Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. Gaarne vestig ik nog de aandacht onzer lezers op een vijftal werkjes uit de LUTHERliteratuur dezer dagen.

Allereerst op het korte, maar voor kinderen recht bevattelijke geschriftje van P. OKANJE, dat onder den titel MAARTEN LUTHEE ALS HEEb VOBMEH HERDACHT, uitgegeven is door de Gcref. S

ZondagschoolvereenigiDg > Jachin". Dan op het, ook voor groote menschen bestemde, boekje LUTHBR, HEKriSTNERINGElSF BIJ HET VIERDE EEUW­ FEEST dóór H. A. VAN DER MAST, uitgave van J. H. KOK te Kampen, en waarin deze populaire schrijver over onderwerpen uit de Kerkgeschiedenis zijn goeden naam handhaaft. Eindelijk op dr-ie werkjes door J. N. VOOEHOEVE te 's Gravenhage, uitgegeven, en wel IK KAN NIET ANDERS Van A. LuKKIEN J DE WERELD IN BEROERING GEBRACHT van H. C. VOORHOEVE Jzn. en DE MONNIK VAN WITTENBERG van J. TIBSEMA. Een dezer werkjes, het eerste, is tan mooie plaatjes voorzien en alle drie leenen zich, evenals die, welke door SJACHIN" en KOK in het licht zijn gezonden, bijzonder voor uitdeeling op Zondagsscholen en ook voor Evangelisatiedoeleinden.

2. Dr. M. M. DEN HEETOG, MORGENLICHT. Korte overdenkingen voor eiken dag des jaars. IV. — Utrecht. — G. J. A. Ruys.

Dr. DEN HERTOG, Hervormd predikant te 's GRAVENHAGE, biedt ons hier het 4e stuk. van zijn korte overdenkingen voor eiken dag des jaars en welk stuk dan gaat over het laatste kwartaal, de maanden October, November en Decembe'-. Deze overdenkingen zijn metterdaad kort. Datum, tekst en meditatie vullen niet meer dan een blaadje. Maar de omvang heeft hier geen schade gedaan aan den inhoud. Over het geheel wist de schrijver de grondgedachte van het Schriftwoord te vatten ea met zijn, in woorden vastgelegde overpeinzing er van, het christenhart te treffen. Hier en daar pakkende opmerkingen zooals, om slechts een enkele te noemen, bij 25 December, over.... en leidde Hem neder in de kribbe uit Lukas 2:7b: gt; Niets voor het oog, alles voor het geloof!« Zoo kunnen wij boven de geschiedenis van Jezns' geboorte schrijven.

3. LAATSTE WOORDEN. Uitgave J. N. Voorhoeve, 's Gravenhage. Een boekje van niet meer dan 31 bladzijden, maar dat met zijn laatste woorden van stervenden, ' christenen en nietchristenen, het lezen wel waard is.

»Het is ons doel, zoo staat er op bl S, »ih de hier volgende bladzijden de laatste woorden te geven, in historische volgorde, van min of meer bekende personen uit de geschiedenis en uit den laatsten tijd; tevens ook van enkelen, wier namen we niet noemen, omdat ze in slechts zeer kleinen kring gekend worden. -

„Ongetwijfeld willen wel allen nut trekken uit deze getuigenissen en belijdenissen, die stervenden na een reel bewogen leven, eea leven rijk aan ervaring, aan den rand der eeuwigheid hebben afgelegd.

En dan aan het slot de bede, waarmee ook ik, na lezing, instem, > God legge voor ons allen Zijn zegen in deze tlaatste woorden.c!

4. OUDE PADEN weekblad voor de verbrtidiug der Gereformeerde beginselen, ten dienste van Kerk en Volk. Onder Hoofdredactie van Ds.

J. J. KNAP. Nederl. Hervormd Predikant te Groningen. Uitgever J. H. Kok te Kampen.

Oin haar rijken inhoud en haar ook 'ons zoo syuipathiek doel is het mij een behoefte op deze periodiek, die thans haar 3en jaarloop doet, hier eens weer de aandacht te vestigen.

In de laatste twee Nrs., bijkans alleen door üs. KNAP geschreven, wordt in de rubriek ONDER HET KLANKBORD, — wat doet denken nog eens aan echte preekstoelen, — de verklaring en toepassing van de Catechismus-Zondagen voortgezet. In die van OVER EN WEER vragen, bij den Redacteur ingekomen, beantwoord; ONDER VAN VERRE EN. NABIJ toestanden en gebeuitenissen in ons land en daarbuiten besproken ; in UIT DE FONTEIN DES HEILS meditaties gegeven. De rubriek: 'AAN HÉT SPIEVENSTER bevat ditmaal wenken over HET OUDERLINGEN­ AMBT en DE OPLEIDING TOT OUDERLING. Verder SCHRIFTEN, BBRICHTEN en KERKELIJKE vindt men in OUDE PADEN : INHOUD VAN TIJD­ BERICH­ TEN, terwijl IDSARDI, wiens literair werk ik hier reeds vroeger besprak, er met zijn JONKER VAN STKRRENBURGH — EEN VERHAAL UIT HET FRIESCHE VOLKSLEVEN, het FEUILLETON in voortzet, dat hij in dezen 3en jaargang begon.

DS. KNAP-schrijft in aangenamen stijl en met kennis van zaken. Deze zijn persarbeid verdient ook van ons, leden der Gereformeerde Kerken, belangstelling en steun.

5. BLOESEM EN VRUCHT. Maandschrift uitgegeven door Chr. Letterkundig Verbond. Redactie A. J. Hoögenbirk, G. J. uit Den Bogaard, Dr.A. Brummelkamp, J. B. Benner, A. P. Snoep, J. J. Deetman, R. Steenstra, P. v. Velden.

Met het October Nr. is de 7 e Jaargang van dit Maandschrift, over welks bestaan en voortbestaan wij ons hebben te verheugen, begonnen.

Dit Nr. staat, zooals te begrijpen is, zij het ook voor een deel, in het teeken van den gedenkdag der HERVORMING. Drie bijdragen staan daarmee in verband. Een gedicht: MAARTEN LUTHER van een der redacteurs, G. J. UIT DEN BoGAARd.

Een fantasie : Bij LUTHER OP BEZOEK door J. C.

H. en een studie van een ander Redacteur A.

P. SNOEP getiteld: IN DE MORGENSCHEMERING der HERVORMING. Vaa TINE VAN VEEN een lief versje: HERFSTZON en van PROF. GROSHEIDE een lezenswaardig opstel: GEDACHTEN OVER DE VLOEKPSALMEN, waaraan ik hier het volgende ontneem: »De vloekpsalmen zijn van hetzelfde karakter als het wee van Christus tegen de farizeeërs of Zijn oordeel over Êapernaum. En in de vloekpsalmen veroordeelt ten slotte de Christus Gods allen, die Hem tegenstaan, allen die zich verzetten tegen het Koninkrijk Gods.s sWie dat alles ziet, zal met de vloekpsalmen zooveel • moeite niet hebben. Zeker, viecslijk blijven ze, maar vreeslijk is ook het het oordeel Gods over allen, die het kwade doen.« ïHet eigenaardige dezer psalmen, zoowel als dat van oud Israel, zegt dadelijk, dat het ons niet geoorloofd is zóó iemand te vloeken.* > Alles is dus terug terug te brengen tot deze groote zaak: Alleen God oordeelt over de harten, , kent de harten. Daarom kan Hij alleen vloeken.»

6. DK MACEDONIËR, Zendingstijdschrift. 1 Oct.1917. Ds. H. Dijkstra, Smilde; Ds. Bakker, Djokjakarta. Ds. D. K. Wielenga, Pajeti. Uit Djokjakarta. Ds. D. K. Wielenga, Pajeti. Uitgave van Edzo Venema v.h. Bouwman en Venema, Groningen. Dit Nr. bevat: Bios, VAN IN OVER DE ZENDING. Verslag van een interview dat een dagblad-coirespondent met DR. H. VAN AND»L te Medan heeft gehad omtrent diens arbeid te Solo en de Indische Zending in het algemeen, welk interview is weergi geven in de SUMATRA-POST, een der groote dagbladen van Sumatra's Oostkust, in het Nr. van 18 Mei 1917, en dat DE MACEDONIËR daaruit in dit October-Nr. overneemt.

­

Een zeer interessant en actueel stuk. Een stuk waarvan ik de lezing aan onze Zendingsvrienden bijzonder kan aanbevelen.

Ds. D. K. WIELENGA zet in dit Nr. van de M. voort zijn artikelenreeks DE ZENDING VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN, voor Zendingsstudiekringen, en verhaalt dan van de HISTORIE van SOEMBA in 1881 en 1882, toen 9 Juni 1881, de eerste zendeling J. J. VAN ALPHIN per kruisboot van Koepang, tegelijk met den nieuwen controleur A. MELLINK gearriveerd was.

In UIT MIJN CAMERA geeft Ds. DJJKSTRA o.m. een verslag van een artikel in de »Groene« over de Minahassa, waarin RATOE LARIGIE zeer waardeerend van de Zending aldaar spreekt, maar ook kritiek levert.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's