Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Generale Synode der Gereformeerde Kerken.

14 minuten leestijd Arcering uitzetten

Namiddagzitting, 30 Augustus 1917.

De vergadering gaat in comité.

Na heropening der openbare zitting wordt medegedeeld, dat tot Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen is benoemd Dr. S.

Greydan us, 'predikant te Paesens.

Ds. Breukelaar rapporteert over Zendingsrapport D. 14.

De Synode besluit:1. De Keucheniusschool als een zuiver Javaansche Kweekschool te handhaven en daarnaast op te richten eene Christelijke Hollandsch-Javaansche Kweekschool.

2. Aan de te benoemen deputaten voor de Zending op te dragen: a. het besluit sub. 1 ten spoedigste uit' te voeren en alle maatregelen te nemen, die daarbij zullen noodig blijken, zooveel mogelijk in overleg met de Algemeene Vergadering van Zendingsarbeiders op Midden-Ja va; b. voor het te benoemen personeel eene salarisregeling vast te stellen in overeenstemming met de salarisregeling van de leeraren der Keucheniusschool: ' c. pogingen aan te wenden bij de verschillende besturen der Christelijk HoUandsch-Inlandsche scholen op het Zendingsterrein, der Geref. Kerken tot verkrijging van financieelen steun voor deze kweekschool.

Voorts rapporteert Ds. Breukelaar aangaande het verzoek van br. K Dijkema om reeds in 1919 met 9 maanden verlof naar Nederland te mogen komen. (Zendingsrapport D 1 14 A 19(15).

Dienaangaande besluit de Synode de beoordeeling en beslissing te geven in handen der Depp. Synodi voor de Zending. Ook rapporteert Ds. Breukelaar aangaande de voorgestelde salarisregeling voor den directeur en de leeraren der Keucheniusschool.

De Synode besluit: a. een aanvangssalaris van f 225 per maand en vrije woning of vergoeding van woninghuur tot een bedrag van Z' 75 per maand; b. voor het bezit der acte voor maleisch.

Land-en Volkenkunde f 25 per maand en eveneens ƒ 25 per maand voor het bezit der acte Javaansch; c. vier vierjaarlijksche verhoogingen van f2S per maand; d. voor den directeur bovendien eene verhooging van f 50 per maand; e. verlofstractement volgens de reeds geldende bepalingen; jnet dien verstande, dat deze regeling voor de leeraren de verplichting oplegt: ^e. toe te treden tot de Gouvernementspensioenregeling en daarvan zelf de premie te betalen; 2e. geen particuliere lasten te geven dan met toestemming door of vanwege de deputaten der Generale Synode voor de Zending.

Dezelfde rapporteert over een verzoek van de algemeene vergadering van mission-arbeiders op Java over de e. k. 3 jaren. Zendingsrapport D 1 19 (17).

De Synode besluit:1. Goed te keuren de handelingen der depu taten, alsmede de door de algemeene vergadering ingediende rekeningen en verantwoordmgen betreffende de Zendingsbibliotheek en de kosten harer vergaderingen.

2. Tot dekking der kosten van de algemeene vergadering naar Art. 15 der Zendingsorde f 100 per jaar toe te staan.

3. Een bedrag tot een minimum van ƒ 200 per jaar beschikbaar te stellen voor de Zendingsbibhotheek op Java.

Eindelijk over het Zendingsrapport I 14 A (de Keucheniusschool).

De Synode besluit:1. De handelingen van de deputaten voorde Zending betreffende de Keucheniusschool goed te keuren en hen te dezer zake te dechai-gceren.

2. Met waardeering van al hunnen arbeid dank te betuigen aan de B.B. D. Koelewijn en K. Dijkema.

3. Dank te zeggen aan de B.B. D. Bakker en J. Zuidema, voor wat zij ten behoeve van de Keucheniusschool hebben gedaan.

4. Goed te keuren de beslissingen .door den Raad van Toezicht en de algemeene vergadering genomen en deze collega's dank te betuigen voor al hunnen arbeid.

Ds. Klaarhamer rapporteert betreffende het Rapport der classis 's-Gravenhage over de buitenkerken te Batavia en Soerabaja en te Bandoeng en de kerkelijke aangele|enheden te Medan.

De Synode besluit:1. Aan de classis's Gravenhage hartelijk dank te zeggen voor haar rapport en voor al de werkzaamheden, die door haar in het belang van de buitenkerken van Batavia, Soerabaja en Bandoeng alsmede 'voor de institueering van de Kerk te Medan zijn verricht.

2. De te benoemen Deputaten voor de Zending te machtigen, om telken jare aan de Kerk van Batavia op Aanvrage uit te keeren een subsidie van ten hoogste / 900 voor het Zendingswerk der gemeente, en een toelage van ten hoogste f 600 tsn behoeve van de emeritaatsgelden voor Ds. D. J. B. Wijers; mits de noodzakelijkheid van deze aanvrage aan de Deputaten blijke uit een daarbij over te leggen rekening en verantwoording.

3. De bekostiging van den overtocht van den Dienaar des Woords naar Batavia geheel te laten voor rekening van deze Kerk.

4. Goed te keuren de beslissing van Deputaten voor de Zending in zake de emeritaatsregeling voor den Dienaar des Woords te Soerabaja en diens echtgenoote.

5. De te benoemen Deputaten voor de Zending te bemachtigen om telkenjare aan de Kerk van Soerabaja op aanvrage uit te keeren een subsidie van ten hoogste ƒ1800, mits de noodzakelijkheid van de/, e aanvrage aan Deputaten blijke uit een daarbij over te leggen rekening en verantwoording.

Vervolgens rapporteert Prof. Hoekstra betreffende het Zendings-consulaat (Zendingsrapport D 1, 10).

De Synode besluit: lo. de nieuw te. benoemen Deputaten voor de Zending te machtigen de aansluiting aan het Consulaat te bestendigen; 2o. hen op te dragen, mits zoo zuinig als billijk en mogelijk is, hierin verder naar bevind van zaken te handelen.

Voorts rapporteert Z.Hooggel. over Zen­ dingsrapport D 1, 18 K. (Taalgeleerde). Besloten wordt: De Synode besluit de te benoemen Deputaten voor de Zending op te dragen ten opzichte van den staalgeleerde» weikzaam te zijn overeenkomstig hetgeen door de Synode van Den Haag bhjkens art. 95^ der Acta is bepaald.

Prof. Dr. C. van Gelderen rapporteert over 't Rapport van "Deputaten voor de Zending onder de Joden.

De Synode besluit:1. hecht hare goedkeuring aan den verrichten arbeid 'der Deputaten voor de Zending onder de Joden; 2. benoemt voor deze Zending wederom vijf Deputaten en drie secundi; 3. draagt aan deze Deputaten op: . het contract met de Kerk van 's-Gravenhage te bestendigen; b. den arbeid van bestaande Zendingscomité's, die uitgaan van den Kerkeraad, v te steunen.

' c. de oprichting van zulke comité's waar zij nog niet worden gevonden, te bevorderen; d. de zaak van de Zending onder '8e Joden bij den voortduur in onze Kerken te bepleiten, ook door in een eventueel te verschijnen Zendingsblad mededeeling van den arbeid te doen.

• B. Betreffende de finantiën besluit de Synode:1' tot alle Kerken het dringend verzoek te richten éénmaal 'sjaars in hare samenkomsten eeu collecte te houden voor de Zending onder de Joden en deze door Deputaten, van wege de classes te benoemen, te doen ii nen en aan den Quaestor der Deputaten Synodi te doen afdragen, met dien verstande, dat kerken, die zelf in eigen kring Zendingsarbeid onder de Joden verrichten, slechts 10 pCt. der collecten in de kas der Deputaten behoeven te storten; 2. aan hare Deputaten op te dragen: . het beheer der inkomende gelden; b. het doen van de vereischte uitgaven; c. het verkenen van steun aan bestaande of nog op te richten Zendings-comite's voor zoover dit noodig blijkt.

Ds. Van der Velden doet èenige mededeelingen aangaande den arbeid van Ds. Van Nes, missionair Dienaar voor de Zending onder de Joden.

Praeses spreekt een woord van hartelijken dank tot Ds. Dijkstra voor zijn belangrijken arbeid als Praeses van Depp, voor de Zending, in 't bijzonder voor den Zendingskalender.

Nadat gezongen is Psalm 84 : -6 sluit Praeses met dankgebed.

Vijfde Zitting. Vrijdagmorgen 31 Aug.

De Voorzitter opent de vergadering, doet zingen Ps. 75:1, leest Ps. 75 en gaat voor in gebed.

De Synode behandelt enkele zaken in Comitégeneraal.

Nadat de deuren weer geopend zijn, worden de notulen van de derde en vierde zitting gelezen en goedgekeurd.

Op voorstel van het Moderamen wordt het navolgende telegram verzonden aan H. M. de Koningin:

. . Aan H. M. de Koningin.

De Gereformeerde Kerken in Nederland, in Generale Synode vergaderd te Rotterdam, gevoelen _ zich gedrongen U op dezen dag hare eertiedige hulde te brengen.

Zij danken God voor de hulpe U in deze zware tijden verleend en smeeken, dat Hij U nog lang spare en U wijsheid en moed schenke, om ons volk te regeeren en U te midden van de moeilijke omstandighedi n, waaronder wij verkeeren, te toonen, dat Oranje, onder den zegen des Heeren te allen tijde bereid is om onze duurgekochte vrijijeid te handhaven.

amens de Synode,

J., H. LANDVVEHR,

Praeses.

En aan ZEx. Dr. A. Kuyper dit telegram:

Dr. A. Kuyper, Weiszer Hirsch, Dresden.

Bij de herdenking van de Vereeniging der Kerken voor 25 jaren erkent de Generale Synode dankbaar wat mede door U verricht is in het belang dier zaak en zij smeekt Gods zegen voor 'U af bij het klimmen Uwer jaren.

J. H. LANDWEHR, Praeses.

Daarna worden verschillende zaken van opzicht en tucht behandeld.

Dr. Dijk rapporteert vervolgens aangaande punt F 1 (Rapport van Dep. voor de uitvoering van Art. 13 K. O.) Overeenkomstig de conclusies der adviseerende Commissie wordt besloten: lo. de handelingen der Deputaten voor deze generale kas, zooals die in dit rapport zijn vermeld, goed te keuren en het volledig rapport met den staat van ontvangst en uitgaaf in de acta op te nqraen ; 2o. den Deputaten dank te zeggen voor hun belangrijken en omvangrijken arbeid ; en 3o. naar aanleiding der klacht van de Deputaten over de ongeregelde samenwerking tusschen hen en de Deputaten der Panic. Synoden, deze laatsten er op te wijzen dat de deputaten voor de generale kas volgens het besluit der Synode van Utrecht (1905. art. 131) en Amsterdam (1908. art. 43) verplicht zijn: »zich op de hoogte te houden van hetgeen in de onderscheidene Classicale en Partic. Synodaleressorten voor hulpbetoon bij de uitvoeringvan Art. 13 K. O. jaarlijks gedaan .wordtn.

Dezelfde rapporteert ook inzake punt F 2 (Bezwaarschrift van den kerkeraad van Stellendam tegen een besluit der classis Brielle inzake de uitvo.ering van artikel 13 K. 0.1. Besloten wordt het verzoek der.kerk van Stellendam, op grond van art. 30 K. O. niet in behandeling te nemen, doch het aan haar Kerkeraad terug te zenden.

Ook rapporteert ZEw. over punt F 3 eirr4 (voorstel van de Part. Synode van Zuid-Holland N.-G., inzake wijziging der Instructie der gen. dep. ad. art. 13 K. O.) Besloten wordt de instructie der deputaten voor de generale kas naar art. 13 K. O. aldus te wijzigen, dat bij de aanvrage van hulp aan eenige Part. Synode desgevraagd de noodige inlichtingen, welke dienen kunnen om deze aanvrage te billijken, aan de Deputaten der Part. Synodes moeten worden versterkt.

Ds. Renkema rapporteert over F. 5 (voorstel van de Part. Synode van Gelderland te adviseeren aan de Kerken, met het oog op de duurte der levensmiddelen, aan de emeritipredikanten, predikantsweduwen en - weezen een duurte-toeslag van 10 pCt. tóe te kennen).

Besjoten wordt dit voor-stel van de Part.

Synode van Gelderland aan te nemen, met deze wijziging: sm in stens 10 pCt., en tevens met toevoeging van deze woorden: sEn verzoekt aan de betrokken classes en Part. Synode hiertoe hare medewerking te Verkenen*.

Ds. Goudappel rapporteert over G (Rapport van de Deputaten voor de Generale Kas in zake Art. 11 K.O.). Besloten wordt:1. De Deputaten te déchargeeren en dank te zeggen voor hun met zooveel nauwkeurigheid verrichten arbeid.

2. Het Rapport met den staat van ontvangsten en uitgaven als bijlagen op te nemen in de Acta.

3. Aan de Kerk van Helmond een jaarlijksch bedrag'van f 100 toe te leggen, zoolang zij niet in het bezit is van 'eên. eigen Dienaar des Woords, doch zoodra dit wel het geval is, een som van f 300.

4. De Synode spreke de wenschelijkheid uit, dat de Kerken, die steun behoeven, niet voortgaan dien op eigen gelegenheid te zoeken, maar dat zij in den geordenden kerkelijken weg hulp vrageni 5. Het mandaat van de Deputaten dezer kas te continueeren.

Zesde zitting, Vrijdagmiddag 31 Augustus.

De vergadering wordt heropend, nadat gezongen is Psalm 119 : 53.

Prof. Dr. H. H. Kuyper brengt rapport uit aangaande punt K. (verbetering van predikantstraciementen). Z. H. G. leest het rapport voor van de door de Synode van 1914 voor deze zaak benoemde Deputaten en daarna de beschouwing en conclusies van de adviseerende sectie. Overeenkomstig deze conclusies wordt besloten v 1. Den deputaten dank te zeggen voor hun belangrijken arbeid en hun'rapport in de acta op te nemen. •'*-'•" 2. Het mandaat dezer deputaten, voorzoover die strekt om alles te doen, wat den ijver der Kerken kan opwekken om de predikantstractementen te verbeteren, ook voor de volgende drie jaar te continueeren; 3. Aan deze Deputaten bovendien in last te geven de Kerken met aahdrang er op te wijzen, dat.met het oog op de bijzondere tijdsomstandigheden, het recht en billijk Js aan de predikanten een duurtetoeslag bij hun tractement te geven van minstens 12 pet.

4. Deze deputaten te machtigen, wanneer een verzoek tot hen komt van broeders, die bereid zijn met het oog op de groote moeilijkheden, waarin de predikanten verkeeren, een bijzondere gave voor dezen nood af te staan, deze broeders van voorlichting te dienen, welke predikanten voor zulk een ondersteuning het meest in aanmerking dienen te-kernen.

5. Overeenkomstig den wensch.van de Deputaten uit te preken, dat ook naar het oordeel der Generale Syaode het de roeping is van de Kerken die zelf niet bij machte zijn voldoende voor het tractement. van hun dienaar te zorgen, om hulpe te vragen hij de, 'Classis. Particuliere Synode en Deputaten der Generale Synode van de hulpbehoevende Kerken en dat het de roeping is van de Kerken in het algemeen om deze hulpbehoevende Kerken zooveel mogehjk te steunen.

Varvolgens brengt Z. H. G. advies uit over de voorstellen tot-nadere regeling van de verzorging van Em. predikanten, predikantsweduwen en - weezen (punt F 6, 7, 8 en 9). — De besprekingen over dit advies zullen worden voortgezet de volgende week. f Wordt vervolgd).

Classis Axel

Agendum voor de Classicale Vergadering, op Donderdag 4 October , i, a.s. in de Geref. Kerk te Axel, Het moderamen voor deze vergadering bestaat, volgens art. 10 H. R., uit de brs.: Ds. H.

Brouwer H.Mz., praeses. Ds. H. J. de Miiit, scriba. Ds. S. Groeneveldt, assessor.

Orde der werkzaamheden:1. Opening door den praeses. 2. Nazien en rapport credentialen. 3. Lezing en vaststelling der notulen.^4. Behandeling der ingekomen stukken. 5. Rondvraag naar art. D. K. O. In verband daarmede behandeling der voorstellen en instructiën der Kerken. 6. Rapport der verschillende deputaten. 7. Afdoening van geldelijke zaken. 8. Benoemingen deputaten enz. (zie 8 en 9 art. 11 H. R.). 9. Aauwijzing roepende Kerk. Vaststelling van datum. 10. Sluiting.

Namens de roepende Kerk van Schoondijke,

H. BROUWER H.MZ., Praeses.

A. QuAAK, Scriba.

Sehoondijke, 20 Sept. 1917.

De navolgende collecten dienen te worden verantwoord op genoemde vergadering, en te storten en te vermelden op den lastbrief: Theol.

Fac. van de Vrije Kerken. Universiteit en Hulpbeh.

-ScHEVENiNGEN, 13 Sept. 1917. Na de goedkeuring door de Classicale Vergadering op 11 dezer is de Ineensmelting der Geref. Kerken, alhier (A en B) een feit geworden. Vroegere pogingen faalden, maar thans blijkt het 's Heeren tijd te zijn. Het is voor den Kerkeraad een aangename en verblijdende taak, dit aah de Geref. Kerken in ons vaderland te kunnen mededeekn.

Hij spreekt daarbij'den wensch uit, dat, waar de vóórvergaderingen zich gekenmerkt hebben door broederlijken toon en eensgezindheid van gevoelen, alz^o ook de Kerk te dezer plaatse door deze ineensmelting, die zeker niet overijld is geschied, moge versterkt \vorden in haar gel, oof, hare hoop en hare liefde.

^ J ^ ^ , Namensvden Kerkeraad:

D. VERVEEN, Scriba.

Kort verslag van de vergadering der ' classis Brielle, 22 Augustus 1917 te Middelharnis.

1. Ds. Dekker opent met gebed, nadat gezongen , is Ps. 130 : 2 en gelezen Psalm 130.

2. De credentialen worden nagezien.

3. Moderamen: Ds. Dekker, praeses; Ds. Gravendijk, scriba; Ds.. Verrij, assessor. 4. Acta gelezen en gearresteerd.

5, . Behandeling van'een ingekomen schrijven van Geref. broeders in den lande tot opwekking van tegemoetkoming aan de predikanten in verband met den nood der tijden. Zal met hartelijke instemming worden'beantwoord.

6. Aan br. Versteegh van Rotterdam wordt op verzoek toestemming gegeven om de kerken in de classis Brielle te dienen met het spreken van 'n stichtelijk woord.

7. Onderzoek naar Art. 41 K.O. De kerk van Sp. verkrijgt advies id 'n tuchtzaak.

8. Rapport van kerk visitatie wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. Besloten wordt voortaan een overzichtelijk resumé te geven.

9. Rapport van de Partic. Synode te Hellevoetsluis.

10. Mededeelingen van de commissie tot verbetering van de predikantslractementen. Van goede resuliaten kan gesproken. Ze wordt diUgent verklaard.

11. Zendingsrapport. De classicale deputaat legt er den nadruk op, eens biz"ndere aandacht te schenken aan het toe te zenden rapport van Dr. van Stokkum.

12. Met betrekking tot 'n verzoek van de kerk van Den Bommel om classicale toestemming tot het optreden van den heer G. A. de Vries te Rotterdam binnen, het ressort van de classis, wordt een commissievan onderzoek benoemd, nl. de DD. Van Lummel en Verrij en br. Valerius, 13. De vacaturebeurten worden geregeld.

14. De volgende vergadering wordt vastgesteld op Donderdag 15 Nov. a.s.

15. De korte notulen worden gelezen.

16. De Voorzitter sluit de vergadering, nadat de assessor in dankgebed is voorgegaan. .

Op last der classis voornoemd:

G. VERRIJ, h.f. assessor.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 september 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Generale Synode  der Gereformeerde Kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 september 1917

De Heraut | 4 Pagina's