Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Engeland.

Opening der „National Mission of Repentance andHope".

De „National Mission of Repentance and Hope" is een veertien dagen geleden in Londen begonnen. Of de Dissenters er aan deel nemen, hetzij op eigen hand, of vereenigd met de mannen der Engelsche staatskerk, is ons onbekend. De ritualisten hebben getracht bij deze Missie hunne beginselen te propageeren, en wellicht heeft dit Congregationalisten, Methodisten enz. huiverig gemaakt om zich aan te sluiten aan de beweging, die ten doel heeft het Engelsche volk te brengen onder den indruk van den ernstigen 4ijd dien men doorleeft. De Ritualisten hebben zelfs het denkbeeld uitgesproken om in Londen en daarbuiten heilige beelden en crucifixen te plaatsen, gelijk men die in overwegend Roomsche landen aantreft. Dit heeft wellicht medegewerkt de Dissenters er toe te brengen, geen stappen te doen bij de leiders der Engelsche staatskerk om aan de National Mission deel te nemen.

De man die bij de National Mission het meest op den voorgrond treedt, is bisschop Dr. Ingram. Hij sprak op den preekstoel op de binnenplaats van de St. James kerk in Piccadilly eene rede uit om krachtig te getuigen tegen de onzedelijkheid, die gedurende de laatste "twee jaren in Londen schrikbarende afmetingen had aangenomen. Hij wees er toen op, dat in vele kringen des volks hooge loonen verdiend worden, waardoor de zucht naar weelde toenam; dat de soldaten die van het front komen, te Londen aan groote verleiding worden blootgesteld ; dat de duisternis v/aarin Londen gehuld is, aanleiding geeft dat er in straten en parken tooneelen worden afgespeeld, welke het Engelsche volk onwaardig zijn ; dat directeuren van musichalls in de „promenoirs" hunner inrichtingen toelaten, dat jonge mannen slachtoffers worden van vrouwen, die daar niet moesten gevonden worden; dat in de bioscopen allerlei dingen worden vertoond die op de jeugd een verderfelijken invloed uitoefenen enz.

Hierna heeft Dr. Ingram, bisschop van Londen, - in vereeniging met den bisschop van Kensffigton zich laten hooren in een open luphtmeeting l in het bekende Hyde-park te Londen. Een wagen deed daarbij als spreekgestoelte dienst. z Uit alle deelen van de wereldstad waren groote k optochten naar het park gekomen. Voor het s grootste gedeelte bestonden die uit vrouwen; t ook geestelijken der Staatskerk waren daarbij o vertegenwoordigd. Elke stoet werd voorafgegaan l door een muziekcorps, terwijl men een aantal g banieren, behoorende aan vele vereenigingen die met de Anglicaansche kerk in verband staan, droeg.

In zijn openingsrede zeide Dr. Ingram, dat hel ieders pUcht was de leugens te weerspreken, die ten doel hadden de kerk en de geestelijkheid bij het publiek in minachting te brengen. De grootste leugen was het, dat men den geestelijken verweet, dat zij wel den mond vol hadden van vaderlandsliefde en van den plicht om het land in de ure van gevaar te dienen, maar dat zij zelven zich aan dien plicht onttrokken. Dr. Ingram zeide, dat de geestelijken hunne zoons hadden gegeven. Acht zoons van bisschoppen hebben hun leven* in den strijd voor het vaderland verloren, één bisschop zag zich zelfs drie zoons ontvallen. Wilde men Engeland tot een beter land maken dan het te voren was, dan moest het volk van Engeland teruggebracht worden tot Godsdienst en Kerk, waarvan het zich steeds meer afgewend had. De bisschop van Kensington sprak in denzelfden geest.

De meeting werd gesloten met het zingen van het volkslied door de duizenden, die met veel aandacht de toespraken der beide bisschoppen hadden gevolgd.

Met deze bijeenkomst was de veldtocht, dien de Mission gaat ondernemen, geopend. Mocht het beoogde doel eenigermate worden bereikt! Als alleen een dam opgeworpen werd tegen de toenemende verwildering die ook onder het Engelsche volk door den oorlog ontstaan is, zou er reeds stof tot dankbaarheid zijn.

Niet alle bisschoppen gaan met deze „Mission" mede. Dr. Chavasse, bisschop van Liverpool, schreef 'in een herderlijken brief aan zijn diocese: „De sterkste en beste mannen en vrouwen dragen hun hart niet op de tong; zij houden er niet van, hun dieisste en heerlijkste gevoelens in het publiek uit te spreken. Ieder voor zich wendt zich in stilte tot God." Maar wij zijn er van overtuigd, dat wanneer de belijders des Heeren in Engeland er over denken als Dr. Chavasse, men kan afzien van elke poging om het Engelsche volk terug te roepen tot de wet en de getuigenis. In de binnenkamer moet er gestreden worden, maar die dit recht doet, kan op den duur zich niet onttrekken aan de kracht van de woord van den Christus, die gesproken heeft: „die Mij belijden zal voor de menschen, dien zal Ik ook belijden voor het aangezicht des Vaders, Die in de hemelen is."

N.-Amerifca. Billy Sunday in Detroit.

Billy Sunday, de evangelist, wien zekere excentriciteit niet kan ontzegd worden, en over wien Dr. van Lonkhuyzen eene critische beschouwing gaf, is in deze dagen in de stad Detroit (Mich.) bezig, om op de hem eigen manier. te evangeliseeren. Met de IVachfer zijn wij van oordeel, dat, zoover wij kunnen nagaan, Sunday bouwt op het fundament van Jezus Christus. De vuurproef zal uitmaken of hij op dit fundament bouwt hout, hooi of stoppelen, of goud, zilver en edele steenen.

Billy Sunday wil in geen stad werken, tenzij de leeraars der verschillende Prot. Kerken hunne medewerking verkenen. Dit geeft hem al dadelijk een sprong vooruit. In Detroit hebben honderdtwintig Kerken hare medewerking toegezegd. En opdat Sunday een zoo groot mogelijk gehoor zou kunnen toespreken, heeft men een tabernakel gebouwd, .die/'100.000 kost en plaats biedt voor 10.000 hoorders.

Het is opmerkelijk, dat al deze Kerken de handen ineen geslagen hebben om deze som bijeen te brengen en het optreden van Billy Sunday voor een groote menigte mogelijk te maken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's