Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor Kinderen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor Kinderen.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

KERSTFEEST.

Uit de heem'len Daalt Hij neder, Zwak en teeder Als een kind Ter verlossing Van verloor'nen.

Straks herboornen, Die Hij mint.

Zoo zingt de dichter, als hij ziet op het naderend Kerstfeest, dat wij ook nu weer over een paar dagen hopen te vieren. Velen verheugen zich reeds in het vooruitzicht. En dat is goed en prijselijk, a's het geschiedt om de ware reden en iiit de rechte oorzaak.

Wat die is f Dat verkondigde reeds de profeet Jesaja, zeven honderd jaar voor de vervulling komtn zou, toen hij zeide: „Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij is op Zijnen schouder; en men noemt zijnen naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid. Vredevorst".

Van dezulken die zich alzoo verheugen, is gezegd: Velen zullen zich over Zijn geboorte verblijden. En de Engel in het veld van Efratha sprak van een groote blijdschap, die al den volke wezen zou.

Groote blijdschap ? Waarom ? Ook voor ons?

Het ant'woord geeft het schoone lied waarin een vroom man gaf nu honderdvijftig jaar geleden.

Voor ons is 't Wonderkind geboren.

God gaf ons Zijnen Zoon; Zijn schouder in 't gebied beschoren, Hij treedt op Davids troon.

Zijn naam is Wonder, Raad en Sterkte, God die de wereld torscht.

Der eeuwen Vader die 't al werkte De ware Vredevorst.

Groote blijdschap — al den volke — velen zich verblijdend over Zijn geboorte —een licht tot verlichting der heidenen; — dat alles werd gezegd van den Christus die zou geboren worden. Dit alles betrof de geboorte van het Kindeke van Bethlehem.

Zoo is gesproken door hemelsche en door aardsche stemmen. Zoo zou het komen en zoo is het geschied.

In het Evangelie van Mattheus, het tweede hoofdstuk, wordt ons verhaald: »Toen nu Jezus geboren was te Eéihlehem, [gelegeiij in Juöéa, in de dagen van den koning Heródirs, zie, [eeuige] Wijzcn van het üusten zijn te Jeruzaleui aangekomen.

»Zrggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben geiieii Zijne ster in het Oosten, en zijn gekomen, om Hem te aanbidden.

> En zij, den koning gehoord hebbende, zijn henengercisd; en zie, de ster, die zij in het Oosten gezien hadden, ging hun voor, loidat zij kwam en stond boven [de plaats], waar het Kindeken was. ïAls zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer groote vreugde.

»Ea in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijne moeder; en nedervalleiide hebben zij het aangebeden; en hunne schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken, goud, en wierook, en mirre.»

Dat is een deel van het bekend verhaal der Wijzen uit het Oosten, 't welk veler alle lezers meermalen gehoord hebben. Maar hebben ze ook wel eens nagedacht over de diepe beteekeni» die er voor ons in ligt?

Vóór Christus was het volk van God bijna alleen te zoeken onder de Joden. Zij waren het eenige volk dat den waren God diende. Zij alleen hadden de woorden Gods. Hoe Hij gediena wilde zijn was hun geopenbaard. Gelijk aan Israël deed de Hcere aan geen ander volk.

Zoo zou het echter niet blijven. De zaligheid was wel uit de Joden, maar niet voor dejoden alleen. v t

Daar kwamen Wijzen uit het Oosten. Wij weten niet nauwkeurig welk land daar mee bedoeld wordt. Maat in elk geval was het eeu heidensch land, en de Wijzen, al kenden zij ook de Schriften der Joodsche profeten, waren hei­ t denen. B

Door Gods bestier geleid, kwamen deze heidenen naar Jeruzalem om den geboren Koning der Joden te aanbidden wiens ster zij gezien hadden in het Oosten. Die.ster geleidde hen naar Bethlehem en naar de plek waar zij zijn moesten. Daar gekomen vinden zij het Kindcke en Zijn moeder. Zij werpen zich ter aarde en bidden het aan. Daarna openen zij hun schatten en brengen die als bewijs van vereering en hulde aan het jonggeboren Kind.

Zoo zagen, gelijk de dichter Da Costa het zoo schoon uitdrukt: „Wijzen, van vreemden van onjoodschen [stam De sterre des Konings uit Jakob ont-[glimmen : Ja, , de eeuwlang Gewenschte der hei-[denen kwam*.

In dit verhaal ligt, zei ik, een diepe leering, maar ook een voorspelling van wat komen zou, wat nu reeds kwam.

Was tot nog toe de kennis des Heeren en daarmee Zijn vreeze beperkt tot een enkel volk, thans zou Jood en Heiden deelen in den zegei. door de komst van het Kindeke aangebrachi.

De tijd naderde, dat alle volken het Evangelie zouden hooren, en Moorenland zich haasien zou zijn handen lot God uit te stiekken. Ja ten slotte zou de dag aanbreken waarop de aarde vol zou zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

Dat zegt ons alles de tocht der Wijzen naar Beihlehem.

n Deze 'niet Joodsche mannen komen daar om N den Koning der joden te aanbidden. Zij be­ ƒ wijzen Hem dus goddelijke eer. Het Heidendom w eert alzoo het Kindene als God.

Oük brengen ze Hem geschenken, zulke als men vorsten pleegt te brengen.-Zij erkennen Christirs als een Konipg, gelijk zij Hem vroeger reeds Koning der Joden noemden.

Zoo kwamen de Heidenen tot Christus toen Hij eerst voor de Heidenen gekomen was.

Dertig jaar later "ging de prediking van Christus en het heil in en door Hem ret ds uit door héél het Heilige Land en ver daar buiten. De A|JOStelen van Christus waren de zendboden, Paulus zelfs meer bepaald apostel der Heidenen. Hij was het ook die vijftig jaar na Christus geboorte van Troas in Klein-A/.ië de zee overstak, toen hij in een gezicht een Macedonisch man jiezicn had, zeggende: Kom over en help ons! Zoo kwam het Evangelie in Europa en eindelijk ook tot ons.

Er is dus alle reden, dat het Kerstfeest over heel de aarde wordt gevierd, al is het ook niet door allen, overal waar het Ei/angelie gekomen is. De groote vraag is nu maar of het niet alleen tot ons, maar ook in ons is gekomen. Want terecht zegt een Duitsch dichter:

»A1 was ook Christus duizendmaal in [Beihifehem geboren, En niet in u, zoo waart gij toch ver [loren."

Goede gezegende dagen brenge ons dit Kerstfeest. Het moge op aarde onder de menschen geen vrede zijn, daar is een andere, betere en duurzame vrede, namelijk die van Boven komt, en waarvan de Engelen zongen in het veld van Bethlehem.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's

Voor Kinderen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1917

De Heraut | 4 Pagina's