Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onze groote steden.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onze groote steden.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het kerkelijk leven op onze dorpen draagt een zooveel gezelliger en intiemer karakter, dan in onze groote steden. Men kent er elkanders naam en aangezicht. Er is een hartelijke band van gemeenschap onder Gods kinderen. Men deelt in eikaars lief en leed.' En wie als vreemdeling van elders komt en zich aansluiten wil, vindt deur en hart geopend en wordt in der broederen kring opgenomen.

Geheel anders is het in onze groote steden, waar de eenling in de massa verloren gaat, men vaak niet eens weet, ' wie zijn naaste buurman is, en jaren lang tot de gemeente behoord kan hébben, zonder met een der broeders of zusters in nadere relatie te zijn gekomen. Voor den dorpsbewoner, die uit het gezellige en warme saamleven van zijn dorpskerk naar zulk een groote stad verhuist, is die overgang dan ook verre van aangenaam, en meermalen hoorden we klachten over de koudheid en kilheid, die in deze'stadskerken heerschten. De tal van secten, die thans als parasieten op den stam van het kerkelijk leven woekeren, vinden dan ook juist daarin hun kracht, dat bij hen dat intieme en gezelligere leven wel wordt gevonden, dat in onze groote kerken ontbreekt.

Het was daarom een uitnemend denkbeeld, dat in Amsterdam enkele broeders het voornemen hebben opgevat om een vereeniging te stichten «Welkom in Amsterdam" geheeten, die ten doei heeft de van elders komende leden onzer Kerken met raad en daad te steunen, hen voor te lichten en een, kring van vrienden te bezorgen.

Gaarne verleenen wij dan ook plaats aan de mededeeling, die het Bestuur omtrent oprichting en doel van deze vereeniging ons zendt: Geachte Redactie, Dinsdag - 16 October j.l. werd te Amsterdam opgericht de Gereformeerde Vereeniging „Welkom in Amsterdam".

Deze Vereeiiiging heeft-tot grondslag Gods onfeilbaar Woord, zooals dit nader is verklaard in . de „Drie Formulieren van Eenigheid", als belijdenisschriften van de Geref. Kerken in Nederland.

Het doel der Vereeniging is: leden eener Geref. Kerk, die, van elders komende, zich te Amsterdam metterwoon vestigen, met raad en daad bij te staan, en alzoo mede te werken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Zij tracht dit doel te bereiken door: a. ouderen in kennis te brengen met kerkelijken arbeid:

b. inlichtingen te verstrekken inzake de catechisaiiën en het Christelijk - Onderwijs ;

c. jongeren den weg te wijzen naar de Gereformeerde Jongelingsvereenigingen, Meisjesbijeenkomsten, Zondagscholen, enz.;

d. leden van de Geref. Kerk te Amsterdam op te - wekken, voor vreemdelingen huis en hart te openen;

e. medewerking te - verleenen ten bate van vak-en poliueke vereenigingen, en de Christelijke pers;

f. voorts alle wettige en geoorloofde middelen als aan de bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Uit vele sympathiebetuigingen is overtuigend gebleken, dat de arbeid dezer vereeniging in de hoofdstad dringend noodig is.

Wij wijzen dagirtoe o.a. op de aanbeveling van den kerkeraad der Geref. Kerk van Amsterdam, van Ds. D. J. Karssen, Ds. C. Lindeboom, Dr. J. C. de Moor, Dr. B. Wielenga, van Amsterdam ; 5s. A. van Dijken en Dr. J. G.

Geelkerken, , van Amsterdam-zuid, en Dr. V. Hepp, van Watergraafsmeer.

Voorts toonden leiders van verschillende vereenigingen hunne belangstelling.

Met vrijmoedigheid doet het Bestuur der Vereeniging een beroep op aller medewerking. De lezers van dit blad, wier familieleden zich in Amsterdam bevinden en daar geen of weinig verwanten en vrienden hebben, worden uitgenoodigd zich met onze Vereeniging in verbinding te stellen. Ongetwijfeld zal het voor velen eene geruststelling zijn, te weten, dat de vertrekkende zoon, dochter e. a." in de groote hoofdstad des Rijks vrienden en vriendinnen zullen aantreffen, die voOr hen het goede zoe­ ken. Laat ons ook in deze elkander tot een zegen zijn.

In antwoord op belangstellende vragen zij nog medegedeeld, dat de contributie is vastgesteld op een minimum van f 1.20 per jaar, naar verkiezing te voldoen.

Ten einde Vereenigingen, wier grondslag een andere is dan de. onze, en die toch met het doel sympaihiseeren, niet de deelname aan dezen arbeid te verhinderen, is in het reglement eene bepaling opgenomen, - die de gelegenheid opent voor een buitengevvoo-j lidmaatschap.

Namens het Bestuur,

H. R. ZIJLSTRA.

Frederik Heridrikplantsoen 64.

Amsterdarti., October 1917.

Dr. H. H. K.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Onze groote steden.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's