Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De jongste Synode van Christelijke  Gereformeerde Kerken in  Amerika.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De jongste Synode van Christelijke Gereformeerde Kerken in Amerika.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

I.

Daar de acta van deze Synode ook oris ter kennisneming en bespreking - zijn toegezonden, , willen we gaarne de aandacht onzer lezers vestigqn op de belangrijke beslissingen door deze Synode genomen.

En we doen dit te liever, omdat, al draagt het kerkelijk leven , in Amerika uiteraard een eigen karakter en al komen de Kerken daar voor geheel andere vraagstukken te staan dan bij ons, er toch bij alle verschil genoegzame overeenkomst is, om de besluiten dezer S)'node ook voor onze Kerken van belang te achten.

De klacht, die over deze Synode geuil is in sommige Amerikaansche kerkelijke organen, dat ze weinig beslissingen heeft genomen, en 'óf de aanhangige zaken naar commissies heeft. verzonden óf oordeelde, dat het niet op haar weg lag een uitspraak te doen, schijnt ons niet geheel billijk.

Overhaasting is, waar het diep, ingrijpende kerkelijke .quaestie-s betreft, zeker nooit aan te bevelen. En al zijn er sommigen ook in onze eigen Kerken, die liefst zouden willen, dat een S)-node maar terstond zou beslissen over e-lke vraag, die in het kerkelijk leven opkomt, het getuigt zeker van meer wijsheid en voorzichtigheid, wanneer een Synode bij ingrijpende vraagstukken zich eerst door een commissie wil' laten voorlichten, die daartoe meer tijd noodig heeft, dan te midden van drukken S)-nodalen arbeid haar gegund kan worden.

We waardeèren het daarom bijv. zeer, dat de Synode onzer zusterkerk nog geen beslissing heeft genomen over het uiterst moeilijke vraagstuk van de echtscheiding, maar besloten heeft hierover eerst het advies in te winnen van de Gereformeerde Kerken in IMederland en in Zuid-Afrika. Ook bij dit vraagstuk staan we voor gansch eigenaardige Amerikaansche toestanden, die zeker in dien vorm gelukkig bij ons niet bekend zijn. Het echtschieiden en hertrouwen is door de wetgeving van sommige Staten in Amerika zoo gemakkelijk gemaakt, dat het bijna een spel is geworden, zijn vrouw te verlaten en met een ander te hnwen, Dat de Christelijke Kerk geroepen is, niet alleen om tegen dit-ergerlijk kwaad te protesteeren, maar ook om haar leden, die op zulk een wij'^e tegen Gods gebod zondigen, onder kerkelijke censuur te stellen, stemmen we van harte toe. Maar met zulk een algemeene uitspraak is men er natuurlijk niet. En-zöodra de Kerk nader zal gaan bepalen in welke gevallen naar Gods Woord echtscheiding geoorloofd is of niet, en in hoeverre daarbij .met de beslissing der Overheid gerekend moet worden, doen zich - tal van uiterst moeilijke vragen voor, die niet zoo gemakkelijk te beantwoorden ziijn en waarvoor niet alleen heel wat exegetische studie vereischt wordt, maar even zeer onderzoek naar wat onze Gereformeerde Kerk en Theolpgen daarover in vroeger tijd hebben geoordeeld. Het blijkt dan ook wel uit de rapporten, die over deze zaak op de Synode waren ingediend, dat er op dit punt volstrekt geen eenstemmigheid, bestaat. Daarom is het zeker zeer wijs geweest van de Sj-node, dat ze nog geen beslissing nam, maar eerst het advies wil inwinnen van de Gereformeerde Kerken in Nederland en Zuid-Afrika. Ook voor ons eigen land is dit vraagstuk van hoog belang, nu", in de praktijk de echtscheiding al gemakkelijker, gemaakt wordt. En we hopen, dat onze Synode, die het volgend jaar saamkomt, haar ernstige aandacht ook aan dit vraagstuk zal wijden. Zelfs zal voorlichting in onze kerkelijke pers over dit vraagstuk niet overbodig wezen, opdat de Synode niet onvoorbereid voor een beslissing wordt geplaatst.

En evenzeer als dit uitstel vari behandeling in zake de echtscheidingsquaestie ons een daad van wijze voorzichtigheid toeschijntf evenzeer prijzen we in de Synode onze zusterkerk, dat ze weigerde zich over bloote politieke quaesties uit te spreken, zooals over de vraiag, of op politiek gebied aan de vrouw stemrecht mag worden geschonken. Zulke politieke vragen behooren op de agenda eener Synode niet' thuis. Onze Vaderen hebben terecht als grondregel voor onze kerkelijke vergaderingen gesteld, dat op kerkelijke saamkomsten alleen kerkelijke zaken mogen behandeld worden. En de Synode heeft daarom wijs gedaan met te besluiten, dat het vraagstuk van vrouwenkiesrecht geen kerkelijke zaak is, maar een zuiver politiek vraagstuk, dat op het terrein der Kerk niet thuis behoort.

Een vraagstuk, dat, zij het in anderen vorm, ook voor ons van belang is, was of de Kerk het dulden mag, dat haar leden lid. worden van de Labor-Unions, d. w. z. van de werkliedenvereenigingen, wanneer deze een neutraal karakter dragen. Men ' weet, hoe in Amerika tal van zulke bonden en vereenigingen bestaan, en er geen eenheid van meening is over de vraag, in. hoeverre een Christen van zulke vereenigingen lid • mag wezen. Een vorige Synode had hierin wel den uitersten maatregel genomen door te bepalen, d^t het lidmaatschap van zulk een neutrale vereeniging onvereenigbaar is met het lidmaatschap der Kerk. Deze Synode nam een o.i.. Juister standpunt in. Ze vereenigde zich met de conclusies van haar adviseerende commissie, die haar het volgende aanried:

a. Het Synodale besluit van 1904 in betrekking tot de Unions' vcorloopig te wijzigen, omdat:

1. Volgens het oordeel uwer Comm. er geen genoegzame gegevens aanwezig zijn om aan te toónen, dat het lidmaatschap der Kerk onver-^ eenigbaar is met het lidpiaatschap van de zoogenaamde neutrale Unions, tenzij vastgesteld kan worden dat een Union een zende of zonden reglementeert of in hare doorloopende handelingen betoont de zonde voor te staan.

2. Zoolang men niet tot volkomen zekerheid in deze zaak gekomen is en men het ingenomen standpunt niet kan handhaven, de tegenwoordige „standing" van vele onzer .kerkleden als , , dragelijk" ongewenscht is.

b. Uit beide rapporten en uit de toelichtin-^ gen bleek, dat er een zeer uiteenloopende opvatting bestaat over de solidariteit in den arbeidskring. Bij sommigen is het de overtuiging, dat leden van de Labor 'Unions verantwoordelijk zijn voor alle handelingen van zulke Unions of van de federatie er van, terwijl anderen oor-, deelen dat zulks riiet het geval was. In dezen kon ook uwe Comm. niet tot volkomen helderheid komen. Zij adviseert daarom de Synode het volgende: , ,

1. Men wekke alle leden onzer kerken, en in het bijzonder onze leiders op, om van dit gewichtig punt een meer bijzondere studie dan voorheen 'te maken, opdat men onder de leiding en voorlichting des Geestes tot eenheid van gedachten moge komen.

c. Met 't oog. op den tegenwoordigen stand van zaken en als "advies aan de arbeiders en werkUeden, leden onzer kerken, beveelt uwe Comm. het volgende aan:

1. Indien men gedwongen is aan eene z.g. neutrale Union te behooren ten einde in zijn onderhoud te kunnen voorzien, dan legge men in het midden zijner Union en mede-arbeiders en werklieden ten allen tijde door woord en daad een krachtig getuigenis af van den Christus Gods toe te behooren en zijne eer te zoeken ; en indien men hierin verhinderd wordt, dan breke men met een dergelijke Union.

2. Op plaatsen waar zelfstandige Christelijke Unions wenschelijk zijn, trachte men zoover mogelijk met andere Unions samen te werken om maatschappelijk recht en gerechtigheid te verkrijgen of te behouden.-(Vgl. Art. 40.)

Ook' dit besluit getuigt van wijsheid en voorzichtigheid.

Over enkele vraagstukken, die meer rechtstreeks het kerlcelijk leven raken, en waarover de Synode ook geroepen werd een uitspraak te doen, spreken we een volgende maal.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's

De jongste Synode van Christelijke  Gereformeerde Kerken in  Amerika.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 oktober 1916

De Heraut | 4 Pagina's