Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Acta der Generale Synode

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Acta der Generale Synode

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam, 11 Januari 1918.

De Acta der Generale Synode onzer Kerken van 28 Augustus tot 6 September 1917 te Rotterdam gehouden zijn met den aanvang van het Nieuwe jaar in druk verschenen en aan de Kerkeraden en Deputaten der Synode toegezonden geworden.

Aan de beide scribae der Synode, Dr. G. Keizer en Ds. A. de Geus, die voor de uitgave der acta gezorgd hebben, komt zeker alle lof toe voor de wijze, waarop ze zich van hun taak hebben gekweten. Een lijvig boekdeel uit te geven, zooals deze Acta, die bijna 300 bladzijden druks bevatten, eischt toch geen geringen arbeid en zorg, zelfs al rekent men alleen maar de rangschikking der Bijlagen en de correctie van de proeven naar een vaak niet al te duidelijk geschreven kopie. Ditmaal was de taak echter dubbel moeilijk, omdat vóór het scheiden der Synode de gedachte geopperd werd, de acta der Synode zelf niet meer, zooals dusver het geval was, in den vorm der notulen uit te geven, maair, zooals de oude Synodes dit deden, de besluiten der Synode alleen te vermelden en deze te rubriceeren onder bepaalde hoofden. De Synode heeft desaangaande wel geen beslissing genomen, want ze liet aan het moderamen over »de Acta saam te stellen naar de wijze, die hun het best voorkwam*; maar de scribae hebben den gegeven raad gevolgd en daardoor dragen deze Acta nu een ander karakter dan dusver het geval was. Na­ tuurlijk kon er niet aan gedacht worden de Acta uit te geven, zooals dit bij de vroegere Nationale Synodes het geval was, door de besluiten in den vorm van een Kerkenorde te gieten en daaraan toe te voegen de particuliere vragen, die op de Synode beantwoord waren. De Synode heeft op geen enkel punt de Kerkenorde gewijzigd en evenmin nieuwe artikelen aan de Kerkenorde toegevoegd, zooals dit op de vroegere Nationale Synodes wel het geval was.-Van een nieuwe redactie der Kerkenorde kan daarom niet gesproken worden. De Kerkenorde, zooals die het laatst op de Synode te Utrecht gerevideerd is geworden, is het »statuut< onzer Kerken geworden en behoeft niet op elke Synode wederom herzien of uitgebreid te worden. In zooverre kan dus de wijze, waarop de vroegere Synodes hun Acta uitgaven, voor ons niet meer ten voorbeeld wezen. Dat heeft het moderamen volkomen juist ingezien. Het heeft daarom een eigen weg ingeslagen. Het agendum der Synode, de lijst der afgevaardigden, de opening der Synode en het slot zijn met de daarbij gehouden redevoeringen uitvoerig in de Acta opgenomen. Maar de notulen der gewone vergaderingen zijn achterwege gelaten en de besluiten, door de Synode genomen, zijn niet naar de volgorde, waarin zij behandeld werden, maar naar de volgorde van het agendum meegedeeld. Het is daardoor zeker gemakkelijker geworden den arbeid der Synode te overzien. Vroeger moest men uit de notulen der vergadering, soms uit de notulen van meerdere zittingen, de besluiten der Syoode over een bepaald punt saamlezen; nu heeft men deze besluiten onder bepaalde hoofden gerubriceerd én zijn ze dus gemakkelijk te vinden. Een voordeel is ook, dat nu weggelaten is al wat op de discussie betrekking heeft. Hoe interessant deze discussies ook wezen mogen, voor den eigenlijken arbeid der Synode komt het alleen op de besluiten aan, want alleen deze hebben voor de Kerken gezag. En yoorzoover men weten wil, op welke gronden deze besluiten rusten, bieden de Bijlagen, waarin de rapporten der Commissién, die de besluiten voorbereid hebben, genoegzaam licht. Een uitvoerige weergave der gehouden discussies zou de Acta veel te uitgebreid maken en de zeer summiere resumtie, zooals die nu gegeven werd, had toch geen nut. Ons eenige bezwaar is, dat het niet zoo gemakkelijk zal vallen naar de besluiten dezer Synode te verwijzen, aangezien de indeeling in Artikelen is weggevallen. Misschien zou bij de uitgave van de volgende Acta hiermede rekening gehouden kunnen worden.

Tenslotte zij de wensch uitgesproken, dat onze Kerkeraden die deze Acta ontvangen, ze niet als een boekgeschenk deponeeren in het Archief, maar zich de moeite mogen geven deze Acta en ook de Bijlagen te lezen Vooral in de Bijlagen schuilt een rijke , bron van kennis voor ons kerkelijk leven. Men komt er bijv. geheel door op de hoogte van wat onze Zending deze drie jaar heeft gedaan en welke vraagstukken op dit gebied aan de orde zijn. Ook voor het Kerkrecht bieden deze Bijlagen zeer belangrijke bijdragen. De principieele uiteenzettingen, die hier gegeven worden en waarop de besluiten cnzer Synodes rusten, zijn voor de kennis van het Gereformeerde Kerkrecht van groot belang. En dat er vvel eenige meerdere kennis noodig is van het Gereformeerde Kerkrecht, weet ieder, die met het kerkelijk leven in aanraking komt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 januari 1918

De Heraut | 4 Pagina's

De Acta der Generale Synode

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 januari 1918

De Heraut | 4 Pagina's