Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons uit Friesland:

De vrees dat de vooruitgang In contributiën de opbrengst der collecten niet bevorderen zou, bhjkt duidehjk te worden beschaamd.

In het algemeen — zoo zagen wii in de vorige Heraut — zijn de collecten geklommen; ook bij een meer nauwkeurige vergehjking wordt het duidelijk, dat het toenemen van het aantal leden en begunstigers van goeden invloed is op de collecten.

De organisatie der Vereeniging is niet overeenkomstig die der Kerken, dus gaat het moeihjk om de districten met de ciassen te vergehjken.

Toch kunnen onderstaande gegevens wel dienen om a^n te toonen, dat bij toename der contributiën ook de collecten in opbrengst vermeerderen.

In De Heraut wordt verantwoord de tweede collecte in 1917 van de Classe Hallum, en wel als volgt:

Opbrengst collecte 1916 1917 Opbrengst contributie 1916 1917 St.A.-Parochie A > B Bhja Brits um Ferwerd Hallum HoUum (Amel.) Holwerd Hyum Fmkum Marrum ( Nijkerk (W.) \ O. en N. Bildtzijl Oude Leije Reitsum Genum Lichtaard Janum Stiens Wanswerd Jislum Birdaard 45.21 50.— 35.65 23.80 42.05 34.04H 10.55 25.40 5.58 48.34 49.85 36.70 30.71 45.20 44.58 9.5014 31.60 7.98 48.113^ 44.17 10.29H 12.40 10.3714 16.39J4 30.4614 27.26H 13.6314 60.1714 13.84 55.20 78.— 12.50 10.— 16.75 18.50 2.50 22.50 13.— 1.— 1.50 20.50 36.50 12.— 11.— 7.50 4.— 16.50 — 5.50 78.— 36.50 12.50 86.— 23.— 2.50 22.50 1.— 41.50 86.— 1.50 38.— 36.50 36.50 32.50 16.— 4.— 47.50 53.50 65.— 447.37 471.71 289.75 720.50

Waar de plaatsen, in deze Classe gelegen, in contributie 'f 43.01 j^ vooruitgingen, werd de opbrengst der collecten met ruim f 24 verhoogd. In sommige plaatsen was reeds in 1916 de contributie toegenomen, en in 1915 bedroeg de opbrengst der collecten in deze Classe/" 419.03, zoodat in twee jaar de som der collecten met f 62. — en die der contributiën met f 500.— ruim toenam.

Classe ’s-Graveahage.

De Kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de Oasse 's-Gravenbage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 12 Februari a.s. gewone rijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 22 Januari a-s. bij den scriba, Witte de Withstraat 24, 's-Gravenhage.

Namens den Kerkeraad voornoemd,

W. H. L. KUIJK, Scriba.

KAMPEN. Namens den Kerkeraad der Geref Kerk aMer, verzoekt ondergeteekend vriendelijk, , maar toch met eenigen aandrang, aan de respectieve kerkeraden van andere Gereformeerde Kerken, te willen toezien of vertrekkende behjdende leden en doopleden uit hunne Kerken, wel attestaties aanvragen.

Telkens merken we hier, dat dit niet geschiedt. Vooral heeft dit verzuim plaats bij doopleden, die bij het Is^ructie-Bataljon of den Hoofd-Cursus worden geplaatst.

Wij vertrouwen, dat de broederen aan dit verzoek voor de goede orde zullen willen voldoen.

J. A. G. DE WAAL,

Scriba v/d Bijz. Kerkeraad.

Nu de Acta der Synode van Rotterdam aan de Kerken en aan de verschillende Deputaten Synodi zijn verzonden, verzoek ik beleefd, dat degenen, die nog geen exemplaar ontvingen, aan mij daarvan kennis willen geven.

G. KEIZER.

liet., Jan. '18.

L.t. Syn', Scr.

CLASSIS DORDRECHT.

Namens de roepende Kerk van Sliedrecht noodrgt ondergeteekende de Geref. Kerken in de Classis Dordrecht uit, ter Ciassicale' Vergadering saam te komen D.V. op Donderdag 14 Februari 1918 in de Consistorie-fcamèr van de Wilhelmina-Kerk te Dordt.

Punten voor het Agendum worden ingewacht tot uiterhjk Dinsdag 29 Januari bij ondergeteekende.

Namens den Kerkeraad der Geref. ^erk van te Sliedrecht:

A. SCHIPPERS,

h.t. Fraeses,

Sliedrecht, 3 Jan. 1918.

Gereformeerd Traktaatgenootschap „FILIPPUS”.

Aan de leden en corporaties is de eerste zendmg boekjes en traktaten voor het jaar 1918 toegezonden.

In het jaar 1917 hebben de leden voor eiken gulden contributie een bedrag van f 0.94J^ aan geschriften ontvangen.

Namens het Bestuur van »F.*

J. TER BOEG,

Wolvega., 7 Jan. 1918. .

ie Secr.

De Chr. Geref. Kerken in Noord Amerika benoemden Dr. J. J. Stiemenga als hunnen vertegenwoordiger om bij aankomst der stoomschepen van de HoUand-Amerika hjn de emigranten bij te staan. Ieder die zijne diensten verlangt, of zijne hulp begeert, correspondeere in tijds met hem.

Adres: Rev. J. J. STIEMENGA A.M.

219 Myrtle Avenue,

Passaic, N. J.

U. S. of N. America.

Kort verslag van de Classis Edam, gehouden te Monnikendam op 29 Nov. 1917.

Opening door Dr. J. G. Ubbink met gebed en 't lezen van Ps. 29.

Alle Kerken zijn vertegenwoordigd, aan brs diakenen van Nieuwendam, Oostzaan en Landsmeer wordt keurstem verleend.

Het moderamen is als volgt samengesteld, Dr. Impeta, voorz.. Ds. den Henting, assessor, br. G. van Zeg^elaar, scriba.

Na lezing en goedkeuring der notulen, behandehng van ingekomen stukken:

van de part. Syn. van N.-Brabant en Limburg alsmede van Dep. der S}'node voor de zending onder de Joden, een verzoek om steun van beider arbeid met gebed en gaven.

De voorzitter wekt daartoe op.

Van de Classis H. bericht dat Ds. H. afgezet is van den dienst.

Ds. Schweitzer brengt rapport uit over de zending, waaruit blijkt dat de arbeid onder Javanen en Chineezen zeer gezegend wordt, doch ook dat de tekorten vcor den missionairen en medischen dienst zeer groot zijn: ze bedragen n.l. ruim f 20.800. Besloten wordt de kerkeraden te verzoeken, de bijdrage voor de zending te verhoogen.

De kerk van Landsmeer vraagt approbatie van haar beroepen leeraar Ds. J. H. Beumer van Stednm. Het rapport inzake de overgelegde stukken wordt door Dr. Ubbink in gunstigen zin uitgebracht. Vervolgens wordt tot approbatie besloten. Dr. Ubbink zal als bevestiger optreden en tevens de Classis bij de intrede vertegenwoordigen.

Omtrent onderzoek Art. 41 K.O. geen bijzonders.

Kerkvisitatoren en questor worden gecontinueerd. De rekening van den questor wordt goedgekeurd. Vervolgens worden de vacature-beurten •vastgesteld en de volgende vergadering D. V. bepaald op den 2en Donderdag in Februari.

Na dankgebed sluit de voorz. de vergadering.

Namens de Classis

Landsmeer.

A. DE BOER.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 januari 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 januari 1918

De Heraut | 4 Pagina's