Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. STEJIMEN DES TIJDS. Maandschrift voor Christendom en Cultuur. October. Utrecht. G. J. A. Ruys, 1917.

De October-Aflevering van dit Maandschrift opent met een klaar en duidehjk arrikel van MR. TH. HEEMSKERK : De komst van hel Evenredig Kiesrecht.'Het Kiesrecht waarvan de grondgedacnte is: «Dat de verschillende politieke pardjen in de Kamfer naar evenredigheid hunner getalsterkte in het land moeten vertegenwoordigd zijn én dat iedere partij de gelegenheid moet hebben op hare eigen mannen te stemmen.* Het evenredig Kiesrecht, dat, »indien wij, vredehoudende mogendheid, in het midden van den woedenden strijd, die Europa verscheurt, mogen blijvenc, in 1918 komt. Het Kiesrecht waarover MR. HEEMSKERK, daartoe aangezocht door de Redactie van STEMIIEN DES TIJDS, in deze bijdrage zijn oordcel uitspreekt. Een bijdrage waarin hij wijst op de overmijdcÜjkheid en de onmisbare voordeden er ran, maar ook, en dat ook zeer uitvoerig en overtuigend, op de gevaren er aan vérboadea. Waar dan nog als 'bezwaar bij komt dat ia den eersten tijd zal worden gevoeld: »Het evenredig kiesrecht komt als diep.ingrij pende Kiesrechthervorming, het komt tegelijk met zoogenaamd algemeen kiesrecht, het leidt een nieuw tijdperk in, en het brengt toch geen dcflaitieve oplossing van het Kiesrecht-vraagstuk.c > Het evenredig kiesrecht komt dus op een ongelegen lijd.»

Volgt een arrikel van J. PETRIE : DE AAJ*-VANKELIJKE NATUUR, waarin hij van den Vlaamsche schrijver: FËLIX TUUISRMANS, diens werk PALLIETER, waarvan thans, bij P. N. v. Kampen en Zn. te Amsterdam, een derde druk verscheen, bespreekt. In den hoofdpersoon, den lustigen PALLIETER, ziet hij het beeld vanhet aanvankehjk natuurlijke en heel het boek is hem een gedicht over de aanvankelijke natuur.* En daarom moeten wij het' bijzondere succes van dit boek verklaren uit den troost dien de ontnuchterde beschaafde mensch hier vindt, omdat hij ziet dat het natuurlijke, onbeschaafde, oagedwongene ook nog een zijde van loutere schoonheid heeft. Het natuurlijke is in zijn aanvang niet alleen hartstocht en blinde drift, vernielihg en haat, wanorde en dood, doch de natuur zingt ook een stil Hed, geeft een balsem voor veel smart, lenigt als de tijd veel scherp en diep verdriet.* Dan, een artikel van PROF. DR. J. R. SLOTEMAKER DS BRUINE over HARD LEON-RAGAZ, een van de Religieus-Socialen in Zwitserland. P. MINDERAA geeft het slot van zijn in JuÜ begonnen opstel over den dichter RAENER schrijft MARIA RILKE, en Ds. H. KOFFIJBERG breedvoerig en aangrijpend onder den titel: EEN STEM UIT ABMENIË van het Ujden der Armeniërs, onder »het fanatiek Jong-Turken-Qom van het herboren* Osmaansche njk.-t > Een bloedstem klaagt nu al jaren lang, maar inzonderheid sinds den jare 1915 van uit het aloude land van Ararat, tot het hart en geweten van het Christelijk Europa.* In de BUITEN-LANDSCHE KRONIEK handelt de heer H. L BAARBÉ over den strijd om de oude Bijbeüanden, in verband met den tegenwoordigen wereldoorlog. Als slot 'n LEESTAFEL. 2. GEREFORMEERD THEOLOGISCH TIJDSCHRIFT. Redactie Dr. G. Ch. Aalders, Prof. Dr. T. Hoekstra, Dr. G. Keizer, Ds. C. Lindeboom en Prof. Dr. J. Ridderbos. Uitgave van E. J. Bosch Jbzn., Nijvcrdal.

In het jongste Nr. van dit Tijdschrift allereerst een artikel van PROF. DR. A. G. HONIG : DE MODERNE POSITIEVE THEOLOGIE IN DUITSCH-LAND, waarin hij dan het begin eener bespreking geeft, die hij in het volgend Nr. hoopt te beëindigen, van de dissertatie over dit onderwerp waarmee DR. J. THIJS zich den 9en Juli 1.1. den graad van doctor in de Theologie aan onze V. U. verwierf. Vervolgens een bijdrage van een Duitschen geleerde en wel van PROF. DR. ED. KÖNIG te BONN waarin deze een weerlegging geeft van DR. AALDERS' bedenkingen in hei Juni-Xr. tegen hetgeen hij, DR. KÖNIG, over Exodus 6 : 2 - had geschreven. Daarop volgt dan weer als derde artikel, onder den ütel: XODUS 6:2 EN-DS PeNTATEUca-KRiTiEK, een dupliek van DR. AALDERS. Ia een artikeltje doceert DR. H. Vf. SMIT > Beginselen der Ethiek naar Herman Lotze.» Iets wat dan hierop neer komt, dat > er in den menschelijken geest bestaan ethische facidtates en dispositiones ; dat er een et'tiische wereldorde bestaat; en dat er een harmonische relatie bestaat tusschen beide.« Men kan het ook eenvoudiger zeggen; dan, hoe dit zij, dit zijn beginselen waarvan de kennis zeer zeker geen monopolie van LOTZE is en waarvan ook de ethicus, die tegen LOTZE'S philosophic zijn bedenkingen heeft, in zijn ethiek uitgaat. Ds. RÜLL-MANN zorgde voor de KRONIEK. Aan het slo'; RECENSIEN.

3. CHRISTEUJK VROCTVENLEVEN. Druk en uitgave van E. J. Bosch Jbzn. te Nijverdal. Behalve het stichtelijk stuk en de Kroniek, vindt men in het October-Nr. Luther als Hervormer van Opvoeding en Onderwijs door Mcj. W. KLINKERT; van FREULE V. D. BORCH V. VER-WoLDE twee artikelen, het eene over MEVRUUW NICKER als > Zwitscherschc opvoedkundige uit de 19e eeuw*, het andere over LITTERATULTI EN LEVEN. Verder »Iets over het ontstaan van kleuren* door MARG. VERWEIJ. MEVR. V. HOOG­ STRATEN—ScHOCH geeft haar derde stuk over de predikant JUNTE JOOSTING en een ander waarin zij Binnen-en Buitenlandsche Bladen bespreekt. Als slotartikel EEN BEZOEK AAN 's HEERENLOO door Mej. J. H. KUYPER.

4. ONS ARSENAAL Ic Serie. Zutphen J. B. V. D. BRINK en Co.

Onder dezen titel van Arsnenaal of Tuijhuis wenscht de Zutphensche Firma populaire Brochure-reeksen uit te geven waarin de verschillende Richtingen en Secten onzer dagen zullen worden besproken. E'en GEREFORMEERDE VOLKSuiTGAVE. De Ie eerste reeks of sciic zal uit lO'Nrs bestaan. Van die Serie ontvingen wij No.l waarin DS.J."WATERINK te Zutphen. in alphabeüsche volgorde, een verklaring of venaling geeft van ONZE LASTIGE WOORDJES op godsdienstig en kerkelijk terrein. Ik kan de onderneming, die in een bestaande behoefte voorziet, niet andc-s dan een welslagen toewcnschen.

5. Laat mij ook nog de aandacht mogen vestigen op ons geïllustreerd weekblad TiMO-THEUS, Zwolle LA RIVIÈRE EN VOORHOEVE. Met het No. van 6 October opende het zijn 23sten Jaargang. Een PROEFNUMMER tevens waarmee het, zoo naar tekst als illustratie, zijn ouden, welverdienden roem handhaaft.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's