voerde voor de invoering vath »meerdere zuiver-Schriftuurlijke Nieuw-Testamentische gezangen« in onzen eeredienst. Geheel duidelijk is de bedoeling van dej; e uitdrukking ons niet. In stelling II wordt geponeerd, dat d, e gemeente des Nieuwen Testaments vrij is haar eigen Kerklied te scheppen. Zulk een vrij 'geschapen lied nu kan moeilijk een »Schriftuurlijk Nieuw-Testamen, tisch gezang" genoemd worden, vooral niet wanneer men het' coördineert met de »Oud-Testamentische psalmen", want dan denkt ieder aan gezangen, ~ die als zoodanig in het Nieuwe Testament gevonden worden, maar niet aan een gedicht door een of anderen Christendichter vervaardigd. De benaming sChristelijke gezangen" zou hier juister zijn geweest en tot minder misverstand aanleiding geven. Voorts, al zijn we dankbaar', dat Ds. Huismans uitdrukkelijk uitsprak, '< dat hij de Oud-Testamentische psalmen den voorrang in het kerklied wilde laten behouden, schijnt het - ons toch niet onbedenkelijk, dat hij van een Goddelijke ordinantisv om de psalmen in den eeredienst op te nemen blijkbaar niet weten wil en het gebruik van de Psalmen alleen «wenschelijk" keurt. Dat een uitdrukkelijk Goddelijk bevel om bij den Nieuw-Testamentischen eeredienst de Oud-Testamentische psalmen voor een deel of geheel te ge-'bruiken, ontbreekt, is natuurlijk volkomen juist, maar zulk • een uitdrukkelijk Goddelijk bevel is er evenmin om kinderen te doopen of den rustdag op Zondag •in plaats van op Zaterdag te houden. Dieper op deze quaestie thans ingaan, zullen we niet. Onze bedoeling was alleen, een enkele-kantteekening te maken, waaruit onze belangstelling blijkt. Het laatste referaat van Ds. Gerber liep over het herderlijk opzicJit over de gemobiliseerde leden oezer - Kerken. Ook dit referaat bevatte uitnemende pracfische wenken, waarvan degenen, die tot dit opzicht geroepen zijn, profijt kunnen trekken en waarop we daarom gaarne de aandacht vestigen. Of het daarom gewenscht, is voor de bearbeiding der soldaten aparte Dienaren des Woords aan. te stellen (de uitdrukking »ordenen«, in de stellingen gebruikt, schijnt ons minder gelukkig gekozen) en daartoe Art. 7 en 61 onzer Kerkenorde aan te vullen, is een vraag, die we niet voetstoots bevestigend zouden kunnen beantwoorden. Het geval van Ds. Jansen, predikant bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Leiden, die door zijn gemeente uit den dienst ontslagen werd, omdat zijn dienst als veldprediker hem te veel in beslag nam, toont wel, hoe groote moeilijkheden zich hier kunnen voordoen. Maar de gansch exceptioneele omstandigheden, waarin we thans verkeeren, nu heel ons leger gemobiliseerd is, kunnen geen, maatstaf zijn voor hetgeen hierbij als regel behoort te worden gesteld. We hopen echtejr later op dit vraagstuk terug te komen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Onze Gereformeerde predikantenconferentie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's