Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

N.-Amerika.

Een plan tot herden­ king van 31 October.

In Chr. Gereformeerde kringen wil men den 31sten October, wanneer het 400 jaar geleden is dat Luther zijn 95 siellirgm aan de deur der slotkapel te Wittenberg aansloeg, herdenken.

De (Ametikaansche) Wachter oppert daarbij het volgende plan, dat wij met gejuich begroeten, in de verwachtirg dat het verwezenhjkt worden zal. Het luidt aldus:

> Uet is goed daarom dat onze kerken, hetzij alleen of gezamenhjk, een mocht het zijn bebezielde en bezielende herdenking van dit eeuwfeest vieren. Om terug geleid te worden tot de groote gedachten van de Reformatie en die naar onzen tijd toe door te trekken en op onre toestanden toe te passen. Daar kan een verlevendiging in lisgen.

Zoo is het ook een 100 jaren geleden geweest. De Leidsche predikant Nicolaas Schotsman gaf in 1819 bij het tweede eeuwfeest der Dortsche synode in 1819 zijn sEerezuü voor de Dordtsche Synode* uit. Het was een daad ian moed in dien ingezonken tijd. Het was een geloofsdaad. Een der kiemen waaruit straks het Nederlandsche Reveil, van zoo rijke beteekenis voor heel de Chtistehjke actie in Nederland, zou voortspruiten.

Welno^ laat ons in onze komende feestvieringen ook zulke »eerezuilen« oprichten in een rijd, waarin men de grondslagen der Reformatie met een verwaterd Christendom zoekt te ondermijnen.

Als het kon, moesten we met de broeders van de Gereformeerde Kerk saam feestvieren. We zeggen immers, in beide kerken te staan op deuzelfden grondslag, '^e. staan vaak in velerlei opzicht tegenover eikander. Maar hier zouden w-e kunnen samengaan. En wie weet, als we saam eens weer echt en hartehjk op denzelfden grondslag kwamen, of het niet nog gevolgen voor nauwer saambinding kon hebben. Maar daar is meer dan dit waarop we hier de aandacht wilden vestigen.

Bij zulk een feestvienng hoort een feestgave. Waarvoor zal die feestgave zijn? Laat ons een suggestie mogen maken.

Daar is geen andere Universiteit die de gedachte der reformatie, speciaal der Calvinistische Reformatie, zuiverder behchaamt dan de Vnje Universiteit te Amsterdam. Gods souvereiniteit over heel het leven, dat is de groote gedachte die men daar maar niet in het algemeen uitspreekt, maar ook op alle terreinen zoekt toe te passen door wetenschappehjk de beginselen en hjnen daarvoor aan te geven. Het herlevend Calvinisme over heel de wereld is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam grooten dank schuldig. Die universiteit heeft een nieuw gebouw noodig. De Theologische School van Kampen en de Universiteit van Amsterdam behooren bij elkander! En ook wij behooren daar een pied a terre, een voet aan wal te hebben. Ook van de onzen zijn er heen gegaan en zuUen er heen. gaan.

Welnu, wat zou het zijn als we een gedeelte van onze feestgave bestemden voor het nieuwe gebouw der Vrije Universiteit te Amsterdam.

Met • dien verstande, dat er een zaal gemaakt zou worden die »de Amerikaansche zaal* zon heetenr En het overige gedcelt« van het geld als een begin voor een fonds waaruit studenten van Amerika, Zuid-.Afrika en Kampen, of van elders, die te Amsterdam hunne studiën wilden voltooien, zouden ktmnen geholpen worden. Hetzij bij de voortzettingdierstuciën, of waaruit rij de kosten voor het drukken van het proefschrift zouden kunnen bestrijden.

Men zou ook heen kunnen gaan, daar welhcht de dormitory (hospitium) en hoofilgebouw een zullen zijn, voor die feestgave een paar kamers in de dormitory voor studenten van Kampen, Amerika en Zuid-Afrika te laten inrichten. Maar aangerien de broeders die van buiten daar komen studeeren, veelal gehuwd zijn en derhalve niet in de dormitory gaan, zoo komt ons de eerste gedachte het beste voor. En als ieder nu eens een behoorlijke feestgave gaf, dan konden-we, dunkt me, een aardige som overzenden.

Wat dunkt men er van re

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 oktober 1917

De Heraut | 4 Pagina's