Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele BerichteN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele BerichteN.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Generale Synode der Gereformeerde Kerken, Rotterdam 1917.

Maandag 27 Augustus 1917 des avonds ten ly^ uur in de N. Zuiderkerk, Westzeedijk' 41, Ure des Gebeds, waarbij door den Kerkeraad als voorganger is uitgenoodigd Dr. J. G. de Moor van Amsterdam. Dinsdag 28 Augustus 1917 des voormiddags ten 10 uur in de N. WesterTcerk, Ammanstraat 25, Opening der Synode namens de Kerk van Rotterdam door den oudsten Dienaar des Woords dier Kerk Ds.J.H. Landwehr.

Supplement-agendum. Nagekomen stukken en lijst der rapporten, voortvloeiende uit de Acta van 1914, voorzoover die niet reeds inhetvoorT loopig Agendum zijn vermeld.

C. Theologische faculteit der Vrije Universiteit.

Tot rapporteur van Deputaten is aangewezen Dr. J. C. de Moor.

E. Opzicht en lucht. 8. Rapport der Commissie, genoemd in de Acta van 1914 Art. 122 omtrent een geschil te Houtigehage.

9. Schrijven van den Kerkeraad te Lutten betreffende een in te dienen verzoek van de Broeders G. Bosch, J. Fransen en A. Reinink te Gfamsbergen. (Zie Acta 1914 Art. S3).

10. Verzoek van de Classis Amersfoort inzake het protest, op het voorloopig Agendum vermeld sub E S.

11. Missive van den Kerkeraad van Oud-Loosdrecht betreffende hetzelfde geschil.

12. Rapport van Deputaten voor de behartiging der geestelijke belangen van onze militairen. (Acta Art. 160).

13. Verzoek van de Classis 's Hertogen bosch betreffende geldelijken steun voor de behartiging der geestelijke belangen van onze militairen.

14. Voorstel van de Kerken van 's Hertogenbosch en Tilburg betreffende de geestelijke verzorging onzer militairen.

15. Verzoek van de Classis Hallum om de Classes te adviseeren elke drie maanden 2 of 3 Dienaren des Woords aan te wijzen voor den predikdienst onder de militairen.

16. De Christelijk-Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika, die wegens den wereldkrijg geene afgevaardigden kan zenden, verzoekt het advies der Generale Synode inzake de tucht door de Kerk des Heeren uit te oefenen na ongeoorloofde echtscheiding en daarop gevolgd nieuw huwelijk. Bij dit schriftelijk verzoek zijn overgelegd 5 exemplaren van de beide rapporten ter Synode dier-Kerk ingediend in 1916, waaromtrent die Synode niet tot eenstemmigheid is gekomen.

I'. Verzorging van Emeriti. 9. Gedrukte memorie van de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering inzake de emeritaats-pensioenen.

G. Hulpbehoevende Kerken. 8. Verzoek van Ds. P. v. A. om financieelen steun (met bijlage).

9. Verzoek van Br. A. v. d.-V. te Vlaardingen om financieelen steun (met 2 bijlagen).

10. Missive van den Kerkeraad te Kootwijk betreffende de a.s. - emeriteering van haren Dienaar des Woords.

H. Evangelisatie. 9. Adres van het Comité voor het 2de Congres voor Gereformeerde Evangelisatie.

J. Buitenlandsche Kerken. 5. Missive van Deputaten der Classis 's Gravenhage ter begeleiding van een verzoek der Gereformeerde Kerk van Medan tot het verkrijgen van een jaarlijksch subsidie.

6. Rapport van Deputaten tot het bijwonen der peremptoire examina in Bentheim en Oost-Friesland. (Acta 1914 Art. 31 en 160).

7. Rapport van Deputaten voor de correspondentie met de Buitenlandsche Kerken. (Acta 1914 Art. 160).

M. Varia. 5. Vervalt. 17. Schrijven van Kerkeraden van Augustinusga en Surhuizum, adhaesie betuigende aan het voorstel der Particuliere Synode van Gelderland, vermeld sub M 12.

18. Op verzoek van de Ned. Geref. Kerken in Zuid-Afrika zendt Dr. Dijkes Shaw te Edinburgh, Algemeen Secretaris der General Presbyterian Alliance, de volgende resolutie, aangenomen op eene vergadering dier "Kerken op 9 Maart 1.1.:

Resolution of the Federal Council of the Dutch Reformed Churches in the four Provinces of South-Africa. To be presented to the Reformed Church in Holland.

De Raad der Nederd. Geref. Kerken in Z.-Afrika besluit hiermede uitdrukking te geven

aan de diepe smart der Kerk, dat de schrikkehjke oorlog, die reeds zooveel ellende veroorzaakt heeft, nog voortgezet wordt, en tevens, dat zoovele van de Christelijke volkeren en regeeringen daarin betrokken zijn. De Raad blijft bidden, dat een aannemelijke basis van vredesonderhandelingen spoedig gevonden moge worden. De Baad is van oordeel, dat de tijd gekomen is, dat de Christelijke Kerk haren invloed in die richting gebruiken moet, en besluit de samenwerking van andere Christelijke Kerken in deze zaak te zoeken.

19. De Kerkeraad van Rotterdam geeft aan de Synode in overweging de Gereformeerde Kerken in ons Vaderland uit te noodigen, op Zondag 9 September a.s.-met de Gemeente te herdenken het feit, dat vóór 25 jaar de ineensmelting der Gereformeerde Kerken onder 's Heeren zegen is tot stand gekomen.

Memoranda. 1. Na afloop van de Ure des Gebeds in de N. Zuiderkerk zal er voor de leden der Synode gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten in de groote zaal van het Kerkeraadsgebouw, Ammanstraat 23.

2. Te beginnen met Dinsdag 28'Augustus zal er op deze groote zaal gelegenheid zijn in de pauze het koffieuurtje door te brengen.

3. Zoowel tijdens dit koffieuurtje als tijdens het ontbijt bij de verschillende gastvrouwen is het absoluut noodig de wittebroodskaart mede te brengen, daar de rantsoeneering in Rotterdam zeer streng gehandhaafd wordt.

4. Voor de leden, die er de voorkeur aan geven in de pauze, na koffiedrinken, in de zeer dichtbij gelegen Rotterdamsche Diergaarde te vertoeven, is een bewijs van vrijen toegang verkrijgbaar bij de Commissie des Kerkeraads voor ontvangst enz. Voor elke maal, dat de Diergaarde bezocht wordt, moet een bewijs gelicht worden bij de Commissie, welk bewijs dan tegen re^u aan het hek bij den portier wordt afgegeven.

AGENDUM van de zesde algemeene vergadering der Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland, te houden Woensdag 19 en Donderdag 20 Sept. 1917, m het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats 24, Utrecht."

Woensdag 19 September.

1. Opening door den voorzitter 's namiddags één ure,

2. Toespraak van den voorzitter. 3. Vaststelling der notulen van de vorige vergadering (Opgenomen in het Geref. Theol. Tijdschrift, jaargang 1916 afl. 7).

4. Verslag van den secretaris. 5. Verslag van den penningmeester. 6 Benoeming eener commissie tot nazien van de rekening van ontvangst en uitgaaf des penningmeesters.

7. Bestu ursverkiezing. 8. Verkiezing van redaktie-leden voor het Geref. Theol. Tijdschrift.

9. Referaat van Ds. F. Kramer van Beverwijk. Onderwerp: De herleving der Bijbelstudie in ons midden.

10. Pauze van half vijf tot half. zeven uur. 11. Referaat van Prof. Dr. H. H. Kuyper van Amsterdam. Onderwerp: Revolutie en Reformatie;

12. Sluiting des avonds vóór tien uur. Donderdag 20 September.

13. Opening 's morgens negen uur. 14. Referaat van Dr. S. Greydanus van Paesens. Onderwerp: Het wereldbestuur van den Christus en deze wereldoorlog.

15. Inleiding van Dr. J. C. de Moor van Amsterdam. Onderwerp: Wat leert de Heilige Schrift van het meeleven der hemellingen (engelen, gezaligden) met Gods kerk op aarde?

16. Pauze van twaalf tot één uur. 17. Referaat van Prof. L. Lindeboom van Kampen. Onderwerp: Nieuwe teekenen bij nieuwe tijden.

18. Sluiting te vier uur. Het bestuur doet hierbij de volgende mededeelingen:

Na elk referaat (of inleiding) zal zoo ruim mogelijk gelegenheid voor discussie worden gegeven. De opening zal telkens stipt op tijd plaats hebben. Zoo ook de sluiting op Donderdag. Woensdagavond zal om de lichtbesparing worden gesloten wanneer de discussie over het referaat van 'Prof. Kuyper is ten einde gebracht. Als uiterste tijd moest hiervoor gesteld tien uur.

Men wordt er aan herinnerd zijn broodkaart mee te bïengen.

Woensdag-19 September zal er des namiddag? vijf uur gelegenheid zijn om in het gebouw aan een gemeenschappelijken maaltijd deel te nemen, tegen' betaling van f l.SO per persoon. Wie daarvan gebruik wenscht te maken wordt verzocht dit den secretaris vóór Zondag 16 September te doen weten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 augustus 1917

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele BerichteN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 augustus 1917

De Heraut | 2 Pagina's