Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„De Springader des lebenden Waters”.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„De Springader des lebenden Waters”.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan: ij, de Springader des levenden waters, hebben zij verl.-ten, om zich zelven bakken uit te houwen, gebrokene bakken, die geen water houden. Jer. 2 : 13.

Er is vloeiend maar ook stilstaand, er is neerdruppelend maar er is ook springend water. Gaat nu de beeldspraak op God over, dan is Hij aan te bidden als de sFontein des levens, « gelijk de Psalmist het uitzingt (Ps. 36 : 10), en is in Hem te loven »de Springader des levens», naar de Profeet het in beeld brengt (Jeremia 2:13).

Op 's menschen leven overgebracht, scheelt het er nu maar aan, of er van onzen-God actie in ons uitgaat, dan wel'of die actie van Gods zijde zich uit ons terugtrekt.

Zoo is het met ons lichaam. Is er een tinteling van den adem Gods in ons bloed, dan leeft alles in ons en voelen we ons rijk. Bij het lijk daarentegen is 't juist omgekeerd. Met wie stierf, sterft ook de tinteling van den adem Gods weg. En wat er dan rest is onbezielde stof, die vanzelf tot ontbinding overgaat. Ook tijdelijk kan zich hier het verschijnsel van voordoen, zoo iemand van zichzelf viel of als drenkeling werd opgehaald, maar dan is terugkeeren van den adem, wederopwaking van het leven veelal nog* mogelijk. En gelukt dit, dan keert de actie Gods in wat eerst verstijfde terug.

Zoo ziet ge het ook in ons bewustzijnsleven. In den één tintelt het van rijke gedachten, van hoog-dichterlijke bezieling, van, rijkdom van vinding, en van invloed op anderen, maar ze zijn er ook niet weinigen, bij wie het is, of het innerlijk bij hen verdorde, zoo weinig leven komt er uit hun persoon naar buiten.

En geheel ditzelfde gaat nu ook in geestelijken zin door.

Gaat er geen geestelijke actie van God op ons uit, dan versterft onze innerlijke existentie. Er golft, er vloeit dan niets meer in ons verborgen zielsleven. En dan zijn we wat de Schrift noemt geestelijk dood. En dit duurt dan tot op • 'toogenblik dat onverwacht de actie, die van God uitgaat, weer in ons verborgen wezen indringt, en van dat verborgen punt in ons hart of in onze nieren, ons op nieuw bezielt en doet opleven.

Raadpleeg dan bok maar, 't zij uw eigen verleden of wat ge in uw omgeving waarneemt, en 't komt altoos weer op één van deze drie neder: dat er of. stilstaande wateren zijn, of wateren die wel niet stilstaan doch alleen vloeien, of eindelijk dat er actie in de wateren uws levens indringt, en dat ze nu opborrelen, spattend opspringen en tintelen voor ieders oog.

Het is de gemeenschap met den Heilige waarop 't aankomt.

Zekere betrekking tusschen ons en onzen God is er altoos. Er is altoos iets van Gods rijke almacht dat zich afspiegelt in ons geboren worden, in het wondere samenstel van ons lichaam en in het levende mysterie in ons bloed. Sterker nog komt dit uit in onze gedachtenwereld, in de taal waarin we ons uiten, en in de wilskracht die van ons uitgaat. Doch dit alles raakt op zich zelf nog het Heilige niet. Ook in de leeuwerik die zingt, galmt iets van de Majesteit Gods, want het is God die uit den vogelzanger de klank van 't lied doet uitkomen. Maar in den mensch, evenals in den engel, dit nu ook in het Heilige overgaan, en dan komt 't in onze ziel niet maar tot een inwerking van Gods almacht, maar tot een indringen van God zelf in ons verborgen wezen, en dan leeft het opspringen van de Fontein des Levens in ons schuilend ik.

We zijn dan niet maar knechten Gods, en dragers van Zijn glanzen, maar dan komt er het kindschap, en in dat kindschap het wonen van God in ons, en het wonen van Gods kind bij Hem,

Het is dan niet meer, God van verre, en wij Hem uit de verte lofzingend, maar het komt dan tot een nabijsijn. Het zalige in het nabij God te zijn, wordt dan innerlijk voelbaar. We zijn dan niet meer enkel ons zelf, met om ons heen een wereld die buiten ons ligt, doch er is dan een saamsnoering van 't tweeërlei leven van Godin ons en van ons in Hem.

Er is dan niet maar in ons een levenswater dat stil staat als in de gracht of put. En ook is er dan in ons niet slechts een water dat zachtkens vloeit onder den druk der afhelling. Neen, er is dan heel iets anders in óns tot actie gekomen. De wateren van het leven in ons worden dan^van onderen uit de verborgen diepte van ons leven aangegrepen. Er komt dan van binnen uit een perseri, een opdringen, een opheffen, waardoor 't alles in ons tot de springader van een fontein wordt. Het wordt in ons dan alles bezield en tintelend. Het is het kind Gods in ons, dat 't Abba^ lieve Vader! begint uit te zingen. Het beeld Gods in oris grijpt weer naar het oorspronkelijke waarvan het 't beeld droeg. Het wordt niet één; want God en Zijn kind moeten eeuwiglijk twee blijven. Maar nu saamgestrengeld, saamgesnoerd, ja inniger nog als in elkander met den levensadem ingedrongen. En de ziel voelt het, dat, mag ze een heiliger toon aanslaan, of iets heiligs verrichten, niet zij 't is, waaruit dit heilige opkwam, maar dat 't God was, uit wien als uit een Fontein des Levens dit heilzame in haar opsproot.

Dan is 't niet alleen 't zalige dat Ve, nabij God kunnen zijn en in dat »nabij God te zijn« de heilige koestering van Zijn liefde over ons voelen komen, maar dan komt God zelf ook nabij ons; dan overstelpt Hij ons met Zijn op ons aandringende nabijheid; zqodat we ten slotte een werking z'« ons gewaar worden, waarvan we straks zelf merken, dat 't God in ons was.

Niet alsof deze zalige gewaarwording zonder verlet' of verschuiving, bij nacht en bij dag, steeds onafgebroken door zou gaan. Dat zal eens zoo worden en zijn in het Vaderhuis, doch hier kan dit nog niet. Hier is ons leven nog te ongelijk en te vaak innerlijk gestoord. Er is dan ook geen kind van God, dat niet gedurig te klagen heeft over verkoeling, over triest isolement, soms zelfs over vervreemding, en dit bracht toch geen scheiding teweeg.

Hierin toch ligt 't raadsel.

In ons kan het: »nabij God te zijns zeer zeker verminderen en afnemen, zoodat we ons dan niet meer nabij God gevoelen, maar gevoelen dat we weer terugkeeren moeten; maar bij God is 't zoo niet en nooit. Heeft de Heere eenmaal den toegang tot ons hart ontsloten, dan blijft Hij eeuwiglijk nabij ons, ook al is 't dat wij een Lamma Sabachthani uitzuchten. Toen onze Heiland dit Lamma Sabachthani aan het kruis zich uit de ziel scheurde, was Zijn lieve Vader toch niet van hem geweken, maar zeer nabij den Zoon zijner liefde gebleven.

En dit nu ligt voor ons uitgedrukt in het beeld' van »de Springader* of wel van »de Fontein des levens."

Dit toch is het kenmerk van een prachtfontein dat, zoo men hem niet afsluit, het klare, heldere water uit die fontein aldoor opspat en opborrelt, en dat ge de Fontein niet nader kornt, of wat dor en verdroogd was, glanst aanstonds weer in der .droppelen pracht.

Als ge nu door zonde, door verlet of verzuim, van uw God weer waart afgeweken, zoodat het zielelevea in u weer verdroogd was, en ge dan keert tot uw God terug, dan voelt ge aanstonds zelf, dat niet de Fontein ophield Springader te zijn, maar dat gij van onder de druppelen der Fontein u hadt teruggetrokken, en dat al wat ge nu te doen hebt, niet anders is dan terug te keeren, of weer de Fontein des Levens u als met zijn heilige druppelen verfrisschen mocht.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's

„De Springader des lebenden Waters”.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's