Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. VAN TIJDSCHRIFTEN.

Het nog .te bespreken OcTOBïR-Nr. van het GEREFORMEERD THEOLOGISCH TIJDSCHRIFT, uitgave van'E. J. Boöch Jbzn., Nijverdal, bevat slechts twee artikelen, maar die voldoende zijn om ook aan dit Nr. voor theologen en theologanten waarde te geven. Het eerste artikel is van Ds. J. G. KUNST, predikant te Arnhem, en biedt het Verslag der Algemeene Vergadering van de ViREENIGING VAN PREDIKANTEN VAN DE GERE­ FORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, op 19 en 20 September te UTRECHT. O.m. wordt daarin gevonden het zevental stellingen waarin Ds. F.KRAMER zijn referaat over: DE HERLEVING DER BIJBELSTUDIE IN ONS MIDDEN heeft saamgevat en de zeer interessante gedachtenwissehng, die naar aanleiding dezer stellingen is gevolgd. Verder een resumé van PROF. DR. H. H. KUYPER'S belangrijk referaat over REVOLUTIE EN RKFOE-MATIÏ, met de daarna gehouden gedachtenwissehng. Dan, een up-to-date referaat van Dr S. GREYDANUS, door een levendige discussie gevolgd over: HET WEBELDBESTUUE van CHRISTUS EN DEZEN WERELDOORLOG; en eindelijk vinden wij in dit verslag, dat DR. J. C. DE MOOK refereerde en zijn medeleden met hem discussieerden over de vraag: WAT LEERT DE HEILIGE SCHRIFT OVER HET MEDELEVEN DER HEMËLINGEN (engelen, gezaligden) MET DE KERK OP AARDE ? Het tweede artikel van dit Nr. is het slot der gedetailleerde bespreking van THIJS', predikant te dissertatie: DE MODERNE RIJSWIJK, , POSITIEVE THEOLOGIE IN DÜITSCHLAND, door PROF. DR. A. G. HONIG.

Het November-Nr. van CHRISTELIJK VROUWEN­ LEVEN, mede een uitgave van E. L BOSCH JBZN., Nijverdal en waarvaa het Redacdeadres is; PRINSENGRACHT 552 te Amsterdam, begint met een daorvoelde maar vrij lange.meditatie, bijkans 5 kolommen, van JOHANNA BREEVOORT over Psal.m 119 : 67: Eer ik verdrukt werd dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw Woord.«Opden omslag dezer Aflevering staat ook nu weer achter den tit J: ER IK VERDBUKT WERD, tusschen twee haakjes: tichtelijk stuk. Dit dunkt mij wel ietwat overbodig, want na deze toevoeging ook op de 10 voorafgaande Nrs. van dezen eersten jaargang te hebben gelezen, zijn we er nu wel achter, dat JOHANNA BREEVOORT de stichtelijke stukken in C. V. schrijft. Mevrouw A. C.

DIEPENHORST schrijft in haar KRONIEK over pas verschenen boekwerken, over delotsverandering Van de vrouw in Turkije < en over den oorlog.

Dan een vers: DE GETEEKENDE HOEVE door JOH. C. W. In de Rubriek: ZENDING geeft Mej.

S. - KöHLER ditmaal: EEN BRIEF UIT LAPLAND en FREULE V. D. BOSCH haar derde artikel over: EEN ZWITSERSCHE OPVOEDKUNDIGE uit den 19e eeuw (Mevrouw Necker) en zij bespreekt in de Rubriek LITERATUUR EN LEVEN : D. J. Prinsen's Handboek tot de Nederl. letterkundige Geschiedenis. Mej. A. V. d. Flier heeft het over RUS­ SISCHE VORSTINNEN. Mevrouw VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH houdt een gezellig praatje met de »Lieve Anna Mariat over Binnen-en Buitenlandsche bladen. Verder artikeltjes over KLEEDING, HAND­ WERKEN en HUISVLIJT, en ten slotte, na nog een BOEKBESPEKING, CORRESPONDENTIE en MEDE-DEELINGEN.

Deze periodiek wint aan gehalte. De dames hebben eer van haar werk. Goed ben ik het eens met A. M. en het teekent den positief christelijken geest van dit tijdschrift, wanneer zij in de Correspondentie schrijft over de WOOD-BROOKERS, »dat deze beweging niet een schriftuurlijke doch een vrijzinnige vreoraheid beoogt.« In het November-Nr. van ons Zendingstijdschrift DE MACEDONIËR, uitgave van VENEMA v/h. Firma Bouwman en Venema te Groningen, een artikel van Ds. D. BAKKER te Djokjakarta: THEOLOGISCHE OPLEIDING VAN JAVANEN, „die nog altijd niet bestaat en voorloopig nog wel niet in het leven zal worden geroepen. Maar, omdat de zaak thans reeds onder de oogen moet geiien en het niet onwaarschijnlijk is, dat uit ie bestaande opleiding tot helpe"-bij den dienst des Woords een Theol. School groeit voor voor pandita's djawa, "—Ds BAKKER drong zijn gedachten omtrent de theologische opleiding te publiceeren. Een artikel van Ds. D. K. WIE-LENGA te Pajeti over den, in Januari van dit jaar gestorven Radja van LEWXN, den heer OËMBOE DJAMA KARAI MANDJAWA, en van wien W. zegt, dat sgeen der Soembaneesche vorsten ooit mser moeite aan de Regeering gegeven heeft dan deze Radja." Van Ds. DIJKSTRA : UIT MIJN CAMERA, waarin hij ook nu weer interessante beelden en beeldjes uit de Zendingswereld heeft opgevangen.

Op het nieuwe kinder-tijdschrift 'VRIJ EN BLIJ, uitgegeven door E. J. Bosch Jbzn. te Nijverdal, en waarvan ons al drie Nrs. zijn gezonden, vestig ik hier gaarne de aandacht. Het wil zijn een Christelijk Tijdschrift, wat al uitkomt in de omstandigheid, dat Mej. I. L. F. DE LIEFDE en de heer A. L. GERRITSEN de Redactie vormen, en ook in de lijst der vaste medewerksters en msdewerkjfrs. Het geeft verhalen, versjes, spelletjes en raadselrubriek. Ook stukjes over bloemen en dieren en een overvloed van teekeningen van bekende teekenaars. Het is bestemd voor jongens en meisjes van 5— 14 jaar, verschijnt den Isten en I5e van iedere maand en ziet er, ook met het huiselijk taforeeltjj op zijn omslag, kleurig en fleurig uit. Ondervinding leerde mij, dat kinderen er plcizier in hebben, en ik kan dafi ook aan Christen-ouders aanbevelen het in huis te nemen.

2. VAN SCHEURKALBNDERS.

Gelijk de komst van den ooievaar een teeken is van lente-begin, zoo de komst van deze tijdwijzers een teeken van. naderend nieuwjaar.

Zoo ongeveer tegelijk al vier. ontvingen wij er nu

GEZBLLE MEERBURG'S CHRISTELIJKE SCHEUR-KALENDER, uitgave van E. J. Bosch Jbzn. te Nijverdal. Het schild, SIMEON IN DEN TEMPEL met het jEZUS-kindeke in zijn arm, dunkt mij, zoo wat kleuren als gelaatsuitdrukking aangaat, bijzonder gelukkig. Op het blok ziet men HANNA van de tetnpeltreden er bij komen. Aan beide zijden van het blok DE LOFZANG VAN SIMEON en zijn »Nu LAAT GIJ HEER ! uw DIENST­ KNECHT." De voorzijde der blaadjes" waarop tekst en stichtelijk wooid, is wat het laatste betreft, van'onze predikanten: Js. y. D. LINDEN, J. N. en C. LINDEBOOM, J. P. TAZELAAR, J.

BOSCH, A. DE GEUS, VV. H. GISPEN en G. WIE-LENGA. Een achttal, waar onze kerkgenooten gaarne naar luisteren. Met medewerking van meeïdere schrijfsters en schrijvers verzorgde de heer P.

BROUWER de acliterzijden der blaadjes.

Als - premieboek biedt de uitgever bij dezen kalender : een herdruk van het veel gelezen en geprezen werkje: BLADEN UIT HET DAGBOEK VAN EEN LEBRAAR (DS. J. P. Nonhebel).

Onder den titel »Het heil des Heeren van dag tot dag« verscheen een ni uwe SCHEUR-KALENDER VOOB HET CHRISTEIJK GEZIN, onder redactie van Ds. F. C. MEYSTER te Rotterdam, bij de Ned. Drukkers-en Uitgevers-Mstatschappij «C. MISSETS te Doetinchem.

Het Schild geeft een fraaie reproductie van GovERT FLINCK'S schilderij op het Rijksmuseum JIZAK ZEGENT JACOB. « Mèt den Redacteur Ds.

MEYSTER hebben Ds. J. C. BRUSSAARD te Meppel, PROF. Ds. T. HOEKSTRA te KAMPEN, Ds. J. C.

RULLMANN te Utrecht, en DR. B. WIELENGA te Amsterdam elk twee maanden van het iroorwerk, ekstkeuze en practische uitlegging, yoor hun trekening genomen. De achterzijde der blaadjes geeft meditaties, lichtstralen uit de werken van kerkvaders, hervormers ea christelijke dichters, schetsen uit de Kerkhistorie en de Zending.

Voor de jeugd een 12-tal prijsvragen, aan wier juiste beantwoording mooie boeken worden toegezegd.

De jongere generatie onzer gereformeerde voormannen heeft-met dezen kalender een werk geleverd, waarop zij met voldoening kan neerzien en haar kerkgenooten aan zich verplicht heeft.

Uit die zelfde jongere generatie gaf onze DR. J. C. DE MOOR van Amsterdam mèt Ds-J, J. KNAP CZN.-van Groningen, den bekenden pleiter en strijder . voor de gereformeerde begitiselen en hun toepassing in het Hervormde . Kerkgenootschap, bij J. H. Kok te Kampen den Christelijken Scheurkalender MARANATHA.

Het Schild brengt - in beeld de gelijkenis van »de wijze en dwaze maagden.« Goed werk wat de uitdrukking, op de gexichten zoo der dwazen als der wijzen betreft, alleen maakt het wit der kleedmg van deze wijze maagden ze wat »Geistcrhaft.« Tekstkeuze en uitlegging zijn, gelijk van dit tweetal te verwachten was, uitnemend en de achterzijde der blaadjes bijzonder kzsnswaardig.

Ook bij dezen kalender een piemicboek en wel het innige boekje van Da. J. J. KNAP : HET EENZAAM BIDDEN.

De vierde ons toegezonden Christelijke Kalender is de bekende MARTHA SCHEURKALENDER van J. M. Bredfe's Boekhandel en Uitgevers Mij te Rotterdam Een wèl geteekend Schild met, aan weerskanten van het blok, de teksten Opb. 21 : 7 en Jesaja 54 : 10. Het woord bij de teksten voor eiken dag, ais altijd bij dezen kalender, leerzaam en opbouwend, en wat op den achterkant staat het lezen waard. Naar men weet, wordt deze kalender uitgegeven ten voordeele van de MARTHA-STICHTING te Alphen a/d. Rhijn.

3. J. DOUMA, Dienaar des Woords te 's Gra-g venhage, Doou NIET.« TE SCHEIDEN VAN DE - LiEDE GODS. J. V. d. Burgh, Uitgever, Den Haag. h Deze predicatie uir Romeinen" 8 : 38, 39, door den begaafden prediker gehouden voor zijn Haagsche Gemeente in de Oostetkerk op 30 September j..l., is noch 'n oorlogspreek, noch 'n hervormingspreek en dus geen tijdpreek.

Overstelpt als we reeds zijn met gedrukte „tijdpreeken", naar aanleiding vaa den VVereldkrijg en naar ik vrees, op nieuw zullen worden naar aanleiding van de Reforniarie, is zoo'n preek te lezen als die van DOUMA een verademing. Want hoe gezegend LUTHERS daad op 31 October 1517 en hoe ontzettend ook de tegenwoordige strijd der volkeren is, dat steeds bepaald worden bij hetzelfde onderwerp vermoeit op den duur.

Ook van het goede kan men te-veel krijgen.

Dan hoewel geen tijdpreek, toch is dèie wel een preek voor onzen tijd. Op p. 21 lees ik: „In deze dagen werkt schier alles satnen om het geloof te schokken" en het naaste doel van deze preek is blijkbaar het geloof te bevestigen.

Te bevestigen, door met de eeuwigheidsgedachte, die ligt in Paulus Woord over de liefde Gods voor Zijn kindéren, welke door niets is te scheiden, te vervullen ^het bewustzijn van de hoorders. En van deze taak heeft Ds. DOUMA, het .zielsoog zijner hoorders richtend op Gods Verkiezing van eeuwigheid, door te getuigen van de „onveranderlijke gezindheid" en de „door niets te vernieügen uiting dier Liefde Gods", en düs hen te doen beseffen „het onuitsprekelijk groot voorrecht van die Liefde het voorwerp te zijn" — zich goed gekweten. Zoo goed, dat een „dringend verzoek" zijner hoorders om dit gesproken woord ook in druk vast te leggen, mij even begrijpelijk voorkomt, als dat mijn vroegere pastoor loei, zoo verstandig is geweest, van dit „dringend verzoek" niet te reppen.

Dat in deze „verbondmatige preek" met haar pakkende tegenstellingen, ook die van „bekeerd" en onbekeerd" niet ontbreekt en op zelfonderzoek wordt aangedrongen, geeft haar mifns inziens de bekoring van echt gereformeerde prediking.

4. H. S. S. KUYPBR, VACANTIE IN ENGELAND.

Dagboek van een verpleegster. Tweede, herziene druk. Kampen, J. H. Kok, 1917.

'n Tweede druk; na zoo betrekkelijk korten tijd, van dit door mij reeds vroeger hier besproken boek van MEJ. KUYPER is wel een bewijzend teeken, dat het werk der , , Talenticrte", zooals onze oostelijke naburen zouden zeggen, met zijn gedegageerden stijl, geslaagde „Klein-Malerei", frisschen kijk op het Eiigelsche leven en boven dit alles christelijken zin, onder ons publiek goed ontvangen en nog steeds ter lezing begeerd wordt. G.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's