Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Bilt bij Utrecht, 28 Aug. '17. Zondag j.l. nana onze geliefde Leeiaar Ds. F. Drost zegenend afscheid in een overvol kerkgebouw. Z.Ew. sprak een hoog jmstig en bemoedigend woord naar [aanleiding van Hebr. 'XZ vs. 21 en 21. Ouderl. J. L. van Rheenen dankte hem voor deze harteÜjke woorden van afscheid, voor al den ar'jeid in ons midden gedurende juist 7 jaren verricht, waarbij een goede samenwerking bestond tusschen den Leeraar en de overige leden van den Kerkeraad, en verzocht de gemeente den scheidenden Leeraar en diens familie toe te zingen Ps. 121 VS. 4. Nadat nog eenige zeer waardeerende woorden gesproken waren door Ds. J. Jansen, em. pred. alhier, door dé afgevaardigden van de Kerken van Utrecht en Zeist, en door het hoofd der Chri School^ eindigde deze plechtige ure.

Namens den Kerkeraad, -

J. R. DE MiLDT, Scriba.

Particuliere Synode Zuid-Holland (2e Ged.) op 13 Juni 1917 te Hellevoetsluis.

Namens de classis Brielie opent Ds. Verry de vergadering. In het Modtramen worden gekozen D.D. J. W. Landwehr, J. E. Vonkenberg, F. W. Sluijter en C. W. J. van Lummel. Ds. Van Anken leest de notulen voor der vorige vergadering, welke onveranderd worden goedgekeurd. Na behandeling yan twee ingekomen stukken, komen aan de orde de verschillende rapporten.

Aan het Bestuur van het Weeshuis te Middelharnis wordt machtiging gegeven ƒ2500 te leenen en een hypotheek te nemen groot ƒ 13000, om buitengronden te bekaden.

Op voorstel van Deputaten naar Art. 19 wordt besloten een tweede collecte te houden voor deze zaak.

Het rapport der Deputaten van de zïnding zal gedrukt en aan de Kerken toegezonden worden.

Aan de Deputaten der Gener. Synode ad. Art. 13 zal worden gevraagd toelichting vanden eisch aan onze Synode gesteld.

De volgende voorstellen der Deputaten ad. Art. Il en 13 worden met algemeene stemmen aangenomen: -

1. De Synode ontsla Deputaten van het indienen eener begrooting. Niemand toch kan - tevoren aangeven, welke sterfgevallen of emeritaatsverklaringen te wachten zijn.

2. De Synode bepale, dat alleen in rekening voor gezamenlijke kosten kan gebracht worden door de classis, wat t'oor de Synode van Utrecht als minimum is aanbevolen.

3. De Synode bepale, dat bij de verrekening van hetgeen voor emeritaatsgelden moet worden uitgekeerd, wordt ondersteld, dat de Kerk zelf zes maanden na overlijden of emeritaat, voor den emeritus, weduwe en weezen blijft zorgen, liefst met de aanbeveling, het volle tractement te blijven betalen, gedurende dezen tijd.

4. De Synode bepale het percentage der verschillende classes als volgt: Barendrecht 10, Brielie 7 en Dordrecht 15, Gorinchem 11, Rotterdam 37 en Schiedam 20.

Aan den Quaestor Synodi wordt een crediet toegestaan van ƒ 500.

De verschillende rapporten zijn met dank aan de Rapporteurs door de Synode aangenomen.

Op voorstel van de Classis Dordrecht wordt besloten aan de Generale Synode te verzoeken, Deputaten te benoemen ter voorbereiding van een — op nader vast te steUen datum en door de Gener. Synode te bepalen wijze — binnen Dordrecht te houden een Kerkelijke herdenking van de Nation. Synode van Dordrecht 1618-'19. . Eveneens neemt de Part. Synode over het voorstel van classis Gorinchem om aan de Gener. Synode te verzoeken Deputaten te benoemen voor de bestudeering van de beginselen, de organisatie en de propaganda van Evangelisatiewerk; welke Deputaten' tijdig hun rapport en advies aan de Kerken doen toekomen.

Eene commissie wordt benoemd om met den Kerkeraad van Stellendam te bespreken een bezwaar tegen een classikaai besluit inzake omslag voor Art. B. Kan Stellendam zich daarbij niet neerleggen, dan staat beroep op de Generale J Synode open.

De Part. Synode besluit aan de Gener. Synode mede te dealen, dat het Rapport harer Deputaten" in verband met de herziening der StatenvertaÜBg in de vergadering algemeen instemming vond.

Na benoeming en aanvulling der verschillende Deputaties, worden tot afgevaardigden naar de Gener. Synode benoemd D.D. J. H. Landwehr en F. W. Sluyter als primis; D.D. J. D. v. d. Velden en J. E. Vonkenberg als secundi; en de Ouderlingen P. Prins en D. v. d. Valk als primi; en H. C. Trapman en A. de Bruin als secundi.

Na de gebruikelijke toespraken sluit de voorzitter de vergadering.

C. W. J. VAN LUMMEL,

Sub-scriba.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 september 1917

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 september 1917

De Heraut | 2 Pagina's