Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buiteuland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buiteuland.

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

N. Amerika. Bill'Sunday's prediking.

(Slot.) Hierna ving Sunday zijn prediking aan oyer den tekst: „Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, nadat gij geloofd hebt ? " Hij spaarde de New-YorkerS" niet. Als een engel uit den hemel in deze stad kon nederdalen en er twee weken bleef, en zich met de menigte opschikte — sommigen uwer versieren zich met datgene, wat zij goud noemen — hij zou niet naar den hemel terug kunnen keeren, zonder een bad van lysol, carbol en formaline genomen te hebben. Hy leerde, dat de HeiHge Geest een persoon is en niet een invloed, en verkondigde, dat hij die niet gelooft in den Christus, voor eeuwig naar de hel gaat.

De leer aan een bekeering hiernamaals werd door hem bestreden. „Gij zijt allen weg, als gij uwe bestemming niet bepaald hebt, voordat de begrafenis-ondernemer het balsemend vocht in u pompt.

Simson met den Heihgen Geest in hem kon een ezelskinnebakken nemen en duizend Filistijnen neerleggen. Paulus met zijn gekromden rug, doffe oogen en gerimpeld voorhoofd en grijze haren was een veteraan in de verkondiging van het Evangelie; hij was jaren lang in de vuurlijn en nooit heeft hij zijn vaandel-gestreken. H-ij wist dat een mensch een kind van God moet zijn".

»Nu, ik geloof niet in het algemeen Vaderschap van God en in de algemeene broederschap der menschen. Gij .zijt een schepsel van God. Dat is een zwijn dat spoeling eet uit zijn trog, ook. Gij moet een kind van God zijn.

Jozua was een kind van God. Hij zeide: Heere, het'moet langer duren dan dan ik gedacht had om deze bende uit den weg te ruimen; als Gij de zaan in de wolken troep vergruizelen en wilt houden, kan ik den ik zal uw Naam al de

de zaan in de wolken troep vergruizelen en wilt houden, kan ik den ik zal uw Naam al de eeuwen'door laten weerklinken.* En God stond op en gebood de zon: »Sta stil en beweeg u niet voordat mijn knecht Josua u den vollen bal (highball) geeft.« Daarna sprak hij over > de vervloekte, helsche, verachtelijke, bedorven, ongerechtige drank.« Met één voet op den stoel en den andere op den lessenaar riep hij uit: > Myn leven is bedreigd van het eene eind dezer stad tot het andeire.

Deze Godvergeten whiskibende is de slechtste zijde van de hel. Zij boden geld aan den redacteur van een der grootste bladen van New-York als hij hun schandelijke ^leugens omtrent mij wilde laten drukken, en hij zeide tot hen dat zij naar de hel kouden gaan. Deze bende richtte zich tot Dr. Haldeman van de eerste Baptistische kerk en bood hem een som aan, die hem rijk zou doen worden, als hij deze meetings wilde afmaken. Zij zouden gaarne lederen prediker en priester hebben om mij te slaan; als er dus iemand is die mij slaat, dan weet gij wie zijn meester is."

»Ik hoor dat zij 500.000 dollars hebben saamgebracht om mij te krijgen. Ik zij tot hen : Kom op, gij godvergeten, ^ wezeloogige, laffe bende, met uw snood hart. Kom op! Ik tart u. Ik heb voor hen een arbeid van twee honderd millioen dollars waarde uitgetrokken. Ik vraag geen kwartier aan de schandelijke bende en ik geef het ook niet. Neen. Absoluut niet.

Hoegenaamd niet".

Vervolgens sprak Sunday over kerken in New-York die geen Evangelieprediker, maar een londernemer" noodig hebben. Op den Pinksterdag bekeerde een prediking drie duizend menschen. Ik heb preeken gehoord waarin men Jezus als een zich aanbiedende borg niet kon vindeiH^ Nu is de campagne van Sunday in New-York gesloten. Den 17den Juni werden de laatste meetings gehouden, waarop 60 a 65.000 menschen tegenwoordig waren; duizenden moesten terug. In het geheel hebben 98.000 menschen gedurende de samenkomsten verklaard dat zij tot bekeering gekomen waren, of dat zij zich met meerdere toewijding aan den dienst des Heeren wilden geven.

Anderhalf millioen menschen bezochten de samenkomsten, waarvoor een half c millioenguldens werd uitgegeven. Voor Billy Sunday werd f 285, 300 gecollecteerd, die ditmaal geen honorarium wilde hebben, maar alles gaf aan het Roode Kruis en voor den arbeid der Chr.

Jongemannen vereenigingen, voor leger en vloot.

Er waren 800 mannen aan het werk om alles te regelen, 600 personen zochten de schare te bewegen tot het geloof in Christus en 450 secretarissen - ontvingen de menschen die over hun zielstoestand wilde spreken. ; n de meetings kwamen menschen die niet door de kerken werden bereikt, en dat niet alleen uit de laagste, maar ook uit de hoogste klassen der maatschappij, mannen met groote zaken, geneesheeren, ingenieurs, kunstenaars, tooneelspekrs werden door Billy Sunday getrokken.

Laat ons hopen dat er velen in de grootste stad der wereld ^— New York telt meer dan 7 millioen inwoners — door deze meetings gebracht mogen zijn tot de kennis van den eenigen waaraclnigen God, door Jezus Christus onzen Heere.

Er is veel in het optreden van Billy Sunday dat wij niet goed kunnen keuren, maar wanneer Paulus zich verheugt dat Christus onder een deksel verkondigd wordt, moeten wij ons dan niet verblijden als er menschen tot bekeering gebracht worden, al zijn de wegen die daarbij bewandeld werden, de onze niet, ja al achtte wij dat menige weg daarbij ingeslagen, niet overeenstemt met het Woord Gods?

— Christel ij ke zending-o fdemo cratische agitatie?

In het Meinummer van het Duitsche »Allg. Missionszeitscbriftt lezen wij het volgende: »De regeering der Ver. Staten, vast besloten Duitschland den oorlog niet te laten winnen, heeft gepoogd een einde te maken aan den voortdurenden strijd met zijn buur Mexico, althans te trachten aan dien strijd zijne gevaarlijke scherpte te ontnemen. Men begreep, dat Duitschland, als het met de Ver. Staten in strijd kwam, zou trachten Mexico tot bondgenoot te' krijgen. Daarom werd een tAmerikaansch-Mexicaansche vredesconferentie" saamgeroepen, die uit vier Amerikanen en vier Mexicanen bestond.

Onder de vier Amerikanen was staatssecretaris Lansing en — Dr. John Mott!" Missionsdirector Axenfeld schreef hierover: »Dr. Mott had ons in den zomer van 1916 (bij zijn verblijf in Duitschland) op de meest besliste wijze verklaard, dat hij het voor een gewetensplicht achtte, om der - wille van zijn oecumenisch religieuse taak, zich geen enkele staatkundige opdracht te laten welgevallen. Hoe bij er echter toekvvam deze hoogpolitieke en inden strijd der volken zoo kennelijk ingrijpende opdracht te aanvaarden, is ons een smartelijk raadsel, op welks oplossing wij wachten."

In Februari 1917 begon Dr. J. Mott zijn politieke, taak te volvoeren. Nu heeft niet alleen genoemde conferentie' een Dr. Mott in haar midden, maar zij wist ook het Amerikaansche zendingsleveh in haren kring te trekken. De «Missionary Review of tge World", een van de invloedrijkste zendingstijdschrifien van Amerika, is door een sMissionary Review Publiskirg Company" gekocht en deze bewandelt sedert Oct. 1916 officieus-politieke wegen.

De voorzitter dier Company is Robert E.

Speer, die op de algemeene Zendingsconferentie te Edinburgh een spreker was, wiens woord gezag had. Wat men in den kring van Speer onder Christelijke Zending veistaat, kan men in het Novembernummer van de «Missionary Review" lezen. Daarin staat: ïWij moeten wijzen op het feit, dat het onze roeping is, eene natie langzaam naar het beeld Gods om Ie zetten. Naar het beeld van een God, wiens naam aan een vijfde deel der bevolking onbekend is, en wiens boek door vier vijfden van het volk niet gelezen kan worden.

De Mexicanen zijn wegens den chaotischen toestand van hun land niet te berispen, 'Welke natie is ooit tot eene werkelijke democratie ge> kumen, zonder dat men de grondregels der bergrede haar gepredikt en aan haar leven ten grondslag gelegd heeft ? Wij mogen een duurzame oplossing van het Mexiaansche probleem niet verwachten, vóórdat de Mexicanen van de democratische leeringen van J? zus doordrongen zijn."

Het is eigenaardig dat de president derrepubUèk van de Vereenigde Staten het als zijn roeping acht de democratie aan alle volken te geven, door deel te nemen aan den bloedigsten oorlog die ooit OJN aarde gevoerd is, terwijl de Zendingsmannen van Amerika van de geestesrichting van Speer de democratie bevorderen willen door den bijbel. En dit terwijl Speer het vroeger als een gevaar voor de Amerikaansche Zending noemde, dat zij in China, en overal in de wereld, den naam heeft, dat hare Zendingsscholen republikeinen teelt en dat zij het Evangelie met de politiek, dooreenmengt.

De »Review" schijnt voor dit gevaar geen oog te hebben. Zij laat in haar kolommen een »Vredesprogram voor Mexico" drukken van een zendeling der Methodi^tisch-E^iscopaalsche Kerk in Mexico, Butler, welke aan de Roomsche Kerk van dat land den raad geeft, in plaats van te klagen over den constitutioneelen regeeringsvorm, liever het volk den Bijbel in de hand te geven en smede te werken aan de verbreiding van zoodanige grondstellingen der democratie, die eene natie verhoogen." Scholen moeten gesticht; de inplanting van den levenden Christus in hart en leven van mannen en brouwen", behoort plaats te hebben om — Mexico tot een „werkelijke democratie", naar het voorbeeld vah Engelantf, Frankrijk en Amerika te maken. De zaak is volgens Butler hoogst eenvoudig; men sticht scholen, verspreidt bijbels, daardoor »plant men den Christus in de harten der massa's, " Mexico wordt daardoor democratisch, en gewint shet hartelijke welgevallen Gods", ja wordt van lieverlede naar het beeld Gods herschapen! Als men deze en dergelijke redeneeringen vergelijkt met het optreden van den apostel Paulus, die te Korinthe kwam in zwakheid en vreeze en tevens zich voornam daar niets anders te weten dan Jezus en dien gekruisigd, dan komt men tot het besef, hoe hemelsbreed het onderscheid is tusschen den heidenapostel, die het middel in Gods hand was om het heidendom, in zijn hartader te treffen, en Zendingsmannen als Butler en Speer.

Jammer dat dit door vele geloovigen in Amerika en daar buiten nii.t ing'ezien wordt. Wat is er geroemd in de heerlijke eenheid die zich bij de Edmburger Wereldconferentie geopenbaard heeft! Krijgen zij geen gelijk, die daarover de schouders hebben opgehaald?

WiNCKEL.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 september 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Buiteuland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 september 1917

De Heraut | 4 Pagina's