Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort verslag van de vergadering der Gèref. Kerken in de Classis Klundert op Woensdag 12 September te Breda.

1. Ds. Sikkel opent, leest Psalm 148 en gaat voor in gebed.

2. Naar toebeurt praesideert Ds. Sikkel, is Ds. Basoaki scriba en Ds. Koopmans assessor.

3. De credentialen blijken in orde.

4. De notulen worden onveranderd vastgesteld.

5. In een hartelijke toespraak feleciteerde de Praeïes Ds. Ruijs met diens 2S jarig-jubilé en Ds. Hummelen met zijn beroep naar Den Ham, daarbij den wensch der vergadering vertolkend, dat Z.E.W. onze classis nog niet ga verlaten.

Ds. Ruijs dankt in gevoelvolle bewoordingen den praeses voor diens heilgroet en de classis voor hare reeds op zijn ambtsjubileum betoonde waardeering.

6. Een schrijven van de B. B. Bax c.s. wijzende op dringende noodzakelijkheid van tractamentsverhooging der Predikanten, wordt onder dankbetuiging voor de zeer {ewaardeerde bedoeling voor kennisgeving aangenomen.

7. Uit het rapport voor Hulpbeh. Kerken uitgebracht namens den deputnat Br. Punt blijkt, dat is uitgegeven f 123.50, ontvangen f 52.23 en alzoo een nadeelig saldo is ontstaan, groot f71.27.

8. Namens zijn medcdeputaten brengt Ds.

Hummelen rapport uit van de gehouden Kerkvisitatie, waaruit o.m. blijkt, dat de Kerken er meer en meer naar staan om de Kerkenordening te onderhouden.

9. Ds. Koopmans brengt verslag uit namens gedeputeerden ter particuliere Synode, naar aanleiding waarvan besloten wordt, een deputaat te benoemen voor de uitkeering van art. 19 K.O.

Hiervoor wordt bij stemming gekozen Ds.

Sikkel, secundus: Ds. Koopmans.

10. Ds. Nomes rapporteert over den flinken voorbereiden en welgeslaagde Zendings-en Evangeliesaticdag, in het park .Het Valkenberg* te Breda gthouden. De opkomst was bevredigend.

De bezielende woorden der sprekers, D. D. Sikkel.

Breukclaar en Schouten, sloegen in ; het christelijk zangkoor „Halleluja" zong prachtig, het terrein bleek uitnemend geschikt; consumptie en bedietjiiig waren voortrefl'elijk, het batig saldo bedroeg ƒ71.27.

De praeses dankt den Rapporteur, brengt hulde aan het plaatselijk Comité te Breda, en aan de Classicale Commissie D. D. Basoski, Hummelen en Nomes, die op zijn voorstel bij acclamatie worden herbenoemd.

11. Bij de „benoemingen"' worden alle classikale deputaten gecontinueerd.

12. Het aangehouden voorstel van de kerk van Raarnsdonk, - om art. 23a van de Huishoudelijke regeling te schrappen, en art. 23 te supplceren met: „plus reiskosten", wordt aan genomen.

Dat van diezelfde kerk om art. 2, 4 aan te vullen met een nadere omschrijving van wederzijdsche verplichtingen en recht.en van het consulentschap, wordt verv< orpen.

13. De kerk van R. ontvangt advies op de vraag : hoe verder te handekn met een dooplid, dat zich voortdurend tegen de vermaningen de.s kerkeraads blijft verzetten. Geantwoord: „nog aanhouden met - vermanen''.

14. Oud. Bax brengt een uitvoerig rapport uit namens de Commissie voor onderzoek naar de predikantstractementen. Ia sommige kerken bleken deze in het laatste jaar belangrijk verhoogd.

In enkele andere toonde men wel' te willen, maar nog moeilijk, te kunnen, en met het oog hierop stelt de Commissie de volgende'conclusie voor: „De kerken, die van oordeel zijn het door de Commissie voorgestelde en door haar toegestemde noodzakei'jkt minimum nog niet te kunnen bereiken, kunnen de classis verzoeken, hulpbehoevend te worden verklaard.

De classis zal dan door een Commissie den finantieclen toestand van zulk een kerk onderzoeken, en, bij gebleken onvermogen, het ontbrekende uit de kas voor hulpbehoevende kerken aanvullen, waartoe de kerken der classis naar percentage zullen bijdragen".

Deze conclusie wordt bij hoofdelijke stemming met alle stemmen aangenomen.

Tot leden der genoemde Commissie worden dezelfde broeders, onder dankbetuiging voor hun gebleken ernstige behartiging van deze zaak, benoemd, met de opdracht op de volgende vergadering rapport uit te brengen, welke kerken, en tot welk bedrag, bedoelden steun wenschen te genieten.

15. De' afgevaardigden van een der kerken nemen, met het oog op dit besluit, hunne reeds meermalen gedane aanvrage voorloopig terug.

16. De vacatuurbelirten worden geregeld. D.

D. Ruijs en Hummelen zullen de kerk van Drimmelcn, D. D. Basoski, Nomes en Sikkel die van Willemstad dienen.-17. Aan de kerk van "Willemstad wordt toegestaan de B."B. Punt van Middelburg en Versteegh van Rotterdam in haar midden-te doen optreden.

18. Als' antwoord op verzoek van eea der kerken om nog cenige nadere inlichtingen, beveelt onder instemming der verg. Ds. Goris in een warm pleidooi de collecte voor den kerkbouw te Rosendaal krachtig aan.

19. De kerk van Fijuaart wordt aangewezen om de volgende vergadering s.aa'm te roepen te Klundert of te Zevenbergen, op "Woensdag" 21 November.

20 Wegens spoedeischende sluiting om den verminderden treinenloop wordt de behandeling van enkele zaken uitgesteld, en de korte notulen niet gelezen.

21. Na dankgebed bij monde van den assessor, sluit de praeses de vergaderiog.

Op last der classis,

J. J. KOOPMANS, assessor h. t.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's