Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classe 's-Gravenhage.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de Classe 's Gravenhage D. V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 14 November a.s. gewone tijd en plaats. Punten "voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 24-October e. k. bij den scriba, van Speijkstraat lOS, 's Gravenhage.

Namens den kerkeraad voorn.

C. LION CAUHET,

Scriba.

Kort verslag van de vergajdering der Classe Dordfecht, op Donderdag 7 September 1916.

Art. 1. Ds. H. G. de Jonge, , praeses der roepende kerk van Dordrecht, opent de vergadering, leest Psalm 87 en gaat. voor in gebed.

Art. 2. De brs. Jonker en van Andel onderzoeken de credentiebrieven. Behalve Antwerpen en Brussel zijn alle kerken aanwezig. De kerk van H.-I.-Ambacht heeft een instructie. Een der predikanten is niet aanwezig. De afgevaardigden zijner kerk kunnen geen voldoende redenen omtrent deze afwezigheid aanvoeren. De classe spreekt uit, dat, indien een predikant afwezig is, redenen van dez.e afwezigheid ter beoordeeling der classe" zijn. De classe zal zich tot bedoelde kerk wenden met een schrijven over deze zaak.

Art. 3. Het - moderamen wordt naar classicale regeling aldus geconstitueerd : Ds. L. H. Duin, praeses; Ds. G. R. Knijper, scriba; Ds. J. E. Vonkenberg, assessor.

Art. 4. Notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld.

Art. 5. Rapport Deputaten.

a Van" déjjutaten naar de Particuhere Synode Zuid Holland (Zuid). Daar de Acte dezer vergadering aan de kerken, zijn verzonden, acht de classe een breed verslag overbodig. In verband met de aangenomen provinciale • regeling ad art. XIII D. K. O. benoemt de classe "een commissie tot het ontwerpen eener classicale regeling in deze zaak. - Deze commissie zal bestaan uit de brs. Ds.' Meynen, Ds. V. Rennes, en oud. Hk. Jonker.

b Van deputaten voor kerk visitatie.-Dit rapport wordt uitgesteld, totdat alle kerken gevisiteerd zullen zijn. In de plaats van Ds. Warner, die' door de tijdsomstandigheden zijn visitatiearbeid niet zal kunnen verrichten, wordt voor den tijd van een jaar benoetnd Ds. Meynen. Een verdeeling der visitatiën wordt voorgelezen en goedgekeurd.

c Van deputaten voor de Zending. Deputaten der classe zullen de kerken bijstand verlee-^ nen, om te iomen tot verdere ontplooiing van de actie voor den medijchen hulpdienst. Voor den hoofddienst vragen deputaten 10' pCt. verhooging der Zendingsbijdrage van alle kerken. Een kerk draagt tot dusverre niet mee. Ze wordt opgewekt, althans een collecte voor dezen arbeid te houden.

d Van consulenten der vacante, kerken. Dit rapport geeft tot geen opmerkingen aanleiding.

Art. 6. De kerk van H.-I.-Ambacht vraagt drie vacaturebeurten. Ze worden als volgt geregeld : October : Ds. Voogel; November: Ds. Duin; December: Ds. Goslinga.

Art. 7. Ingekomen een schrijven van de kerk van D., houdende bezwaar tegen de wijze van vaststelling eejjer financieele regeling in zake de kerk S.

De classe besluit aan de betrokken kerk een ophelderend schrijven te richten.

Art. 9. De , kerk van S. meent gedurende het tweede halfjaar .vaü het annus gratiae niet verplicht te zijn, haar bijdrage voor art. XI en XIII D. K. O. te storten. De classe wijst de afgevaardigden (lezer kerk op hunne niisvatting.

Art. 9. Art. 41 D. K. O. geeft geen bespreking.

Art. 10. Rondvraag. Roepende kerk is's Gravendeel. Praeses: Ds. GosFinga.

Art. 11. De assessor gaat in dankgebed voor, waarop de praeses der vergadering sluit.

Op last der classe

J. E. VONKENBERG.

Zwijndrecht, Sejit. 1916.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's