Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

0fficieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

0fficieele Berichten.

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan de Kerkeraden van de Geref. Kerken. WelEerwaarde en Eerwaarde Broeders.,

Dezer dagen werd een verzoek van de Part. Synode van Noord-Brabant en Limburg aat. alle Kerken gezonden. Dat schrijven was reed^ ter perse, toen de treindienst zóó zeer beperki werd, dat het komen van Broeders voor een spreekbeurt op de grootste moeilijkheid stuit.

Het is daarom, dat de Deputaten voor den Evangelisatie-arbeid in Noord-Brabant en Limburg u met den meesten aandrang verzoeken, in uwe Kerken eene collecte voor Brabant en Limburg te doen houden, ook zonder het optreden van één der Brabantsche broeders, daar gewezen kan worden op de herhaalde aan beveling van dezen arbeid door de j.l. Generale Synode gehouden te Rotterdam.

De arbeid vraagt, op vele plaatsen, nieuwe of vermeerderde hulp.

Die hulp worde in dezen — aan geldmiddelen niet arme — tijd aan dezen arbeid niet onthouden !

Namens de Deputaten voornoemd,

t L^ G. GORIS, Scriba.

Zevenbergen., 15 Oct. 193 7.

Het adres van den penningmeester is: Ds. P. Nomes, te Fijnaart (N.-Br.).

BERKEL, 15 Oct. Naardien de vacantie geëindigd is en DS. J. H. Telkamp als onze leeraaralhierwonend, gelievemen alle stukken voor den Kerkeraad bestemd aan 't adres van Z.W. Eerw. te zenden.

Namens den Kerkeraad met hartelijken dank Uw dw dn..,

A. DE BRUIN.

(.Slot.)

Elfde zitting. Donderdagmiddag 6 Sept. De Praeses heropent de vergadering, en laa; zingen Psalm 97 : 7. De Synode behandelt enkele zaken in Comité-Generaal. Br. Eringa brengt advies uit over punt M 8 (Herdenking Synode van Dordrecht 1918). De Synode besluit aan de Kerken aan te bevelen de samenkomsten der Nationale Synode van 1618 in November 1918 dankzeggend te herdenken. Br. Donner behandelt punt M 16 (over de drankzonde).' Conclusiën: e. Instemming te betuigen met het doel op zichzelf, het tegengaan van dronkenschap en opheffen van drankgelegenheden. 2e. Niet in te gaan op het verzoek, Kerkeraden op te wekken om buitengewoon lid te worden. 3e. Van dit besluit kennis te geven aan sden Raad van Negen». Aldus besloten. Prof. Bouman brengt advies èit over E 16 (Verzoek van de Chr. Geref. Kerk om advies inzake echtscheiding). Conclusiën:

De Synode, kennis genomeir hebbende van het verzoek van de Synode afer Christelijke Gereformeerde Kerk in N.-Amerika om advies in zake de echtscheidingskwestie, daar aanhangig, overwegende, dat het niet wei aangaat reeds op deze Synode over te gaan tot het geven van advies, wijl de behandeling dezer kwestie, samen hangend met zoovele ingewikkelde en ernstige problemen, niet genoegzaam is voorbereid; besluit:

Deputaten te benoemen, met de opdracht: a. de e.v. Synode te dienen van advies aangaande deze zaak; b. hun rapport een half jaar vóór de volgende Synode ter kennis der Kerken te brengen; c. van dit besluit kennis te geven aan de Synode der Chr. Geref. Kerk in N.-Amerika.

Aldus wordt besloten.

Br. Knol rapporteert over M. 4,

De commissie adviseert:1. Op het verzoek van de Particuliere Synode van Friesland N. G., gesteund door de ParticuHere Synode van Groningen, in te gaan, en hare goedkeuring te hechten aan het besluit van de Kerken Stroobos en Gerkesklooster; 2. hiervan kennis te geven aan de scribae van de laatstgehouden Particuliere Synoden van Frriesland N. G. en Groningen, alsmede aan de betrokken Kerken.

Aldus besloten.

C. 12. Ds. Duursema behandelt het Rapport in zake den geestehjken arbeid onder de militairen. De deputaten, door de Generale Synode van 1914 voor dit werk benoemd, hebben een ieer omvangrijken en belangrijken arbeid verricht. Het advies luidt:

De. Deputaten dank te zeggen voor hun veelomvatlenden arbeid en hun rapport als Bijlage in de Acta op te nemen.

Aldus besluit de Synode.

Ds. Laman rapporteert over E. 3, 12, 14, 15 en 19. Verzoeken en voorstellen üizake' geestelijke verzorging der militairen. De Commissie stelt der Generale Synode voor:

1. daarvoor in aanmerking komende Kerken, in drie Zuidelijke provinciën, door krachtigen finantieelen steun de gelegenheid te verschaffen gedurende de mobilisatie een zeker getal legerpredikanten aan zich te verbinden, die de geestelijke verzorging van de onderscheidene kantonnementen onder opzicht van den kerkeraad hebben te behartigen, onder - toevoeging van geschikte krachten uit het midden van den kerkeraad of der gemeente;

2. een vijftal deputaten, die a. de Kerken kunnen vertegenwoordigen bij de militaire autoriteiten ; b. zich in verbinding stellen met predikanten, welke tot den arbeid der geestelijke verzorging van militairen geschikt geacht worden te wezen en genegenheid openbaren, en die door huime Kerken voor een bepaalden tijd voor dit werk zouden mogen afgestaan worden; c. de financieele reglingen treffen en op de uitgave controle oefenen, en d. de plaatsehjke Kerken, classis of legerpredikanten van raad en advies dienen;

3. machtiging te verkenen de daarvoor noodige gelden, die een belangrijk bedrag zullen moeten uitmaken, van de Kerken te vragen; zoo moge-Ujk voor een twaalftal 'predikanten ;

4. de classes op te wekken de Kerken, die hunne dienaren voor een tijd hebben afgestaan, door de vervulling van liefdebeurten in hun gemis zoo krachtig mogelijk tegemoet te komen, welke hulp ook door de naburige classis zou worden toegezegd en geboden, daar het hier geldt een gemeenschappelijk belang; 5. de stipulatiën dezer hulpverleening over te-iaten aan de betrokken Kerken. Aldus wordt besloten. De Voorzitter stelt namens het Moderamen onderscheidene benoemingen voor, die alle door de Generale Synode worden overgenomen. Als roepende kerk wordt Leeuwarden aargewezen. Archiefbewarende Kerk is Amsterdam. De Voorzitter, Ds. J. H. Landwehr, houdt nu eene korte, bezielende slotrede en wijst op het vele goede, dat de Heere God ons en Zijne gemeente in deze - Synodale vergaderingen •jeschonken heeft.

Hij brengt een woord van dank aan den Assessor, die tijdens de Synode zijn 70sten jaardag beleefde; aan de Scribae, die zooveel voor deze Synode verricht hebben en nog verrichten zullen ; aan de praeadviseerende leden ; aan de verschillende Rapporteurs ; aan de ledei van het Pers-comité; aan het Comité van voorbereiding en aan de gemeente van Rotterdam, die haar gastvrijheid zoo rijkelijk betoonde en zooveel belangstelling in de vergaderingen der Synode aan den dag bracht.

Van den Heere God zij verder onze verpachting. Wat ook nog gebeure nroge, ons betrouwen is op den Heere, onzen God, Die ons niet beschaamd zal doen uitkomen.

De Assessor, Ds. B. van Schelven, richt ook nog een woord van dank aan de Kerk s'an Rotterdam en bijzonderlijk een woord van hartelijken dank tot den Voorzitter, die met zoo veel tact en wijsheid de vergaderingen der Generale Synode heeft geleid, en aan wien het vooral te danken is, dat op dezen dag reeds het eitidc dezer Generale Synode gekomen is.

Prof. H. Bouwman wijst op het broederlijk samenzijn, dat al de vergaderingen dezer Synode gekenmerkt heeft, en dat getuigenis aflegt van de eenheid, die sinds 25 jaren in den boezem onzer Kerken in toenemende mate gevonden . wordt.

Na het zingen van Psalm 62 vs. 5 en na dankgebed door den Assessor, sluit de Voorzitter de vergadering.

Kort verslag van de vergadering der classis Breukelen, 30 Aug. 1917.

1. Namens de roepende Kerk van Maarssen, «.'ier voorzitter afwezig is, opent Ds. Hey de vergadering op de gebruikelijke wijze. 2. Het onderzoek der lastbrieven heeft plaats: aüe Kerken bhjken wettig vertegenwoordigd; Loenen h; eft ook een diaken afgevaardigd ; Van Vr. is slechts één afgevaardigde afwezig; van ^laarssen komt (iater) alleen de Dienaar des Woords tér vergadering. 3. Het moderamen wordt vastgesteld: Ds. Hey, praeses; Ds. V. d. Kamp, scriba; Ds. Aalberts, assessor. 4. De notulen worden gelezen en vastgesteld. 5.' Ingekomen een schnjven van eenige broebers ouderlingen van onderscheidene Kerken: een conscientiekreet in zake den nood der predikanten. Bespreking ervan wordt uitgesteld. 6. Rapporten : a. > Percentage-wijziging«. Ds. V. d. Kamp brengt rapport uit: het blijkt, dat de klacht van de Kerk van B., dat ze jaretilang een te hoog percentage heeft betaald, een rechtmatige is; ' een voorstel to't perc.-wijziging wordt nog n niet gedaan; de depp. ad hoc wenschen eerst s 't rapport van de depp. i. z. de pred. tracte-d menten in handen te hebben, om dit als basis o te kunnen gebruiken.

b. jPred.-tractementen». Ds. Krüger rapporteert over 't «voorstel van een minimum tractement van f 1400. Depp. ad hoc stellen voor, dat de Kerken eerst een nauwkeurig onderzoek instellen naar de financieele draagkracht der K.K. en de classe op de volgende vergadering naga of daaraan is voldaan. c b d n d b

Bij de bespreking, die volgt, komt nu ook v ter sprake de sub. 5 genoemde missive. Door u onderscheidene broeders wordt ernstig op den 2 grooten noodstand in dezen gewezen. De classis aanvaardt de conclusies der depp. en draagt dezen op, de Kerken ook schriftelijk de mede deeling te doen van hetgeen in dezen besloten is. c. > Collectenlijst«. Ds. v. Loo deelt mee, dat er 9 collecten zijn, die in de classis zijn vastgesteld nl.: Januari: Theol. School, te storten op de Febr. classis; Maart: Hulpbeh. K.K. en April: Art. 19 K. O. (Studiefonds) Meiclassis ; Mei: Theol. fac. der V. U., Juni Pinkstercollecte en Juli: Theol. School, Aug.-classis ; Sept.: Hulpbeh. K. K. Nov.-classis ; Nov.: Theol. Fac. V. U., Dec: Joden Zending en de 10 pCt. voor n de Zending, Febr.-ciassis. Voorts nog: het clas-w sicale quotum en de bijdragen voor > Rijn-o Pruisen», te storten in Mei; het zendingsquo-t tum in Aug.. Voorts art. 13 K. O. 't quotum op elke classis-vergadering.

d. ïZending». Ds. v. Loo doet eenige mededeelingen : Ie. Inzake saam werking met de i andere classes over het houden van een Zendingsdag; 2e. inzake den arbeid ouder de Chi-n neezen. De depp. voor de Zending zullen met de beide classes Amersfoort en Utreclit alsnog besprekingen houden over de mogelijkheid van saamwerking tot het houden van een Zendingsdag.

e. Ds. V. d. Kamp rapporteert over de gehouden Partic. Synode. 7. Mededeeüngen van de dep. voor art 13 K. O. a. Met de nieuwe regeling voor art. 13 gaan alle Kerken mee, van ééu Kerk is dit nog twijfelachtig. b. De dep. wenscht van alle K. K. opgave van den pensioengrondslag. c. Hij vraagt en ontvangt van de K. K. die voor steun naar art. 13 in aanmerking komen, dè opgave, welk bedrag in 1918 moet betaald worden. d. besloten wordt den pensioengrondslag te nemen als basis voor het vaststellen van 't percentage. 8. 't Voorstel van de Kerk van Tienhoven Agendumpunt 6) wordt aangenomen: oor de prediking onder de militairen zullen voor de maanden Sept.—Nov. twee predikanten worderi aangewezen. 9. Het boek van den dep. voor art. 13 wordt nagezien en in orde bevonden. 10. Regeling van de vacaturediensten: ept.: oenen-Vr.: . D. .V. d. Kamp, KJÜger ; Nigtevecht: ulder, Visser; Vinkeveen : De Koning, Goedbloed; Wilnis : v. Loo, Hey; Oct.: .-Vr.: e Jager, Visser; Nigt.: . Loo (Offringa); Wilnis: oedbloed, V. d. Kamp; Nov.: - Vr.: alberts (Offringa); Nigt: oning, Krüger ; Wilnis : Jager, Mulder. Voor de mihtairen: ey. Oct.: alberts; Nov.:11. De consulentschappen worden gecontinueerd. 12. R.-.ndvraag naar art. 41 K. O. De Kerk van L. vraagt advies inzake een Kerkelijke Huwehjksbevestiging. 13. De volgende vergadering zal worden saamgeroepen door de Kerk van Mijdrecht D. V. 22 Nov. '

14. Het persverslag wordt gelezen en vastgesteld. 15. De assessor gaat voor in dankzegging en de praeses sluit de vergadering. Op last der Classis

Ds. R. J. AALBERTS, h. t. Assessor.

Baambrugge, Sept. 1917.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's

0fficieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's