Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Jongste Synode onzer Gereiormeerde  Kerken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Jongste Synode onzer Gereiormeerde Kerken.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een geheel ander beeld dan de Haagsche Synode bood de Synode onzer Gereformeerde Kerken, die in het einde van de Augustus-maand te Rotterdam saamkwam.

Vergadert de Haagsche Synode als echt regenten-college op een bovenzaal in een deftig heerenhuis, knusjes onder elkaar, zonder dat het publiek er toegang heeft, de Synode onzer Kerken kwam saam in een ruim kerkgebouw, waar de toegang openstond voor alle leden der Gereformeerde Kerken. Gaat men de ledenlijst na der Hervormde Synode, dan treft het, " hoe weinig predikanten van invloed en positie in het kerkelijk leven, onder hen gevonden worden; uit de hoofdplaatsen van ons land zelfs niet één ; in onze Synode ziet men daarentegen de Kerken zelf vertegenwoordigd, doordat de mannen, die werkelijk lei-ding aan het kerkelijk leven geven, naar de Synode worden afgevaardigd. En wie het agendum van beide Synoden met'elkaar vergelijkt, zal wel geen oogenbhk in twijfel zijn, waar het meest de levensbelangen der Kerk aan de orde zijn gekomen. Neem, om slechts één voorbeeld te noemen, de Zending en zie hoe breede plaats deze op onze Synode inneemt en hoe poover figuur ze op de Synode der Hervormde Kerk maakt.

Over den broederlijken geest, die op de Synode te Rotterdam heerschte, kan niet anders dan met lof worden gesproken. Of dit daaraan te danken was, dat de opleidingsquaestie ditmaal geheel was geëcarteerd, v^illen we in het midden laten. Zelfs de benoeming van een nieuwen hoogleeraar aan de Theologische School, in plaats van Prof. Lindeboom, die wegens hoogen ouderdom emeritaat had aangevraagd, geschiedde met een zoo groote eenparigheid als nog niet was voorgekomen. Dat een leerling der Vrije Universiteit door Curatoren en Hoogleeraren der Theologische School als eenige candidaat op de voordracht was geplaatst, toont wel, hoe weinig er bij deze benoeming van zekere animositeit sprake was. Zelfs de Wachter gaf van hartelijke ingenomenheid met deze benoeming blijk-.

Dr. Greydanus, die staande de Synode de benoeming aannam, gaat dus wel als persona grata naar Kampen. Van harte hopen we, dat hij, die aldus door het vertrouwen der Kerken tot dit hooge ambt geroepen werd, vele jaren aan de School werkzaam moge wezen; dat de rijke wetenschappelijke gaven, hem geschonken, tot volle ontv/ikkeling mogen komen, en dat zijn arbeid voor _de opleiding onzer aanstaande Dienaren des Woords, door God gezegend moge worden.

Ook het herdenkingsfeest der vijf en twintigjarige vereeniging van de beide Kerkengroepen, waartoe de Rotterdamsche Kerkeraad de leden der Synode uitnoodigde, stond geheel in het teeken der broederlijke liefde. Er werd menig hartelijk woord gesproken, waaruit bleek hoezeer men den zegen - waardeerde, dien God de Heere in deze vereeniging aan onze Kerken geschonken" had.

Op de verschillende besluiten, door de Synode genomen, uitvoerig in te gaan, behoeft niet, waar het verslag der Synodale handelingen ook in ons blad werd afgedrukt. Ingrijpende, heel het kerkelijk leven beheerscheride vraagstukken, kwamen ditmaal niet aan de orde. In zake de Bijbelvertaling vereenigde de Synode zich met de uiterst voorzichtig gestelde conclusies van het rapport der daarvoor aangewezen deputaten. Wat de verzorging der emeritipredikanten en der predikantsweduwen en weezen betreft, besloot ook deze Synode onveranderd vast te houden aan de grondslagen door de Synode van Utrecht daarvoor gelegd. Deputaten werden benoemd om de volgende Synode van advie.s te dienen voor den arbeid der Evangelisatie. En aan de poging van de Protestafttsche Kerken in Nederland om de oorlogvoerende Mogendheden tot vrede te vermanen, besloot de Synode deel te nemen.

Aan de voortreffelijke leiding die Ds.

Landwehr aan - de Synode gaf, komt alle hulde toe. Hij wist met zachtheid en toch met vastheid de Synode te leiden. En over de gulle en gastvrije ontvangst, die Êotterdam's gemeente aan de leden der Synode bereidde, bestond maar één woord van lof Trouwens, wie dp Rotterdammers kent, had daaraan ook geen oogenblik getwijfeld.

Een belangrijk keerpunt in ons kerkelijk leven is de Rotterdamsche Synode niet geweest. Maar .. wel mogen we dankbaar wezen, dat te midden van de ernstige tijden, waarin we leven, de Synode zoo rustig en ongestoord haar arbeid kon verrichten.

Ze heeft voortgebouwd op de grondslagen door de vroegere Synodes gelegd.

En , dè herinnering aan deze Synode zal voor ieder die haar bijwoonde, een liefelijke wezen. De gemeenschap der heiligen 'werd er gevoeld. En de geest, die de Synode leidde, was de Geest des Heeren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 september 1917

De Heraut | 4 Pagina's

De Jongste Synode onzer Gereiormeerde  Kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 september 1917

De Heraut | 4 Pagina's