Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

I. SCHILD EN PIJL, onder Redactie van DR. F. W. GROSHEIDE, Dr. J. C. de Moor en Ds. B. WiELENGA. AÜevering I. Uitgave van J. H. Kok Kampen. ^

Niettegenstaande de stijging der papierprijzen, tengevolge van de tijdsomstandigheden, weer 'n tijdschrift.'

Bij al de boefcec en periodièsen, < Ke de hcai KcK, ia weerwil van de duurte der levensmiddelea, veroorzaakt door den wereldfcrijg, al-maar-door op de boekmaikt werpt, cög 'n worp. 'n Durf om eerbied voor te hebben.

Dan, met ihz.& zijn jongste publicatie, in dezen tgd, wekt de mercantiek durf van den Kampernitgever niet alleen eerbied, maar de christelijke zin welken hij er in betoont, ook hartelijke sympathie.

, Schild en Pijl.

De titel is sprekend en daarbij passend voor onze dageïi van strijd.

Men voelt al terstond waar het om gaat.

Men proeft er het defensief en offensief uit.

En dat .verweer en die aanval gaat nu niet, ak iü den wereldkrijg onzer dagen, om enkel economische belangen, maar om wat ons christenen veel nader aan het hart ligt, althans iaehoort te liggen.

SCHILD EN PIJL toch, zoo vertelt de heer J. H. KOK, op de achterzijde van den ornslag dezer periodiek, — »de brochurereeks Schild en Pijl, bedoelt het verdedigen der in da H. Schrift geopenb^de waarheid, en de bestrijding van de vijanden der Christelijke wereld-en levensbeschouwing, voomameiijk door ecne behandeling van actueele vraagstukken in bevattelijken vorm».

Hij vertelt er nog bij: > Elke jaargang bevat 10 afleveringen, elk ter grootte \an twee vel druks".

De Redactie zelf had het niet duidelyker kunnen zeggen en zij deed dan ook zeer verstandig met zonder vertoef van wal te steken.

Zij doet dit met een verhandeling* van onzen DR. F. W. GBObriEiDE, hoogleeraar aan de V. U. te AMSTERDAM.

Wie onzer weet niet, dat de tAuctoritas Scriitura£\ het gezag der Heilige Schrift als het Woord van God, ook in onze dagearen dat niet alleen door vijanden der Christelijke wereld-en levensbeschouwing, maar ook door velen onder de Christenen, op allerlei wijze wordt aangevochten?

En toch is hst gezag der Schrift het fundament, niet slechts van de christelijke werelden levensbeschouwing, maar ook van het Christelijk Geloof, en het, door aanvechten van dat gezag, dit fundament al meer ontredderen, loopt dan ook uit, indien het niet wordt gestuit, op een breken zoo met die wereld-en levensbeschouwing als met ee» ontzinken aan het Christelijke Geloof.

Het was dan ook een voortreffelijk denkbeeld der Redactie, met een voor ScmLD EN PIJL ZOO grondleggend aitikel over een zoo actueel onderwerp als dit, haar periodiek te openen. Ea, een studie over «Schriftgezag" kon zeker aan nieajaod uit haar kring beter worden toebetrouwd dan aan onzen Da. GROSHEIDE die niet slechts als Gereformeerd christen vast staat in het geloof aan de Schrift als Gods Woord, maar ook als Gerefonneerd Theoloog, door zijn speciale studie, volkomen vertrouwd is met de geschiedenis, ook met de thistoire contemporaine" van verweer en aanval ten opzichte van het Schriftgezag.

Van deze hem toebetroawde taak heeft GBOSHEEDE zich uitDemend gekweten.

Zeker, niet al de bezwaren tegen het Schriftgezag ingebracht en niet al wat tot zijn verdediging kan aangevoerd, konden in een brochure als deze, van nog geen 29 bladzijden, worden besproken. De geachte schrijver erkent dit zelf onverholen aan het slot van zijn verhandeling. Maar ik ben het, na lezing van bet geheel, goed met hem eens waimeer hij in dat slot ook schrijft: »We vertrouwen echter zooveel te hebben gegeven, dat de voornaamste soorten van argumenten vóór en tegen, 'er in aan de orde zya gesteld”.

Ik mag er aan toevoegen, dat hij dit gedaan heeft op een wijze, die met name de joogeren onder ons, welke dat het meest noodig hebben, in hun overtuiging van het Goddehjk gezag der Schrift zal kunnen bevestigen. Daarbij komt, dat de geleerde schrijver allerminst eischt, dat men hem zal gelboven om zijn zeggenswü, maar dat hij met de studie, die hij hier biedt, ieder, die voor zich zelf overweegt, den wegwijzend om in bepaalde gevallen verder te komen, dat overwegen en vinden nog vergemakkelijk heeft. Als vakman geheel op de hoogte toch van de rijke hteratuur over zijn onderwerp, ook wa de nieuwere ea nieuwste betreft, heeft hij die literatuur bij zijn studie gebruikt en haar daarmee gedocumenteerd, maar ook het voornaamste daaruit in AANTEEKESINGEN, die hij er achter voegde, vermeld; aldus ook niet-vakmenschen tot zelfstudie hulp biedend.

Op grond van mijn keimismaking met & S3A haar eerste Aflevering en van de bedoehng, die bij haar Redactie voorzit, is het mij een van zelfsheid op de nieuwe periodiek SCHILD KJ PIJL de aandacht onzer lezers te vestigen en haar in htm belangstelling aan te bevelen.

2. Oss ARSENAAL. Ie Serie. No. S. CHRIS-TUN SCIENCE, door Ds. G. R. KUYPER. Zutphen — J. B. van den Brink & Co.

Van deze andere brochurenreeks, die de Christenen van wapentuig wil voorzien ter bestrijding van allerlei min rf meer bedenkelijke bewegingen onzer dagen op godsdienstig en ander gebied, verscheen thans mefbekwamen spoed een brochure, waarin Ds. G. R. KLTPER, predikant in de Gereformeerde Kerk van AL BLAsSEEDAM, de secte der CHRISTIAN SCIENCE, of letterlijk venaald der > Christelijke wetenschap" beschrijft en bestrijdt.

Men late zich door 4ien naam niet misleiden. Hij toch heeft niets te maken met wat men, ook onder ons, christelijke, in tegensteUing met on-christelijke .wetenschap noemt. De eenige overeenkomst tusschen 9 Christian Science' en wat men gewoonlijk '»ChristeHjke wetenschap' noemt is, dat in beide het »Genken" 'n voorname factor is.

In zijn voorwoord zegt Ds. KÜYPER dan ook terecht, dat de naam sGebedgenezers", waarmee men de leden dezer nieuwe secte aanduidt, onjuist is. Want, zoo schrijft hij, in de Christian Silence vindt men geen eigenhjke igenezing op gebed", maar veeleer «genezing door denken".

Daarom dan ook de benaming J Gebedgenezers" voor de leden dezer Sekte, al even misieidend als de naam «Christelijke wetenschap" voor de secte zelf.

En in zijn brochure toont hij' dat met de stukken aan.

Deze nieuwe bew^ing, die in Amerika ontstond, drong ook ten onzent door en wel in AjïSTERDAii, ARNHE-M en DBN HAAG. In' Den Haag houden de SCISNIISTEN, voor hetmeerendeei vrouwen, er een publieke leeszaal en een kerkzaal op na. in welke laatste op Zondagmorgen en Zondagavond een Hollandsche en Engclsche dienst wordt gehouden. De beweging, reeds 40 jaar oud, dankt haar ontstaan aan een vrouw, aan de, voor au acht jaren gestorvene, Amerikaansche MARY BAKER.

Van haar leven en ook van haar boek «Wetenschap en gezondheid met sleutel tot de Schrift", geeft de Schrijver der brochure een overzicht.

In dat boek vindt mende leer der Scientisten, waartoe o.m. - behoort, dat ziekte, armoede en ellende maar schijn is, even als de stof, zonde en dood maar een waan zijn. Wie zich maar geheel aan «Christiar. Science' overgetft «n zich ten volle van haar leer laat doordringen, herkent dien schijn en bevrijdt zich van diea waan; komt van dit «verkeerde inzicht", eigen aan den «stoffehjke geest" van den mensch, terag.

Wie van de geschiedenis van het menschelijk denken zoo in ons werelddeel als in het Oosten ook maar iets weet, zegt terstond: > van dit alles heb ik wel eens meer gehoord".

Voor hem mist heel Atzs leer van «schijn" en «waan" dan ook al de bekoorlijkheid van het nieuwe.

'n Christen, die echter goed staat in zijn Schrifigeloof en dus weet, dat de ZONDE ïvijandschap tegen God" is, weet wel andeis. En 'n Gereformeerde Christen, die goed staat in zijn Kerkgeloof, weet wel, dat deze «vijandschap tegen God", niet is een «zelfstandigheid, " maar toch ook meer dan een «bioote ontkenning" omdat rij is, een «doorwerkend gemis" van wat hij voor God behoort te rijn.

Voor ons christenen zijn daarom ellende, ziekten en dood evenmin een «schijn, " als de zonde zelf, waarmee rij saamhangen, een «waan" is.

Maar wie onder ons, eerst van zijn Kerkgeloof vervreemd raakte en dan straks aan zijn Schriftgeloof ontzonk, en dan toch naar «het hoogere" zoekt, kan onder de bekoring ook van de «CHRISTIAN SCIENCE" komen, te meer. wijl deze secte met baar schijn van ChristeÜjkheid, zulke «verwarde zielen" zoo'gemakkelijk inden waan brengt, dat zij christelijk is.

Het is dan ook niet te sterk, wanneer Ds. KÜYPER rijn brochure eindigt met een verwijzing naar 1 Johannes 4.:1.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 februari 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 februari 1918

De Heraut | 4 Pagina's