Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. DAT HET WOORD Gons ZIJN LOOP HEBHET

— VERSLAG van de 29ste ALGEMEENE ZENUINGS-CoNFERENTiE en Van de JAARVERGADERING van het NEDERL. BIJBELGENOOTSCHAP-(IS—16 Juni 1916) te Amsterdam. — Uitgegeven voor de Conferentie door den sBoekhandel van den Zendingsstudie Raad» te Den Haag.

In de Juni-maand van dit jaar is te A.MSTER-DAM de ZENDINGSCONFERENTIE verbonden met de JAARVERGADERING van het NEDERLANDSCH BIJUELGENOOTSCHAP gehouden.

Van deze saamgevoegde vergadering verscheen dezer dagen het VERSLAG. , 'n Boekje van Mil en 142 bladzijden, waarbij Ds. v. WIJK JR., Secretaris van het Comité voor Nederlandsche Zendingsconfereritie, die zich met de eindredactie belastte, tevens 'n Voorbericht schreef.

'n Boekje rijk van inhond en waarvan ik de lezing aan alle Zendingsvrienden bijzonder kan aanbevelen.

De, hoofdtitel iS ontnomen aan 2 Thess. 3 : 1 Broeders, bidt voor ons., dat Jut Woord Gods zijn loop liebbe.

' Het boekje vertelt eerst van de samenkomsten van het NED. BIJB. GEN.

Van de vergadering van dat Genootschap, onder Voorzitting van den heer E. RENÉ VAN OÜWENWALLER, in den namiddag van» Dinsdag 13 Juni, toen PROF. DR. IS. V. DIJK zijn rede hield over : VERMINDERING VAN INNERLIJK CON­ TACT MET DEN BIJBEL EN DE OORZAKEN DAARVAN; Deze rede en de discussie, die er op volgde, vindt men op p. 3—15.

En dan vertelt het boekje van de SA.MEN-KOMST MET DE GEMEENTE op Woensdagavond 14 Juni in de Nieuwe Kerk.

Het oorspronkelijk plan was, dat in die samenkomst DR. H. V. D. VEEN zou worden afgevaardigd door het NED. BIJB. GEN. voor taaistudie en Bijbelvertaling naar MIDDEN-CELEBES. Doordat de boot vroeger ging dan men gedacht had en de heer V. D. VEEN mèt den heer P. KuYLMAN, die bestemd is voor het Secretariaat bij het Zendings-Consulaat, reeds naar INHIE vertrokken was, moest dit plan gewijzigd.

Op blz. 21—34 vindt men de toespraken, naar aanleiding van DR. VAN DER VEEN'S uitzending.

Was deze eerst bestemd op het zendingsveld van de UTR. ZEND. VER. op N.-GUINEA als taalgeleerde te arbeiden, maar ging hij, omdat, naar óok deze Vereeniging oordeelde, zijn arbeid als zoodanig, meer noodig was op het Zendingsterrein van den GEREFORMEERDEN ZENDINGS­ BOND, - naar RANTE PAO in MIDDÉN-CELEBES, in verband met die omstandigheid werd eerst door DR. E. BARGER namens het B. G., daarna door DS. G. H. BEEKENKAMP namens den G. Z. B. en ten slotte door DR. J. A. CRAMER namens de U. Z. Y. in de samenkomst het woord gevoerd.

Aan den tekst van DR. BARGER'S toespraak 2 Thess. 3 : I is, zooals ik reeds mtdedeelde, de titel van het boekje ontnomen.

In de toespraak van DR. CRAMER vind ik op p. 32 : «Waar de Zending mannen noodig heeft, die de taaP en dus de ziel verstaan van het volk, waaronder zij arbeidt om den Bijbel tot het hart van dat volk te brengen, daar geeft het Bijbelgenootschap haar die mannen, door degelijke academische opleiding geschikt gemaakt voor die taak."

Droeg deze samenkomst alzoo, wegens de samenwerking van Bijbelgenootschap en Zending, een gemengd karakter, de verdere samenkomst waarvan het boekje gewaagt, draagt een meer bepaald Zendingskarakter.

Zoo die van Donderdag 15 Juni waarin DR. CALLENBACH, evenals in • vorige jaren, ook op deze NEDERL. ZENDINGS-CONFEREIJTIE gaf zijn VERSLAG OVER DEN STAND DER ZENDING IN ONZE KOLONIËN, en DR. A. M. BROUWER, rector der Zendingsschool, sprak over: DE ZENDINGS­ METHODEN DER KERK. (p. 35—83). Zoo het eerste als het tweede stuk geeft van de daarin behandelde materie een voortreffelijk aper(u.

Na de pauze "sprak DR. J. G. GEELKERKEN over : ZENDING TROTS WERELDOORLOG ; ONGE­ RIJMDHEID OF ROEPING ? (p. 83—112).

Actueel onderwerp.

Specifiek zendingskarakter had ook desamenkomst van Vrijdag 16 Juni, (p. 112—142), toen de leden der Conferentie de gasten waren van de dames WILLINK VAN COLLEN op haar landgoed GUNTERSTEIN. Daar sprak eerst Ds. G. J. K. VERWEYS, predikant ie BREUKEU, N \ daaina de heer H. ELRUGER VAN AALST over: HET EVANGELIE OP SERAM, die aldaar 15 jaar werkte en merkwaardige dingen omtrent het ANIMISME mededeelde. *

Ook hier trof mij weer het bekende zeggen van de ANIMISTEN : ^een Manke is anders dan wij zijn en die ons plagen-, hebben oi'er ii toch qeen macht".

Het SLOTWOORD werd gesproken door den bekenden zendingsman Ds. P. VAN WIJK.

Voor hen, "die de dagen van 15—16 Juni te AMSTERDAM en op GUNTERSTEIN hebbén meegemaakt, zal de lezing van dit VERSLAG de herinnering aan die dagen weer opwekken. Maar ook aan wie geen bezoekers zijn geweest van de JAARVERGADERING en de CONFERENTIE, waarvan dit boekje verslag geeft, is de lezing, wanneer zij in Bijbel en Zending belangstellen, ten zeerste aan te bevelen. Inzonderheid de toespraak van Dr. J. R. CALLENBACH kan de kennis 'der Zending, ook die van onze Gereformeerde Zending op MIDDEN-JA VA, ten goede komen, en uit de rede van Dr. A.M. BROUWER mèt de gedachtenwisseling die er op volgde en waaraan' o.a. .ook de oud-Minister COLIJN, DS. DIJKSTRA en Ds. BREUKELAAR deelnamen, is zeker voor onze Zendingsvrienden vet! te leeren.

2. KINDERLECTUUR.

De uitgever G. F. CALLENBACH te Nijkerk zond ons ter afkondiging een aantal kinderboeken. Daaronder twee oude bekende, welke vóór jaren, door toen aankomende meisjes, die nu vrouwen en moeders zijn, met genoegen werden gelezen en die zij dan ook in nü vernieuwd gewaad (6e en 7e druk), gaarne in handen van haar dochtertjes zullen geven. Het zijn twee verhalen van wijlen den, ook als fcinderschrijver zoo verdienstelijken auteur E. GERDES : ROSA FLUWEELTJE en DE KANTEN ZAKDOEK, geïllustreerd door J. H. ISINGS JH. Verder de niet minder bekende en veel gebruikte BijBELSCHE GESCHIEDENISSEN aan kinderen verhaald door C. F. SCHÖTTLENDREIER, geillustreerd. Vijfde druk. (Zestigste tot vijf en zeventigste duizendtal). En eindelijk een aantal kleurige en fleurige boekjes van Christelijke schrijvers en schrijfsters uit CALLENBACH'S ZONDAGSSCHOOL-UITGAVEN. Deze boekjes zijn, zoo naar vorm als inhoud, bijzonder geschikt, bij gelegenheid van het aanstaande KERSTFEEST, ter uitdeeliilg op Zondagsscholen, en ook om door ouders "aan hun jonge kinderen ten geschenke te geven.

Als Kerstgeschenken, hetzij in het gezin of op Zondagsscholen, kunnen niet minder ook dienst doen de boekjes die J. M. BREDÉE'S BOEKHANDEL EN UITGEVERS-MIJ., te ROTTERDA.M, ons ter aankondiging toezond.

Er zijn onder die voor kleineren bestemd zijn, en niemand minder dan onze romancière JOHANNA BREEVOORT, die ook voor kinderen weet te schrijven, leverde voor déze rubriek zelfs vier boekjes. Maar - ook zal, wie voor de grooteren iets zoekt, hier zijn gading vinden. Naast twee historische verhalen, een van VER­ HORST en-een van ALCOCK, vindt men er zelfs BUNYANS CHRISTEN-REIZE NAAR DE EEUWIGHEID.

3. SCHEURKALENDERS. "~

Gaarne vestig ik ook, nu het jaar ten einde spoedt, de aandacht op de ons, door de Firma OosTERBAAN en LE COIN-J'RE te GOES, toegezonden Scheurkalenders.

Het zijn er twee.

DE OLIJFTAK* met als ondertitel ONZE KLEINE VERTROOSTER ; en WANDTEKSTKALENDER.

Tekst en uitleg op de blaadjes van het blok zijn van beiden gelijk; de schilden verschillen. Dat van den eerste, een voorstelling biedend van Jes. XI:6, is wat rijker gestoffeerd.

Ook deze Christelijke Scheurkalenders zijn zeer geschikt ter uitdeeling op de Zondagsschool.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's