Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classe 's Gravenliage.

De Kerkeraad der Gerefomacerde Kerk te 's Gravenhage bericht, dat de classe '% Gravenhage D. V. vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 13 November a-s. gewone tijd en plaats. Punten voor het Agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 23 October a.8. bij den scriba. Witte de Withstraat 24, 's Gravenhage.

Namens den Kerkeraad voornoemd,

W. H. L. KtJYK, scribai

Classe Dordrecht.

De Raad der roepende Kerk van Puttershock bericht aan de Kerken der Classe Dordrecht, dat de vergadering dier Ciasse D. V. zal worden gehouden op Donderdag 8 November a.s. Punten voor het Agendum worden ingewacht

vóór 25 October. Namens den Kerkeraad, Ds. A. VOOGEL, Praeses. J. A. T. D. BRUGGE, Scriba. Puttershoek, 9 Oct. 1917.

Classis Alkmaar.

De Classis Alkmaar zal D. V. vergaderen te Den Helder, op Woensdag 7 Nov. a.s. Stukken voor 't Agendum te zenden aan de Ds. StaTÜg te Den Helder.

Namens de Roepende Kerk, J. ABBRING, Praeses. K. BiERSTEXER, Scribti. Krabbendam^ Oct. 1917. i i

Classis Breukelen. ^ ~ Z

De e.v. vergadering van de kerken der classis zal D. V. gehouden worden den Isten Nov. te Breukelen. s Z

Stukken en punten voor 't Agendum op te zenden tot 22 October aan den eerstondergeteekende. n i

Namens den Raad der Roepende Kerk te Mijdrecht, e i

Ds. J. V. Loc, Praeses. L. DE KREEK, Scriba. Mijdrecht., 8 Oct. 1917. Z

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland wordt door Deputaten voor de Correspondentie met de Hooge Overheid bekend gemaakt, dat sinds de laatste op de Mjst der kerken voornoemd voor de eerste maal is geplaatst: onder No. 917 ide Gereformeerde Kerk te Nieuwerbrug aan den fiijn*, burgerlijke gemeente Bodegraven en Waardsr; en dat daarop, als ineengesmolten zijn geschrapt de Gereformeerde Kerken te Scheveningen A. en B. _ondcr No. 484 en 485 en daarop zijn herplaatst onder No. 918 als »de Gereformeerde Keik te Schevenmgen*. d g h g l b b

Namens Deputaten voornoemd, h

H. BOUWMAN. d

Generale Synode der Gereformeerde Kerken. K m

Tiende zitting. Donderdagmorgen 6 Sept. De Voorzitter opent de vergadering, laat zingen Psakn 98 ; 2, leest Psalm 98 en gaat voor in gebed. ~-m S h n

De notulen van Woensdag 5 Sept. worden gelezen en goedgekeurd. Prof. Lindeboom rapporteert over punt E. (Voorstel van de Part. Synode van N.-Holland, dat de Generale Synode werkzaam zij, opdat aan mülitairen, die consciëntiebezwaar hebben om op Zondag te reizen, bij eventueel verlof zooveel mogelijk rrijheid verleend worde, om, in plaats van Zondagavond, Maandagmorgen •aar hun ligplaats terug te keeren). De Synode besluit zich te wenden tot de miUitaire overheden om te beproeven, of niet zij te verkrijgen zulk een regeliüg van het verlof, dat aan miütairen, diè consciëtiënbezwaren hebben om op Zondag te reizen, bij eventueel verlof zooveel mogehjk yrijheid verleend worde om ia plaats van Zondagavond Maandagmorgen naar hun hgplaats terug te keeren. Ds. Elzenga rapporteert over M 21 '(Uitnoodiging om deel te nemen aan de Conierentie tegen het Nco-Malthusianisme). o m B z o t e c A c m s

De Synode besluit: d

Ie hare sympathie te betuigen met het doel van de Vereeniging tot bestrijding van het N. Malthusianisme; 2e. zich te onthouden van de voorgesteld? samenwerking met genoemde vereeniging, doch de Kerken op te wekken, uit eigen pnnciep en op eigen manier met alle kracht tegen de zonde van het N. Malthusianisme ia te gaan ; 3e. van dit besluit kennis te geven aan het Hoofdbestuur van bovengenoemde vereenigirg. Ds. Breukelaar rapporteert over Zendingsrapport XIV B (Opleidingsschool te Djogjacartaj. a r g h i v g % h

Besloten wordt:

Ie. Instemming te betuigen met de regeling door den docent in verband met zijn arbeid tot herziening der Javaaasche Bijbelvertaling, onder goedkeuring van de Deputaten voor de Zending, getroffen;

2e. goedkeuring te hechten aan de overeenkomst die door den Docent met het Britsch en B liier.lancsch Bij aelgtnoootscbap is aangegaan ter zake van de te betalen vergoeding voor zijn arDcid tot herziecii.g der Bijbetvertaüng; 3-. met grooie waardeeriDg voor hunnen i arbrid dank te betuigen aan de H.H. Ds. D. Bakker en J. Zuidema; 4e. ever.eer.b dank te zftggen aan den Raad van Toezicht, de Afzonderlijke Vergadering «at Dienaren des Woords en de Algemccne Verf.'--dericg voor wat deze colleges in het b«: a. ^ der Opleidingsschool hebben verricht; Se. alle rckenitsgen en verantwoordingen betrffenoe de Oplcim igsschooi goed te keuren en de Deputaten voor de Zending voi-r hun arbeid in zake deze school te dechargeercn. Dezelfde rapporteen over het Cnristehik-Javaansch Boekenfonds. Besloten wordt: . de handelingen der Deputaten terzake van het Christcüjk-Javaansch Boekenfonds goed te keuren, alsmede de te dezer zake getroffen regeling; b. aan de te benoemen Deputaten voor de Zending op te dragen, de voor deze zaak toegestane gelden voor het derde jaar oo"K te doen uitkcercn. Voorts rapporteert ZEw. over het financieel Verslag der Generale Zendingsdeputaten. Te dien aanzien wordl besloten : 1. Dank te betuigen aan de hceren Ds. W. Breukelaar, L. G. Wcisz en F. D. Thijse voor den gewaardeerden arbeid door hen als quaestoren verricht. 2. Met waardeering voor hunnen arbeid eveneens dank te zeggen'aan de heeren J. C. van Schaik, H. D. von Meijenfeldt en H. v. d. Grampel voor hetgeen zij in het belang der Zending deden.-3. De rekening en verantwoording betreffende de Generale Kas goed te keuren en de Deputaten voor de Zending te dcchargeeren. 4. Al de Kerken ernstig op te wekken, van alle inkomsten voor de Zending zonder eenige uitzondering 10 pCt. te slorttn in de Generale Kas. 5. De regeling der toetreding van br. J. Zuidema tot de Gouvernementspensioenrcgeling goed te keuren en de door de Generale Synode van 1905 bekrachtigde pcnsioenregehng voor br. Zuidema ongewijzigd te handhaven en de beslissing over pensioenverhooging thans te laten rusten en van dit besluit aan br. Zuidema kennis te geven. 6. De benoeming en insirueering van quaestores naar Art. 27 der Zendingsorde op te dragen aan de te benoemen Deputaten voor de Zending. 7. Het bepaalde in Art. 18 alinea 2 der Zendingsorde uit te voeren door aan de te benoemen Deputaten voor de zendiüg dezelfde instructie t)etreffende het beheer d«r Generale Kas te verstrekken, die de Generale Synode v^n Den Haag in navolging van die te Z'^olie, Amsteraam, Utrecht en Arnhem aan hare Deputaten gaf; zie acta Generale Synode 1902 An. 130. 8. Aan de te benoemen Deputaten voor de Zcndii-g op te dragen, het netto bedrag der bij de Gtiierale Kas ingekomen gelden voor den arbeid onder de verstrooide Gereformeerden te doen afdragen aan de voor dien arbeid te beuoemen Deputaten; 9. aan de Algemseije Vergadering voor Art. 15 der Zeadingsorae darJc te zeggen voor de csediende taxatie van de waarde der gebouwen n Ifidië. iö. aan de te benoemca Deputaten voor de tnding op te drager; , des noodig m de komende drie jaren iwsemaal een extra coilecic uit te chrijven ten behoeve van de Generale Kas ; en 11. de te benoemen deputaten voor oe ending te machtigen o_m ingeval van besliste oodzakelijkheid ter voorkoming van stagnatie n den gang der zaken, kasgeld op : e nemen voor rekening i»an Qe gezamenlijke Kerken tot en maximum van f 10.000, gelijk dit eveneens s geschied o.a. door de Generale Syüode van 1911 en die van 1914. Prof.-Dr. 1-ionig rapporteert verder over het endingripport in het algemeen.

Besloten wordt:1. De nog niet besproken handelingen der eputaten en alzoo hun rapport in het algemeen oed te keuren ; 2. deputaten décharge te verkenen voor al un arbsid, voorzoover dit nog met door u is eschied; 3. aan d^-putaten en inzonderheid aan de eden van het moderamen warmen dank te rengen voor hunnen zoo omvangrijken en beteekenisvollen arbeid. 4. opnieuw twaalf generale deputaten te enoemen. Br. Mulder rapporteert over punt J 7 vac et Agendum (Rapport van Deputaten voor e correspondentie met de Buitenlandsche erken).

Besloten wordt: a. aan Deputaten voor de correspondentie et de Buitenlandsche Kerken den dank der )'node te brengen voor hunnen arbeid en un rapport als Bijlage in de Acta op te emen ; b. om 't antwoord van de Kerk van Görlitz mtrent het afbieken van de correspondentie et de Oud-Geref. Kerken ih het Graafschap entheim en Oost Friesland voor kennisgeving aan te nemen; aangezien het over de aak geen genoegzaam hcht verspreidt; c. en de Deputaten een gehjk crediet te penen, als hun door de vorige Synode is oegestaan. Ds. Van der Veen rapporteert over zaken, nkelen Kerken en personen rakend. De con lusics worden door de Synode aangenomen. Dr. Dijk rapporteert over punt L. 1 (Aichiet). Besloten wordt:

1. onder dankzegging aan de Kerk van msterdam en den aoor haar benoemden arhivaris, weer opnieuw aan dezellden de zorg voor het archief toe te vertrouwen; 2. aan genoemde Kerk op te dragen alleaatrfcgelen te nemen, die voor den goeden taat van het archief noodzakelijk zijn. Voorts rapporteert ZEw. over punt L. 2. "Te ien aanzien wordt besloten : door het moderamen der Generale Synode an de Particuliere Synodes een schrijven te ichten, waarin met allen nadruk wordt aanedrongen op de zorgvuldige bewaring van aar archief, en haar verzocht wordt mede e werken, dat in de classis in haar ressort oor de archieven de vereischte zorg worde edragen.-

Br. Knol rapporteert-over punt M. 1 (Rapport an hét Moderamen der Synode van 's Gravenage van 1911). Besloten wordt: het Rapport, met dank aan de leden van he Moderamen der Generale Synode van 's Gravenage, goed te keuren. Ds. Sluyter brengt rapport uit ovet punt M. 6 (Grenswijziging Lisse en N. Vennep). Besloten wordt:

1. Om in overeenstemming met het voorstel van de Particuliere Synode van N.-Holland, door de classes Haarlem en Leiden reeds ingewilligd, de grenswijziging van de Gereformeerde Kerk van Lisse met die van Nieuw Gennep goed te keuren.

2. Daarvan kennis te geven aan beide Kerken en aan de Particuliere Synoden van Noorti-Hoüand en Zuid-Holland (Noord.) Ds. Goris rapporteert over punten M. 2, 25

en 3 (Rapport van de c assis 's Gravenhage betreffende de uitgeschreven bededagen; verzoek dier classis té dien aanzien; en voorstel van de Part. Synode van Groningen). Besloten wordt:

De Synode besluit aan de classis 's Graven-'hage haren dank te bemigen voor het door haar verrichte en de opdracht aan genoemde classis te vernieuwen.

(Slot volgt.)

Kort Verslag van de vergadering der Classis Schiedam 5 September 1917 te Schiedam.

I. Ds. van Haeringen opent met gebed, nadat gezongen is Ps. 43 : 3 en gelezen P^. 46. 2., De credentialen worden nagezicti. 3. Moderamen: s. Sch'lder, praeses; D> . Goris, scriba; Ds. Jonkers, assessor 5' Ds. Taai aöj. scriba. 4. Notulen gelezen gearresteerd. 5. Ingekomen stukken. a Een particulier schrijven van enkele Geref. broeders inzake predikantstractemeiitcn. Woidi voor kennisgeving aangenomen. b. Rapport van de Dep. van de classis Schiedam voor de verzorging van em.-preaikanten, predikanls-weduwen en weezen. Levert geen aanleiding tot verdere bespreking. c. Begrooting voor het boekjaar 1 Juli 1917 tot 30 Juni 1918 van de pensioengelden in de classis Sfhiedarö. 6. Rapporten. a. Panic. Synode te HeUevoetsluis. b. Kerk visitatie. c. Commissie tot verbetering van predikantstractementen. Dit rapport met eindadvies gehoord, wordt aan deputaten opgedragen deze zaak ia hunne kerkeraden te bespreken, met het oog op Hoogvliet en Poortugaal. De betrokken kerken kunnen de volgende vergadering der clas-is met een eventueele aanvrage komen. De commissies wordt met dank voor haar verrichten arbeid gechargeerd. d. Archief-Depuraten a.h. rapporteeren bil monde van Ds. Vonk, dat het archief in ordt bevonden is. 7. Inzake dienstverleening voor den geestelijken arbeid'onder de militairen wordt besloten, dit classicaal te regelen, en wel iedere 3 maan dei 2 predikanten. Voor ditmaal aangewezen Ds. van Anken en Ds. Berends. 8 De benoemingen van deputaten voor hei Jaarboek worden medegedeeld. 9. Als scriba der classis wordt aangewezen Ds. Schilder, als arij.-sciba Ds. Taal. 10. Onderzoek naar art. 41 D.K.O. II. Mededeelingen van ingekomen collecten. Voor de volgende vergadering moeten gcston 2 collecten Theol. Faculteit V. U. 12. De rondvraag levert geen bijzonderheden. 13. De volgende vergadering w^ordt vastgesteld op Dinsdag 27 Nov. a.s. Alsdan roepende kerk: oogvliet; praeses Ds. Sieders. 14. Lezing korte notulen. 15. De voorzitter sluit de vergadering, nadat de asessor in dankgebed is voorgegaan. Op last der classis voornoemd,

A. TAAL, h.t. adj.-sciba.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's