Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ingezonden Stukken.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)

Vanwege het Comité voor den Vrede zal onderstaande Zendbrief in Frankrijk, Duitschland, Engeland en Arnerika worden verspreid. Moge de Heere deze poging om de consciëntie der volken te treffen, met Zijnen Zegen bekronen.

VOOR DEN VREDE.

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uwen naaste liefhebben en uwen - vijand haten. Maar ik zeg u: hebt u vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die: u geweld doen, en die u vervolgen; opdat gij moogt' kinderen zijn uws Vaders, die in de hemelen is.

Aan onze in den Heere geliefde Broeders en Zusters in. de oorlogvoerende Staten.

Reeds lang hebben wij Christenen in de Neutrale Staten met groote zorg om onze strijdende Broeders en Zusters in de oorlogvoerende Sraten om Gods genade gebeden voor een spoedigen Vrede. Sedert de nooden en moeilijkheden gestegen zijn, gevoelen wij on» gedrongen onzen geliefden Broeders en Zusters ten troost mede te deelen, dat ons gebed tot een ijverig smeeken aangegroeid is.

Verder is het ons een behoefte geworden, ons tot ü te wenden met de vraag, of de Broeders en Zusters zich met ons vereenigen willen in het gebed, opdat het tot één cenig gemeenschappelijk • tezamenstemmen wordt van alle Geloo vigen vö6r Gods troon naar Matth. 18 : 19: Wederom zeg ik U: ndien er twee van U samenstemmen op de aarde voor eenige zaak, die zij zouden mogen begeeren, dat die hun zal geschieden van mijnen Vader, die in de heme len is".

Wij willen te zamen, terwijl wij de grenzen, welke door de verschillende kerken en staten getrokken zijn, wegdenken, ons verootmoedigd buigen onder de geweldige hand Gods; waarbij wij allen onze groote schuld inzien en bekennen, ' en nu dagelijks ma^r vooral iederen Zondag onze handen opheffen naar den Hemel, en imeeken om genade en een spoedigen, rechtvaardigen en gezagenden Vrede.

Wij willen de schuldquaestie voor de beide oorlogvoerende machten niet beschouwen, overtuigd als wij zijn, dat wij allen schuldig zijn, allen de geboden Gods verwaarloosd hebben en niet de broederlijke liefde jegens elkander beoefend. Hoeveel leed, smart en wee heeft men elkander reeds aangedaan; thans willen wij gaarne tusschenbeide treden en de handen der strijders in elkander leggen tot verzoening. Daar toe moet men de wapens nederleggen ert-naar het Vredespaleis in den Haag komen om te beraadslagen, tot een rechtvaardige gezegende Vrede verkregen is.

O, laat ons daarmede haast maken, want wanneer de Vrede er eens is, zullen wij allen berouw gevoelen over al het leed, dat men elkander aangedaan heeft en zeggen: ach, hadden wij toch eerder de vredes-zaak ter hand genomen

Gaarne willen wij Hollandsche Geloovigen de Vertegenwoordigers van alle oorlogvoerende Staten jubelend ontvangen en met de Gedelegeerden van alle Landen voortvaren in het gebed, dat de Heere der Heirscharen, de Koning der Koningen, zegenend Zijne handen moge uitbreiden en Wijsheid en Verstand geven opdat de beraadslagingen tot besluiten leiden, waarbij aan allen recht gedaan wordt en een rechtvaardige, gezegende Vrede tot stand komt.

Lof, roem, dank, eere en aanbidding zij het Lam Gods, hetwelk de zonde der wereld draagt en de wereld overwonnen heeft! Amen, Halleluja, Ja, Amen !

Het Arbeidscomité van den „Oproep tot gemeenschappelijk gebed in de neutrale staten Voor den Vrede".

Dr. M. BALT, Ede. Prof. Dr. H. BOUWMAN, Kampen. Ds A. M. DIERMANSE, Den Haag. G. W. F. G. EICHHORN, Amsterdam. Dr. A. F. KRULL, Rotterdam.

Mr. R. VAN MAARE B.Jzn., Arnhem. Jhr. S. B. ORTT, Rotterdam.

Ds. W. B. RENKEMA, Arnhem. A. W. VOS, Bennekom.

S. WOUDA, Berkel.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Ingezonden Stukken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's