Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De classis 's-Gravenhage van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft in plaats van Ds. D. Sikkel van Leidschendam benoemd tot actuarius Ds. W. S. Pontier van Maasdijk.

Vergadering van de Gereformeerde Kerken in de Classe Amersfoort, 17 Oct. 1916.

1. Namens de roepende Kerk van Renswoude wordt de vergadering geopend door haren consulent. Ds. de Jager, van Scherpenzeel.

2. Blijkens de credentiebriêven zijn alle Kerken wettig vertegenwoordigd. Aan twee diakenen wordt, de redenen gehoord waarom geen ouderlingen afgevaardigd zijn, keurstem verleend.

3. In het moderamen nemen, naar toerbeurt, zitting: Ds. Donner, praeses. Ds. Teerink, assessor; terwijl wegens het vertrek van Ds. de Jonge naar lieerde, Ds. Van Arkel, op verz, oek, zich bereid verklaart ditmaal het scribaat waar te nemen.

4. De notulen der vorige vergadering worden door den waarnemenden scriba gelezen .en door den praeses geteekend, na door de vergadering te zijn goedgekeurd.

5. Het aangevraagd praeparatcir-examen van een candidaat in de Theologie kan, wegens een droevig sterfgeval in zijne familie, op deze vergadering niet doorgaan.

6. Een schrijven van Ds. de Jonge, die naar Heerde is vertrokken, waarin deze hartelijk afscheid neemt» van de classe, zal door den scriba, namens de vergadering, worden beantwoord.

7. Aan een broeder, die een bezwaarschrift heeft ingezonden met de.nadrukkelijke bijvoeging nog geen beroep te willen doen op de Classe, zullen zijne stukken worden teruggezonden.

8. Aan een protesteerenden broeder zal een schrijven worden gericht, dat op zijn Kerkeraad hem het antwoord der Classe zal worden medegedeeld.

Een bezwaarschrift van een anderen broeder wordt, wijl de zaak reeds zijn beslag heeft gekregen, voor kenni.sgeving aangenomen.

9. Aan de Kerk van Nieuw-Loosdrecht wordt een steun van minstens ƒ150 voor het predikants-tractement toegezegd.

10. De Kerken in deze Classe worden opgewekt tot krachtigen steun van den Evangelisatiearbeid der. Geref. Kejken in ^.-Brabant en Limburg.

Tot classicaal correspondent wordt benoemd Ds. Munnik, sec. Ds. Horjus.

11. Een bericht van de Classe Winschoten, dat Ds. Knotnerus eervol is losgemaakt van de Kerk van Wèsterlee, wordt voor kennisgeving aangenomen.

12. Aan de Commissie voor de herziening en het laten drukken der Huishoudelijke Regelingen wordt dank gezegd voor haren arbeid.

13. Ds. de Jager, die naar Kamerik vertrekt, . wordt door den praeses op hartelijke wijze toegesproken, en aan Z.Eerw. wordt acte verleend van eervol ontslag.

14. Tot consulent van Bunschoten A wordt Ds. H. A. Munnik, van Renswoude Ds. A. Rolloos en van Scherpenzeel Ds. H. Teerink benoemd.

15. Bij de rondvraag naar art. 41 K. O. wordt aan enkele Kerken advies verstrekt.

16. Benoemingen:

Tot Scriba voor 1917: Ds. M. M. Horjus; Quaestor: H. Koning.

Archief bewarende Kerk : Amersfoort.

Voor approbatie van attesten en aanwijzing van consulent in tusschentijdsche vacatures: Amersfoort en Baam.

Voor het Studiefonds: Ds. J. G. Meijnen en Ds. H. Teerink.

Voor Examina: Ds. J. G. Meijnen en Ds. R. E. van Arkel.

Voor Kerkvisitatie N. G.: Ds. A. Rolloos en Ds. H. Teerink ; Sec. Ds. A. M. Donner; Z. G.: Ds. M. M. Horjus en Ds. J. G. Meijnen; Sec. Ds. Joh. H. Rietberg,

Voor samenwerking der Geref. Diaconieën binnen de 'Classe voor verpleging van on-en min-vermogende krankzinnigen: Ds. H. A. Munnik, Ouderl. G. Schimmel en Diaken G. v. d. Meulen.

Voor art 13 K. O, : Ds. H. Teerink; sec. Ds. A. M. Donner.

Theol. Faculteit der V. U.: Ds. R. E. v. Arkel. Theol. School: Ds. A. M. Donner.

Zending: Ds. J. G. Meijnen; sec. Ds. R, E. van Arkel.

Hulpbeh. Kerken: Ouderl. E. J.vanOmnlen. Vacature beurten: Ds. H. Teerink.

Voor Rijn-Pruisen: Ds. R. E. van Arkel; sec. Ouderl. G. v. d. Woerd.

Evangelisatie-arbeid in N. Brabant en Limburg: Ds. H. A. Munnik; sec. M. M. Horjus.

Voor de Zending onder de Joden: Ds. M. M. Horjus; sec. Ds. J. Offringa.

Voor Bezwaardiensten : Ds. J. Offringa ; sec Ds. J. G. Meijnen.

17. De collecten en bijdragen worden geïnd.

18. De vacature-beurten worden geregeld als volgt:

Nieuw-Loosdrecht: Ds. Horjus en Ds. Donner. Maartensdijk: Ds. Munnik, Ds. Meijnen en Ds. van Arkel.

Renswoude : Ds. Rolloos en Ds. Offringa. Scherpenzeel: Ds. Teerink.

19. De volgende vergadering zal gehouden worden 9 Januari 1917. Roepende Kerk is Scherpenzeel. Praeses is Ds. Meijnen.

20. 't Persverslag wordt gelezen en goedgekeurd. De praeses sluit de vergadering en eindigt met dankzegging.

H. TEERINK, Assessor.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 november 1916

De Heraut | 4 Pagina's