Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ieestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ieestafel.

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. JAARBOEK ten dienste van DE GEREFOR-MEERDH; KERKEN IN NEDESLAND 1918 onder Redactie van de predikanten G. DOEKES en J. C. RuLLMANN. Tweede Jaargang. Oosterbaan & Le Coiatre-Goes. Dit óus kerkelijk JAARBOEK getuigt van deakribie der beideHedacteurea en maakt het tot een betrouwbaren eu onmisbaren gids op kerkelijk gebied met name wat betreft de STATISTIEK. Voorop een ALMANAK, die behalve aanwijzingen van wat ook zijn soortgenooten doen, ook aanwijst de namen van predikanten, die in 1918 D. V. hun 25-, 40-of 50-jarig jubileurö herdenken en die dan bovendien op elk maandblad nog plaats laat voor korte aanteekeningen.

Volgen twee ALPHABETISCHE NAAMLIJSTEN; een van de kerken en een van de predikanten.

Dan de STATISTIEK.

Daarin zijn de plaatselijke kerken naar de provinciën geordend. Van de getallen achter de namen dier kerken wijst het eerste het burgerlijk zielental aan, het tweede dat waaronder zij bij de regeering bekend zijn, het derde het reformatie-jaar, het vierde het zielental, en het vijfde dat der belijdende lidmaten. Ook nu weer bleef een klein aat.tal kerken in gebreke haar opgaven intezenden. Van de pas tot openbaring gekomen kerken te HEEMSTEDE (Cl. Haarlem) kon de Redactie de, wat te laat bij haar ingekomen, opgaven nog opnemen in het VOORBERICHT. Zij telt 200 zielen en 175 belijdende leden.

In elke PROVINCIE zijn de kerken weer onderverdeeld naar de Classes en achter elk dezer Classes vindt men dan de namen der Deputaten, en zoo ook achter elke PEOVINCIE de namen van Deputaten der PARTICULIERE SYNODEN. Deze STATISTIEK, die van p. 23-248 loopt, vermeldt op de laatste bladzijden ook de namen der Deputaten benoemd door de GENERALE SYNODE in 1917.

Daarop volgt het STATISTISCH OVERZICHT.

Het aantal Kerken : 702; Predikanten : 562; Vacatures:199 ; ' Zielen 479335 ; Belijdende Leden:213245. Uit dit Statistisch overzieht blijkt verder, dat in 1917 het aantal kerken met 3 vermeerderd is, doordat te NIEUVV-BEETS, HEEMSTEDE, en NIEUWERBRUG de kerk tot openbaring kwam, - maar verminderd is met 4 en wel tengevolge van het zeer verblijdende feit, dat het te WEESP, SCHEVENINGEN en MIDDEL­ BURG tot ineensraelting kwam. In Oost-Indië kwam bovendien de kerk te MEDAN tot openbaring en zal D. V. Dr. W. G. HAREENSTEIN aldaar als predikant optreden.

Ook vermeldt dit Statistisch overzicht, dat het aantal dienstdoende predikanten verminderde met 6, maar vermeerderde met 13.

En eindelijk, dat buiten vaste bediening staan de predijianten: R. VAN GIFFEN te Haarlem, Santpoortschestraat S8; Dr. J. JANSEN, Nunspeet; J. JOFFERS Wolfheze ; E. TH. PLOOS VAN AMSTEL, Amsterdam, Ruyschstraat 61; H. REINER, Kallenkote bij Steenwijk; F. L. J. SMITH, Rotterdam, Zaagmolenstraat 213, en K. O. KNOTTNERUS, Westerlee.

Na dit S. O. een Necrologie van Predikanten van de Gereformeerde Kerken sedert 1834.

In de Rubriek ZENDING (Midden-Java en Soemba) en Zending onder de Joden, vindt men wat INDIË betreft.

Mission. Dienaren 11, posten 58, Gedoopten 3360, Belijdende leden 1578.

Onder de Rubriek OPLEIDING worden de ThEOLOGiscHB SCHOOL onzer Kerken, waar op 1 Oct. 1917, het aantal ingeschreven studenten 48 bedroeg en de VKIJE UNIVERSITEIT met 89 voor de Theologie ingeschreven studenten vermeld. Op p. 266 leest men: Er bestaat aan de Vrije Universiteit een Iheol, Faculieitsvereeniging. Tot deze kunnen desgewefischt de Geref. Kerken zich ten allen tijde richten., indien zij voor den een of anderen Zondag of feestdag in hare gemeenten een ^proponent in de Theologie als spi eker 'begeeren. Het adres dezer Vereeniging is: HET BESTUUB DER THEOL. FACULTEITSVEREENIGING AMSTERDAM, KEI^ERSGEACHT 162.

Volgt de Rubriek : BUITENLANDSCHE KEEKEN. Met een 11-tal wordt correspondentie gevoerd en van de Oud-Gereformèerde Kerken in Pruissen (Oost-Friesland en Graafschap Bentheim) vindt men nadere opgaven. Zoo ook van haar Theol. school te EMDEN waaraan Ds. J. JAEGEE de Theologische en Ds. W. BRONGE» de Litterarische vakken doceert.

Daarna de Rubrieken: DE CHR. PERS VOOR HET GEREF. KERKELIJK LEVEN ; VOORBEREIDEND HooGER-EN MIDDELBAAR ONDERWIJS ; VER-EENIGINGEN EN STICHTINGEN VAN BARMHARTIG­ HEID ; ANDERE GEREFORMEERDE VEEËENIGINGEN.

Op p. 278—289 het: KERKELIJK OVERZICHT 1917 door den Redacteur J. C. RULLMANN. Deze besipreekt daarin de te ROTTERDAM in 1917 gehouden Synode; de herdenking na 25 jaar, op 17 Juni 1.1., dat de beide Kerkengroepen uit de SCHEIDING en uit de DOI.EA«TIE vereenigd werden; de instemming der Synode met het GETUIGENIS, door vertegenwoordigers van de gezamenlijke Protestantsche Kerken in Nederland opgesteld »tegen voortzetting van den al feller woedenden krijg, om te doen uitgaan tot overheden en volken", en welk getuigenis op Zondag 7 October in een ure van verootmoediging en gebed, in alle Kerken van den kansel werd voorgelezen, en eindelijk, dat op 31 October ook door de Gereformeerde Kerken in Nederland het vierde eeuwgetij der Kerkhervorming is herdacht.

Hoewel niet onderteekend, vermoed ik, dat weer het BIBLIOGRAPHISCH OVERZICHT op p. 283 —295, van de hand van Ds. RULLMANN is, specialiteit ook op dit gebied.

Aan het slot de IN MEMORIAM'S van de in 1917 overleden predikanten onzer Kerken: W. J. THIJSSEN, D. FLEURKB, M. SCHOUTEN, H. CRAMER, R. GRUNTKE, E. EISMA, J. J. STEIN-HAET, en van DR. F. L. RUTGERS, door zijn oud-leerling RULLMANN, »voornamelijk", zooals het opschrift van dat woord ter nagedachtenis luidt, »als dienstdoend predikant". Aan deze opstellen zijn 8 zeer gelijkende portretten toegevoegd.

Bij de Uitgevers OOSTERBAAN & LË COINTRE te GOES is nog voor f 0.25 een KAART te verkrijgen, waarop zijn aangegeven al de plaatsen in Nederland, waar de Gereformeerde Kerk is gevestigd, benevens de indeeling der Classes.

Dit met groote nauwkeurigheid bewerkte en aan inhoud rijke JAARBOEK vinde een plaats in onze 702 Kerkeraden, onze 562 studeerkamers van predikanten en in tal van huiskamers van onze zoo in als buiten het Ambt staande Kerkleden.

2. ALMANAK VAN HET STUDENTENCORPS AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT.

Hij ziet er anders uit dan zijn voorgangers, déze Almanak.

Doet zoo denken aan 'n onder min-gunstige omstandigheden ontvangen en geboren, sterkondervoed oorlogskindje en dat dan ook op de de bascule nog niet de helft van het normale gewicht zou halen.

En dan dat schamele Ersatz-kleedje van papier ook al vanwege de tijdsomstandigheden, dat maar al te zeer herinnert aan het fleurig en kleurig omkleedsel waarin de vóór dézen geborenen gehuld waren. De Redactie is met het presenteeren van haar Almanak dan ook wat verlegen. In EEN WOORD VOOEAF op de eerste der maar 114 bladzijden, waarvan dan nog de bladzijden 92—114 met advertenties bedrukt zijn, schrijft ze, bij wijze van jcaptatio benevolentiae», »dat het ongewone der tijdsomstandigheden niet alleen invloed heeft geoefend op den inhoud, maar evenzoo op den vorm. Alles wat maar eenigszins gemist kon, moest worden weggelaten, zelfs de rubrieken > Farrago« en »Varia« moesten tot ons leedwezen bijkans hinderlijk worden beperkte

Voor deze schroomvalligheid is reden.

De Almanak ziet er, zoo op het eerste gezicht, wat heel onvoordeelig uit.

Maar 'n mensch in wien het medegevoel nog niet verstard is, zal ook hier rekening houden met dat beïnvloed-zijn-door-het-ongewone-dertijdsomstacdigheden, waartoe onder meer behoort, dat, zooals in het, door den Corps-Rector, uitgebrachte JAARVERSLAG, op p. 26, staat te lezen »ook dit jaar nog zoovele van onze corpsleden onder de wapenen zijn geweest, en daardoor verhinderd waren ons leven mede te makenc.

Dan, in haar bedeesdheid, die, als alle vrees, 'n slechte raadgeefster is, gaat de Redactie toch wat te ver.

Zoo, waar zij zich verontschuldigt over inhoud en vorm van den door haar saamgestelden Almanak. Z A

Meende zij hier met »vorm", dat de omvang klein, eigenlijk maar 91 paigina's, is en dat de omslag van papier instee van linnen is, dan zou dat niet onjuist zijn, doch wat hier den »voTm" betreft in den zin van nauwkeurigheid der Statistische opgaven en stileering der Bij­ d dragen, hoeft ze zich heusch niet te veront­ i schuldigen.

En zoo staat het ook met den »inhoud".

Deze Almanak toch biedt, om nu eens 'n v nog niet afgesleten cUché te gebruiken, wel niet MuLTA maar dan toch MULTUM. Onder de MEMORABILIA, om die nu maar eerst te noemen, vindt men, met er tegenover een photo naar ISRAELS portret van onzen DR. RUTGERS, een stuk van niemand minder dan van onzen oudhoogleeraar KUYPER, getiteld: Vis CLARISSIMUS F. L. RUTGERS. Dan, evenzoo met een photo D er tegenover, een lu Memoriam PROF. DR. JAN WOLTJEB van de hand van DR. F. W. GROS­ HEIDE, en als derde IN MEMORIAM, ook met een photo, dat van Mevr. F. H. JANSSONIUS door den Student J. H. HOEK.

Met die dri? , aan inhoud rijke en naar vorm keurige stukken over onze twee doode grooten en onze eene doode lieve, is deze Almanak voor 1918 reeds van blijvende waarde.

Dan, hier is meer.

En nu kom ik tot de rubriek-FARKAGO.

Er zijn voor dit Mengelwerk ditmaal niet vele bijdragen geleverd ; maar twee.

Deze twee echter, de eene van het redactielid J. C. R.: OVER LUTHER EN DE MUZIEK, even actutel als kunstzinnig, de andere van den redacteur H. J. P.: ANTIEK, EN MODERN BEWUST­ ZIJN, blijk gevend van niet germge belezenheid en, bij ee». nog midden in zijn akademie-tijd staanden student, meer dan gewonen wijsgeerigen kijk, — deze twee bijdragen zouden in eiken Studenten-Almanak een goed figuur makrn.

Wanneer dan ook de Redactie wat schroomvallig betuigt, »alles wat maar eenigsziös gemist kan worden, moest weggelaten, zelfs de rubrieken > Farragoc en > Varia« moesten tot óns leedwezen bijna hinderlijk worden beperkte, dan kan ik de heeren bemoedigen met de verzekering, dat afgezien van den papieren omslag, ook in de FARRAGO het bijna hinderüjke van D l w k h m g h niet-vele-bijdragen door het veel dat in de twee zit, wordt vergoed en dat een getal van pl.m. 30 VARIA toch niet maar zoo'n beetje is, waar dan nog bij komt, dat er onder deze VARIA geen enkel »kwaadaardige< door loopt.

Zeker, hij ziet er anders uit dan zijn voorgangers, déze Almanak.

Als een onder den invloed der ongewone tijdsomstandigheden, niet-voordeelig kindje.

Doch dat geldt dan toch maar zijn uiterlijk.

Wie hem goed bekijkt merkt, dat zijn innerlijk er lang niet zoo slecht aan toe is.

Wanneer de Redactie in het einde van EEN WOORD VOORAF de verzuchting slaakt': „Zoo gaat dan onze Almanak voor het jaar 1918, ontdaan van uiterlijk schoon, de wereld in« dan zou ik haar willen toeroepen: »Stil maar! het is met uw Almanak als met een lichamelijk niet-mooi kindje, maar waarin toch ziel zit«. En, hoe abnormaal klein hij ook is, toch is hij, met zijn welgelijkend portret van den Rector der V. U. h. t. PBOF. GROSHEIDE en dat van den Corps-Senaat, met zijn KALENDER, zijn statistische opgaven omtrent de V. U. en het STUDENTENCORPS, - zijn en VARIA, volmaakt in de deelen. MEMORABILIA, FARRAGO

Ik kan dan ook aan allen, die buiten ons Studentencorps, aan de V. U. staan, en er iets van willen weten, — en ik denk daarbij vooral aan de ouders van en aan de aankomende studenten zelf — aanraden er zich een exemplaar van aanteschaffen.

Nog enkele zijn te verkrijgen bij den heer A. RiNGNALDA, Keizersgracb* 132 te Arhsterdam. (Vacantie-adres Van Schuytsiraat 58, Den Haag.

3. Christelijke Scheurkalender EBEN HAÊZER, G. F. Callenbach, Nijkerk.

Op dezen Kalender, bewerkt door H. W. S. een uitgave van de VEREENIGING CHRISTSLIJKE BIBLIOTHEEK, kan ik eerst nu, doordat wij hem wat laat ontvingen, de aandacht vestigen.

Hij verdient dit ten volle.

Het schild, met in het midden de bekende uitbeelding van het > Zie, Ik sta aan de deur en Ik klopc, geëncadreerd door sneeuwklokjes, doet het wel. De blaadjes geven een dagtekst met daaronder welgekozen versjes.

4. Ook nu weer zond ons de GEONINGEE BRANDWAARBOEG-MAATSCHAPPIJ, Oude Boterstraat 72, haar, met kloeke cijfers bedrukte maandbladen waarop ook de FEESTDAGEN staan vermeld, zeer bruikbaren kantoor-, bureel-en studeeikamer-kalender.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 januari 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Ieestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 januari 1918

De Heraut | 4 Pagina's