Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Korte Notulen van de vergadering der Classis Barendrecht, gehouden 26 Sept. 1917 te Barendrecht.

Art. 1. De praeses der roepende kerk van Oud-Beijerland opent te half negen de vergadering. Nadat gezongen is Ps. 68 : 9, gaat de Praeses vopr in gebed en leest dan Joh. 15 : " 1 —17.

Art. 2. - Uit het onderzoek der credentialen, dat op verzoek van den voorzitter door de brs. van der Linden en Troost wordt ingesteld, blijkt, dat de kerken regelmatig zijn vertegenwoordigd. De kerken van Westmaas, Numansdorp. Klaaswaal en Ridderkerk hebben een instructie.

Art. 3. Nadat hel Moderamen geconstitueerd is en de Notulen der vorige vergadering vastgesteld zijn, rapporteert Ds. Muniiik namens Barendrecht en Heerjansdam 'over approbatie van het beroep van Ds. Kuijvenhoven naar Rijsoord.

Art. 4. De Voorzitter heet D. D. van Dam a en Kuijvenhoven, voor het eerst ter vergadering tegéïiwoordig, van harte welkom, waarop dezen kort antwoorden. s

Art. Sa. Rapport door consulenten over vacante kerken uitgebracht, geeft geen aanleiding tot bijzondere bespreking. b. Ds. Munnik rapporteert i.z. de j.l. gehouden Part.-Syn. te Hellevoetsluis. De vraag, of er een gedrukt rapport komt, wordt ontkeimend beantwoord, doch medegedeeld wordt, dat in plaats daarvan nu het Zendm'gsrapport, dat het voornaamste is, den kerken toegezonden is.. c. Namens de Architfcommissie rapporteert Ds. Verlarc. De voorstellen, door haar gedaan, worden aangenomen. .

Art. 6. Wordt besloten om een tweede collecte voor hulpbehoevende studenten op de Maartclassis te innen.

Art. 7. Komt • ter tafel: a een verzoek van br. K. te U. om binnen het ressort dezer classi> een stichtelijk woord te mogen spreken. Hem zal worden geantwoord, dat indien een der kerken zijn hulp begeert, zijn verzoek in behandeling zal worden genomen In verband hiermee wordt 'een voorstel aangenomen, dat zoo een kerk de hulp van dezen broeder wenscht voor de volgende vergadering, het Moderamen hierover beslissen zal overeenkomstig de Synodale bepalingen.

b. van br. H. te D, van dezelfde strekking als voorgaande, dat evenzoo bcaniwoord'zal worden. c. een stuk van eenigc broeders i.z. predikantstractementen. Naar aanleiding hiervan wordt m rondvraag gebracht, of de kerken het advies der j.l. gehouden Synode i. z. duurtetoeslag hebben opgevolgd, waarojj door sommige bevestigend" wordt geautwoorri. Om nu de zaak der tractementen, die al meermalen in de vergadering is ter sprake gekomen, .indien mogelijk, tot ecu goede oplossing te brengen, wordt door Ds.

Munnik voorgesteld en door de éiassis besloten, een commissie te benoemen uit ouderlingen bestaande, met een predikant, dié de kwestie zal ter hand nemen en op de volgende vergadering met een bepaald voorstel komen, opdat het een forméelen grondslag krijge, wat verder te doen zij.

d. een verzoek van een broeder om te mogeninwonen bij een genabuurde kerk. De classis laat deze zaak over aan de prodentie van de betrokken kerkeraden, om in dezen te handelen naar de . orde der kerken en het geestelijk welzijn van den broeder.

Art. 8. Een commissie wordt benoemd oln i. z. grensregeling tusschen Klaaswaal en Westmaas met een omlijnd voorstel te komen.

Art. 9. Komt in behandeling het voorstel van Barendrecht om de v.xature-geldeii op de classis vergadering te innen en onder de predikanten te verdeelen naar het aantal beurten door hen vervuld.. Dit wordt aldus geamendeerd, dat iedere kerk voor éenen Zondag (twee beurten) 1 pCt. van het tractement zal houoreeren. Aldus wordt besloten.

Plet voorstel van dezelfde kerk om de vacaturediensten zoo te regelen, dat iedere predikant in drie maanden éen Zondag behoeft dienst te doen, wordt na ampele bespreking terug genomen, daar in elke vergadering het aantal vacaturebeurten naar classicale regeling wordt vastgesteld.

- Art. 10. 'Na de pauze wordt de vergadering heropend met het zingen van Ps. 116 : 1.

Thans neemt een aanvang het peremptoir examen van den Eerw. Heer D. J. Couvée, beroepen predikant te Ridderkerk. De noodige stukken worden onderzocht en in orde bevonden.

Op verzocit van den Praeses draagt de examinandus een korte preek voor over Hebr. 1:1.

Na in de verschillende vakken geëxamineerd te zijn wordt de heer Couvée met algemeene stemmen toegelaten tot den dienst des Woords en der Saciamenten in de Geref. Kerken.

Art. 11. Bij rondvraag naar art. 41 D. K. O vraagt Heinenoord, bij het rondzenden van een. ciiculaire aan onderscheidene kerken, di^ aanr beveling op de vorige vergadering verstrekt, te mogen gebruiken, wa, t toegestaan wordt.

Art. 12. In de Commissie (ïie art. 7c) worden naast Ds. D. Steenhuis, benoemd de brs. ouderlirigen : van Vliet van Riddejkerk, Lceidieer van B.irendrecht, Troost van Zuid-Bijcrland en /. d. Nadort van Stnjen. Ds. Steenhuis^wordt met de saamroeping belast.

Art. 13. Komt in behandeling het voorstel van Numansdorp, om twee broeders uit R. die classicaal onderzocht zijn, het recht ie'geven een stichtelijk woord te spreken. Wordt toege-'staan, wijl de betrokken stukken iii orde zijn.

Art. 14. Wordt voorgelezen het antwoord van de classis A. eij die van Z. i. z. br. de V. te R.

Diens verzoek wordt niet ingewilligd en de beide stukken worden voor kennisje ving aannomen.

Art-15. In verband met een voorst-el van Barendrecht en Z.-Beierland en een_ instructie van Westmaas, wordt besloten twee deputaten voor de veldpreriikihg aan te wijzen. Dit besluit geldt voor het trimester December—Februari.

', Art. 16. Komt in bespreking het voorstel van Barendrecht: Bij vacature op de consulenlsplaats wordt telkens voor drie maanden een consulent aangewezen, totdat deze plaats weer bexet is; hetwelk na eenige bespreking teruggeiiomen wordt. Alleen wordt naar aanleiding van genoemd voorstel Westmaas als consulenlsplaats voor Klaaswaal aangewezen.

Art. 17. Vacaturebeurten worden alsdus gere­ g geld : P Bolnes: Ds. Munnik . 4 Nov., Ds. Couvée u 2 Dec.5 Klaaswaal: D. D. van Hoven 14 Oct., d Goote 11 Nov.; Heidema 25 Nov., v. Schalk m lö Dec; Numansdorp; D. D. Veriare 7. Oct., t vati Schaik 28 Oct., Kuivenhoven 18 Nov., t Munnik 28 Dec; Ridderkerk: Ds. Steenhuis t 14 Oct. Voor de veldprediking na December; van Dam en Couvée.

Art. 18. Bij de intrede van Ds. Couvée zal de consulent de classis vertegenwoordigen.

Art. 19. Censura morum geeft niets bijzonders.

Art. 20. Lezing en vaststelling der korte uotuleii.

Art. 21. tot roepende kerk voor de volgende vergadering, die D.V. 5 Deciembcr gehouden zal worden, aanvang 12 uur, wordt Rijsoord aangewezen.

Art. 22. Na dankzegging door Ds. Heidema wordt de vergadering gescheiden.

Op last der classis.

P. VAN HOVEN, assessor.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's