Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kort Verslag van de vergadering t der Classis Axel op 4 Oct. 1917 e te Axel.

I. De praeses van de roepende kerk van Schoondijke, Ds. H. Bjouwer, opent de vergadering, laat zingen Ps. 121 : 1. leest Hab. 3 en gaat voor in gebed.

2 De Credentiebrieven worden nagezien. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd, van de kerk van C. ontbreekt de ouderling. De kerkeii van A. en T. hebben instructie.

3. Het Moderamen wordt aldus samengesteld: Ds. H. Brouwer, praeses, Ds. H. Z. de Mildt, scriba, Ds. S. Groeneveld, assessor.

4. De Notulen worden gelezen en na een kleine wijziging goedgekeurd.

5. De kerk van A, is nog niet klaar met 't voorstel Diacon. Fonds Tuberculoselijders, maar hoopt de volgende vergadering 't in te kunnen dienen.

6. Ingekomen stukken. a. Van Ds. v. Schelven van Amsterdam, schrijven omtrent Ds. PI. v. A, Antwoord zal worden toegezonden. è. Bericht van Zending onder de Joden. Voor kennisgeving aangenomen.

(T. Bezwaarschrift van Br. J. met het oog op verhuizing en hdmaatschap. Aan de betrokkene kerk wordt opgedragen hierover te correspondeeren. d. Een schrijven van eenige broeders omtrent de salarieering van predikanten. In verband hiermee' en met 't advies Gen. Syn. wordt de zaak der predikantstraktementen besproken.

7. 't Voorstel-Zaamslag »Classic. Traktaten-Commissie« wordt aangenomen. Drie Commissieleden zullen worden benoemd. Voor 't eerst worden aangewezen Ds. Brouwer, Ds. Groeneveld en Ds. De Walle.

8. Art 41 K. C. komt aan de orde. De kerk van A. vraagt nog twee hulpdiensten voor November en December. Worden toegestaan.

Aan de kerk van H. wordt advies gegeven in zake duurtetoeslag. De kerk van T. brengt een diaconale zaak ter vergadering, wordt ter beoordeeling teruggewezen naar de kerk van A. (Pauze).

9. Afdoening geldelijke zaken.

10. De. Classis oordeelt, dat de arbeid in Aardenburg nog op gelijke wijze behoort té worden voortgezet.

II. De vergadering gaat in Comité.

12. De kerk van A. stelt voor de Classic, vergadering te houden te Axel. De vergadering neemt hierin geen besluit.

13. Rapport Kerkvisitatie C. G. wordt uitgebracht door Ds. de Walle, in W. G. is nog geen visitatie geschied. Den Rapporteur en den Visitatores wordt dank gezegd. Voor W. G. wordt als tweede Sec. aangewezen Ds. Brouvrer.

14. Benoemd worden de volgende Deputaten : Correspondent; der Classis Ds. S. Groeneveld; Quaestor: der Classis Ds. H. Brouwer H.Mz.: Kerkvisiiatie: DD. S. Groeneveld en H P M. G. de Walle Sec; DD. H. Z. de Mildt en H. V. d. Wal. Art. 13. K. O. DD. A. Thielen en H. Z. de Mildt; Examina: DD. H. P. M.

G. de Walle en H. v. d. ^Wal; Approbatie: de kerken van Axel en Zaamslag. Sec. der Kerk van Ter Neuzen ; Zending (ook Joden.) Ds. H.

H. Brouwer H. Mz., Sec; Ds. S. Groeneveld, Rijn-Pruisen en Evangelisatie N. Br. en Limburg Ds. A. Thielen ; Classic, collecten: Ds. H V. d. Wal en br. M. Riemens Czn.; Hulp-' behoevende Kerken: Ds. H. Z. de Mildt.

Regeling vacaturebeurten: DD. H. P. M. G.

•de Walle en H. Z. de Mildt ; • Kas voor Hulpbehoevende Idioten br. J. Verlinde te Zaamslag, Sec. br. J. Rooze te Zaamslag.

15. Roepende kerk voor de-volgende vergadering is Zaamslag, plaats van samenkomst Axel, de derde Donderdag in Januari.

16. Ds. Brouwer wordt toegesproken door den Assessor en de blijdschap wordt uitge-' sproken, dat hij voor twee beroepen, op hem uitgebracht, heeft kunnen bedanken. Ds. Brouwer dankt voor deze hartelijke woorden.

17. De Korte Notulen worden voorgelezen en-goedgekeurd.

18. Na dankgebed door den Assessor wordt de vergadering door den Praeses gesloten.

Op last der Classis,

S. GKOENEVELD, AJ. Assessor

Kort Verslag van de vergadering der Classis Appingedam van Geref.

Kerken, 1 Nov. 1917. .

De praeses Ds. Both opent de vergadering h op de gebruikelijke wijze. O.a. wordt een voor­ d stel aangenomen om een kort verslag van de-v classicale vergadering behalve in de Groninger d Kerkbode - ook in De Bazuin en De Heraut te o plaatsen, waarbij de .wensch wordt geuit, ' dat g De Heraut zoodanige verslagen dan ook tijdig d opneme. De begeerte van Appingedam, dat de o Zending onder de Joden ook wel eens mag h worden-besproken op den classicalen Zendings-L dag, geeft de classis aan d'e deputaten ad hoc - ter overweging mee. Br. Ridder rapporteert G namens de commissie van ouderlingen over de O predikaiitstiaktementen. Xi^it is van oordeel, v dat in die zaak nog meer gedaan moet worden. v

Als toch, gelijk wel gebruikelijk is, in de beroepsbrieven wordt vermeld, dat de Kerkeraad in gehoorzaamheid aan het Woord des Heeren zorg zal dragen, dat de Dienaar des Woords in het Evangelie arbeidende, ook zonder zorge van het Evangelie zal kunnen leven, dan is het ook voor de comniissie boren allen twijfel verheven, dat de traktementen veelal te laag zijn zelfs in normale tijden. In aanmerking genomen de hooge studiekosten, de positie, welke een predikant in het maatschappelijk leven inneemt en de stand, 'dien hij alzoo behoort op 'te houden en bovendien de jaarlijks te doene uitgaven voor het aanschaffen van boeken, tijdschriften enz. zal de predikant steeds frisch en p de hoogte van zijn tijd kunnen blijven, deed dit de commissie de wenschelijkheid uiten: dat de Dienaren des Woords vooral in deïen tijd geen minder traktement behoorden te geieten • dan f 2000. Aangezien dit echter in vele gemeenten nog niet mogelijk is, durfde de oiftaiissic met het oog op de zwakke kerken een hooger minimum-stellen dan f 1400. Daar­

om stelt de commissie aan de classis het volgende voor. De classis spreke als haar oordeel uit: lo. Dat in alle Kerken der Classis het minimum-traktement van de Dienaren des Woords f • 1400 behoort te zijn plus vrije wonisg en vrijdom van alle belastingen, welke niet uit het persoonlijk verrhogen van den Dienaar des Woords voortvloeien.

2o. Dat de Kerkeraden er aan arbeiden om waar het mogelijk is het traktement hooger te stellen dan voorschreven minimum, en daarbij rekening te houden met de grootte en behoefte der gezinnen.

3o. Dat in menige kerk het verhoogen van het traktement blijkt mogelijk te zijn, aangezien het beroepen gewoonlijk met een verhoogd traktement gepaard gaat.

4. Dat wegens den druk der duurdere tijden het noodig is een duurtetoeslag toe te kennen van minstens 20 pCt. berekend over het traktement; en wekt de Keikcraden op, waar dit eventuee-1 nog noodig mocht zijn, de traktementen naar den aangegeven maatstaf te herzien en te verhoogen.

Bij de bespreking van dit voorstel wordt opgemerkt, dat de 12 pCt, toeslag, dien de Synode' noemt, bedoeld is over geheel 1917 en dat die niet alleen ging over het traktement, maar ook over woninghuur. Me-t algemeene stemmen wordt het voorstel der commissie van ouderlingen aangenomen.

Inzake het voorstel-Van Spijk, dat er geleefd worde naar het besluit der Generale Synode om geen stipulatiëa voor den doop aan te gaan met ouders, die slechts doopleden zijn, blijkt bij een ingesteld onderzoek, dat h^t meererideel der Kerken dienovereenkomstig handelt, maar dat sommige Kerken ten dezen opzichte in een overgahgstotestaod verkeeren, hoewel zij alle in de richting, door de Generale Synode aangewezen, arbeiden.

Verschillende boeken worden nagezien en in orde bevonden en de deputaten benoemd of herbenoemd. Ds. Beumee richt een hartelijk afscheidswoord tot de classis, hetwelk door den praeses beantwoord wordt met den wensch, dat Ds. Beumee met een vollen zegen des Evangelie's in Landsmeer moge werkzaam zijn. De eerstvolgende vergadering der Classis zal gehouden worden 7 Febr. Ds. Beumee eindigt met dankzegging.

Namens de classis.

s, H. ENSKRINK, sub-Scriba.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 november 1917

De Heraut | 4 Pagina's