Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hervormingsionds Pembaroean.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hervormingsionds Pembaroean.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ook het nationale fonds, dat bij het vierde eeuwfeest der Reformatie gesticht, werd en den n-iam kreeg van Hervormingsfonds Pembaroean, heeft terl doel allen Christclijken arbeid te steunen, die beoogt de opheffing en ontwikkeling der jeugd en jongelingschap, ditmaal niet alleen in Nederlandsch Indië maar evenzeer in Suriname en Curagao, onze maar al te vaak vergeten kolonie in Amerika.

Als voorloopige bestuurders van dit fonds traden op de heeren E. R. Ouwen-

fonds traden op de heeren E. R. Ouwenaller, Mr. Dr. C. F. Schoch, Jhr. Mr. A.

F, de Savorniff Lohman, Jun., Dr. N.

Adriani en Dr. H. C. Rutgers. Het definitieve bestuur zal worden opgedragen aan een Raad van Beheer, die weer gekozen zal worden en onder toezicht zal staan van een Raad van Toezicht. En deze Raad van Toezicht zal aldus tot stand komen,

dat de leden daarvan wordi-n aangewezen door het Bestuur der Nederlandsche Afdeeling van de Evangelische Alliantie, het Bestuur van het Nederlandsche Bijbelgenootschap, het Comité van de Nederland-sche Zendingseonferenties en het Comité van Inwendige Zending, die elk vier leden zullen aanwijzen. De leden, van den Raad van Toezicht zullen protestant moeten zijn en bij de aanvaarding hunner benoe­

ming schriftelijk hunne instemming moeten betuigen met de Apostolische geloofsbelijdenis. Zoo zal dit fonds een algemeen protestantsch karakter dragen, en de breede lijst van namen van protestanten van verschillende richting, die hun symphathie met dit plan betuigd en hun aanbeveling er aan geschonken hebben, toont wel, hoe dit plan algemeen waardeering heeft gevonden.

Het was dan ook. een voortreffelijke gedachte om als blijvende herinnering aan het vierde eeuwfeest der Reformatie, waarbij we herdacht hebben den rijken zegen, dien God de Heere door de Hervorming ons schonk, een fonds in het leven te roepen, dat bedoelde steun te bieden aan allen Christclijken arbeid om dienzelfden schat ook aan de inlanders in onze koloniën te brengen. En dat daarbij inzonderheid het oog gevestigd werd op de Curistelijke opvoeding en ontwikkeling van de jeugd en de jongelingschap, toont dat de mannen,

die dit fonds in het leven hebben geroepen, een goeden kijk hebben op wat onze koloniën bovenal behoeven. Voor de Zending in eigenlijken zin hebben de Kerken en Zendingsvereenigingen te zorgen. Maar hier lag een terrein braak, dat nog bearbeid moet worden. En waar die arbeid, zal hij gelukken, met groote energie zal aangevat moeten worden en zeer belangrijke financieele offers zal vergen, was de oprichting van een nationaal fonds, waar­

toe Protestanten van werken, daarvoor een hulpmiddel. alle richting medeniet te versmaden

Als zoodanig begroeten daarom ook wij de oprichting van dit Hervormingsfonds met sympathie. Indien het doel was, dat dit Hervormingsfonds iclf dezen arbeid ter hand moest nemen door scholen in onze Koloniën op te richten, onderwijzers te benoemen enz., dan zouden we zeker bezwaar moeten maken om aan dit Fends mede te werken. De Confessioncele basis van de Apostolische Geloofsbelijdenis, ook »1 snijdt deze de modernen af, is toch te algemeen gekozen, om op dien grond van een vruchtbare sa^mwerking te kunnen spreken. Zelfs bevreemdt het wel eenigermate, dat van de Bestuurders van dit Fonds, opgericht als herdenking aan het vierde Eeuwfeest der Reformatie, alleen instemming wordt gevraagd met de Apostolische Geloofsbelijdenis, die " het gemeen goed van alle Christelijke Kert b w c r i w c C m t h a h h s in

ken, is, evengoed van de Roomsehe en Grieksche Kerk als van de Protestantsche Kerken en niet, zooals de Evangelische Alliantie deed, met de groote waarheden van het Evangelie, die door de Reformatie weer aan het licht zijn gebracht. Wel wordt als eisch gesteld, dat alleen Protestanten lid van den Raad van Toezicht kunnen work m d a re p u

den, maar «Ie naam Protestant zegt al zeer weinig, waar deze naam in de practijk schier een uitsluitend negatieve beteekenis . heeft gekregen en niet veel meer beteekent dan niet-Roomsch, maar geen den minsten waarborg biedt van instemming met de beginselen, waarvan de Kerkhervorming in de 16e eeuw is uitgegaaa. Ook de uitdrukking in Art. 1 der Statuten gekozen, dat het fonds ten doel heeft allen Christelijken arbeid te steunen, die de opheffing en ontwikkeling der jeugd en jongelfngschap in Nederlandsch-Indië, Suriname en Curasao beoogt, schijnt ons niet gelukkig gekozen. en zo C an no de KN M di aa pl stu

Bedoeld is natuurlijk, dat steun zal geboden worden niet aan eiken arbeid, die dient om de ontwikkeling van de jeugd in onze koloniën te bevorderen, maar alleen aan dien arbeid, die een Christelijk karakter

draagt. In zooverre gaan we hiermede van harte akkoord, want niet de algemeen humanistische ontwikkeling, maar alleen de Christelijke ontwikkeling, kan voor den inlander in onze koloniën tot een zegen wezen. Maar die Christelijke ontwikkeling aan den inlander te brengen, beoogt niet alleen de Protestantsche Kerk, maar evenzeer de Roomsehe Kerk. Naar de letter opgevat, zou uit dit Fonds dus evenzeer aan den Roomschen als aan den Protestantschen arbeid om die ontwikkeling aan de inlanders te brengen, steun moeten geboden worden.

En waar dit toch zeker wel niet de bedoeling kan wezen van een Fonds, dat opgericht is ter herdenking van het vierde eeuwfeest der Kerkhervorming, blijkt daaruit, dat de uitdrukking: alle christelijke niet deugt. Er had moeten staan: alle christelijke arbeid in Protestantschen geest.

Maar al hebben we dus zeker onze bezwaren tegen de basis, waarop dit Fonds rust, en al zouden we ook het doel nader omschreven hebben willen zien, toch mag men niet uit het oog verliezen, dat dit Fonds niet zelfstandig wil optreden om dezen arbeid zelf terhand te nemen, maar uitsluitend gelden wil verzamelen om dien arbeid, van welke Protestantsch-Christelijkc Kerk of Vereeniging hij uitga, te steunen.

En in dat opzicht nu kanode oprichting van dit Fonds van harte worden toegejuicht en ook van onze zij ie worden gesteund. In onze Gereformeerde Kerken worden èn voor de Zending èn voor onze Christelijke Hospitalen èn van onze Christelijke Scaolen met den - Bijbel in Indië reeds niet onaanzienlijke . offers gebracht, en het spieekt wel van zelf dat deze arbeid in de eerste plaats recht heeft op onzen financieelen steun. Maar waar in de Hervormde Kerk, die zooveel talrijker is en over zooveel meer financieele krachten beschikken kan, deze offervaardigheid zeker niet in gelijke mate gevonden wordt, kan juist dit Hervormingsfonds uitnemend dienst verrichten om in deze kringen de offervaardigheid te verhoogen. Er zullen voor een bearbeiding van Indië in Christelijken geest schatten noodig zijn. Hoe ruimer A • daarom de bijdragen voor dit Fonds vloeien, t hoe liever het ons wezen zal. d

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Hervormingsionds Pembaroean.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's