Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Solo.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Solo.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ons zendingswerk in Solo, waar Dr. Van Andel op zoo uitnemende wijze arbeidt, loopt gevaar wegens geldgebrek tot stagnatie te worden gedoemd.

De Gereformeerde Kerk van Amsterdam, die de zorg zoowel voor dit zendingsterrein als voor dat van Djocjacarta op zich nam, en daarmede een dubbelen last te dragen kreeg, kan, ook met dèn steun der andere Kerken in Noord-Holland, dien last nauwelijks meer dragen. Reeds nu dekken de regelmatige inkomsten de uitgaven, voor dezen zendingsarbeid vereischt, bij lange na niet, en de Kerkeraad heeft zich daarom genoodzaakt gezien aan de leden der Gereformeerde gemeente in Amsterdam te verzoeken hun bijdragen voor de Kerk met minstens een zesde te verhoogen, ten einde Jn de kosten van den Zendingsarbeid ook verder te kunnen voorzien. Maar tegelijk meende de Kerkeraad onder deze omstandigheden geen verdere uitbreiding aan den zendingsarbeid te mogen geven en werd dan ook in dien zin aan Dr, Van Andel geschreven.

Voor Dr. Van Andel is dit, begrijpelijkerwijze, een-bittere teleurstelling geweest, en hij heeft daarom een open brief gericht aan _ de leden der Gereformeerde Kerken in Noord-Holland, waarin hij op zoo roerenden toon om meerdere» financieelen steun vraagt, ten einde zijn arbeid te kunnen uitbreiden, dat men wel een hart van steen zou moeten hebben om niet aan deze smeekbede te voldoen. Elders drukken we dien brief in ons blad af, om er mêe toe bij te dragen, dat deze smeekbede onder de oogen van alle leden der Gereformeerde Kerken in Noord-Holland komt. En we twijfelen geen oogenblik of de vrucht van dit schrijven zal wezen, dat de gaven zoo mildelijk toestroomen, dat de Kerkeraad van Amsterdam aan dezen' ijverigen zendingsdienaar zal kunnen berichten: ga met uw arbeid door en breid dien uit; voor de kosten durven we thans weder instaan. Er blijkt in Solo metterdaad een geopende deur voor het Evangelie ons te zijn ge" schonken. In een persoonlijk schrijven tot ons gericht, meldt Dr. Van Andel ons: »Zondag heb ik weer 12 volwassenen en 8 kinderen gedoopt. Op plaatsen in de buurt, hoop ik ook nog tien of elf volwassenen en enkele kinderen te doopen in de eerstvolgende weken. De eerste zeven maanden van 1917 zullen dan, als alles goed gaat, een oogst hebben gegeven van 48 of 39 doopelingen. Dat is voor Java wel heel bijzonder. En wat nog verblijdender is, de gemeente wordt steeds ijveriger in het medewerken. Daarom hebben we voor de toekomst 'nog veel grootere verwachtingen die m.i. volkomen gegrond zijn.

Onze verwachtingen zijn tot nu toe geregeld overtroffen. We hebben dus wrel bizondere reden tot dankbaarheid. Het colportagewerk is m.i. een der belangrijkste zendingsmiddclen. We hebben in Solo negen colporteurs en krijgen er nog een bijbelvrouw bij. Deze vrouw is een vrouw van stand, die toegang heeft tot alle vrouwen van het Manghoe-Negaransche hof. Zij is bijzonder bekwaam voor de Evangelisatie. Ik bedien nu op vijf plaatsen het Heilige Avondmaal; D.V-over drie maanden op zes. Het aantal stijgt onrustbarend. Over enkele jaren zouden er wel eens te weinig Zondagen in het jaar kunnen blijken te zijn. Ik vrees, dat Noord-Holland behalve den zwaren post-te Djocja den even zwaren en snel groeienden post op Solo op den duuj moeilijk zal kunnen • onderhouden.

Dat wordt èn hier èn in Amsterdam een moeilijk vraagstuk. Maar wellicht zal de pers wel steun kunnen verleenen.« Ook de nadere bijzonderheden, die Dr.

Van Andel in zijn publiek schrijven mededeelt, toonen wel, hoe groot de belangstelling in den omtrek van Solo voor het Evangelie is en hoeveel kan verwacht worden, wanneer krachtig kan worden ingegrepen. En al is de last dan zwaar, die óp de Kerk van Amsterdam en de andere Kerken in Noord-Holland gelegd is geworden, ze zullen dien last met blijdschap dragen, waar ze hooren, dat de arbeid van haar Zendingsdienaar zoo uitnemende vruchten draagt. Wat de Apostel Paulus in ' II Cor. 8 : 3 van dé gemeenten in Macedonië schrijft, dat »zij naar hun vermogen, ja, ik betuig het, boven hun vermogen gewillig zijn geweest», moge daarom ook op de Kerken in Noord-Holland van toepassing zijn. En wanneer ten slotte bleek, dat de uitbreiding van het Zendingswerk van de Kerken in deze provincie metterdaad te veel eischen ging, zou hulp van andere provinciën moeten worden gevraagd. Onze arbeid te Solo is van te veel beteekenis, dan dat deze wegens geld gebrek zich niet verder zou mogen uitbreiden, waar de roepstemmen om Erangelieprediking zoo luide tot ons komen.

Er wordt in onze dagen zeker veel van van ons eigen kerkelijk leven stijgen, om chit de predikantstractementen verhoogd moeten wórden. Voor onze Christelijke scholen zullen we evenzeer extra moeten bijdragen om-in den nijpenden nood onzer onderwijzers te voorzien. En daarbij wordt het leven steeds duurder en stijgen de belastingeii met sprongen naar boVen.

Maar hoezeer we dit alles weten, en begrijpen, dat menigeen reeds thans zich allerlei ontbering moet getroosten om rona te kunnen komen, en daarom eer aan inkrimping en bezuiniging denkt dan aan uitbreiding zijner gaven, toch make men voor Indië een uitzondering. Onze schuld als volk tegenover Indie is zoo groot. God heeft ons een der rijkste koloniale bezittingen ; gegeven en wat hebben we al de eeuwen, dat Holland's vlag daar woei, voor Indië gedaan om het in r«il voor de schatten, die het ons schonk, den schat van het Evangelie terug te geven?

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Solo.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's