Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de Pers.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de Geldersche Kerkbode schrijft !)s. Schouten met het oog op het weer beginnen der catechisatiën, het volgende :

Nu de vacantietijd achter den, rug is, worden overal de Cate'chisatiën weer op de va> tgestelde dagen en. uren gehouden. Het is allesbehalve overbodig voortdurend Weer de aandacht 'e vestigen op dit deel van den ambtelijken arbeid in het midden der gemeente. Men is óv.er het algemeen nog veel te weinig van de groote beteekenis, van het Catechetisch onderwijs doordrongen. Niet naar één zijde moet hier de schuld worden g zocht, want zij is ongetwijfeld aan alle zijden te vinden. Het onderwijs op, onze catechisatiën staat nog lang niet op die hoogte, waaróp het, indien . het naar waarde geschat werd, zou behooren te staan. Daarom moet voortdurend de noodklok geluid "worden, want verwaarloozing en inzinking van dit deel van den ambtelijken arbeid bedreigt in de tockonist het leven onzer kerken met een onberekenbare en onherstelbare schade.

Op enkele zaken wordg daarom nog eens de aandacht gevestigd, gedachtig aan het spreekwoord, dat de gestadige druppel den steen uitholt.

Onze predikanten moeten dikwerf in zulke gebrekkige localeH en met zulke gebrekkige hulpmiddelen catechetisch onderwijs geven, dat het een wonder mag genoemd worden, dat zij onder dergelijke omstandigheden nog met opgewektheid hun arbeid kunnen verrichten. Daar zijn Kerkeraden die er 'maar niets van schijnen té beseffen, dat een ruim, frisch en doelmatig ingericht loca-l, één van de eerste voorwaarden is voor goed an deugdelijk catechetisch onderwijs.

In de tweede plaats moet dit deel van den arbeid bij onze predikanten een eerste plaats innemen, wijl het met de toekomst der. gemeente in het nauwste verband staat. Slechts bij hooge uitzondering en bij dringende noodzakelijkheid worde er geen catechisatie gehouden. Wil men den goeden en geregelden gang van het onderwijs bevorderen, en getrouw catechisatiebezoek in de hand werken, dan worde er zoo min mogelijk vrijaf gegeven. Daarenboven moet de oude beproefde Gereformeerde waarheid ondenvezen naar den eisch van den tijd waarin wij leven. De kinderen der gemeente komen in oijize dagen in aanraking met allerlei stelsels van ongeloof en bijgeloof. Zij moeten op de Catechisatie zóó gewapend worden, dat zij met de vijanden en bestrijders kunnen spreken in de poort. Eén van de grootste moeilijkheden is het verschillend peil van ontwikkeling, dat bij de catechisanten worde aangetroffen, De catechisatiën indeelen naar de standeii is in strijd met de beginselen van Gods Woord, maar een indeeling naar den maatstaf der ontwikkeling zal dikwerf blijken noodzakelijk te. zijn. Daar moét nu eenmaal met veel en velerlei rekening worden gehouden, zal het onderwijs waarlijk vruchtdragend zijn.

In de derde plaats stelt het catechetisch onderwijs eis'chen aan de ouders. Zij hebben er voor te zorgen, dat hun kinderen, trouw de Catechisatie bijwonen. Wat komt het menigmaal voor, dat er voor alles en allerlei tijd is, behalve voor het bijwonen van de Catechisatie. Die school moet bezocht, die les moet gevolgd, maar voor de Catechisatie is er geen t d »e vinden. Is' het wonder, dat zulk een 'wijze van doen, in lijnrechten strijd met de belofte bij den doop afgelegd, zich naderhand wireekt in het leven hunner kinderen ? Indien de ouders er niet voor zoi-gen dat het catecheti.sch onderwijs een eerste plaats'inneemt in het leven hunner kinderen, zullen zij zich, maar dikwerf te laat, beklagen over dit verzaken hunner roeping.

Eindelijk hebben de Catechisanten met ernst het onderwijs te volgen. Eén uur in de week is waarlijk niet te veel. Indien zjj echter geregeld en belangstellend het onderricht volgen, kunnen zij in enkele jarep veel leeren, waarmede zij in hun volgend, leven rijke winste kunnen doen.

Wanneer de Kerkeraden zorgen voor goede onderwijsinrichtingen, de predikanten voor getrpuw en deugdelijk onderwijs, de ouders voor geregeld Catechisatiebezoek, en de catechisanten voor plichtgetrouw volgen van het onderwijs, dan zal dit deel van den arbeid tot grooten zegen zijn voor het opkomend geslacht envoor de toekomst der gemeente.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's