Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Duitschland. Actie voor de «Confessionslose" school en voor siaatsbemoeiing in zake de Inw. Zending,

Toen, na den oorlog van 1870, er tot tweemaai toe een aanslag gepleegd was op het leven van Keizer Wilhelm I, heeft de Rijkskanseüer Von Bismarck rijn binnenlacdsche politiek, voorzooveel deze de school betrof, gewijzigd.

Eerst werd er geijverd voor de , Simultanschool", ongeveer gehjkstaand met onze z.g. neutrale school, daarna werd de sCdnfessionsschule" ingevoerd. Wilhelm I had. toen een deputatie van Berlijners hem was komen gelakwenschen, dat hij ook aan den tweeden aanslag op zijn leven ontkomen was, o. a. gezegd, dat er voor gezorgd moest worden, dat de godsdienst niet voor het volk verloren ging. Deze belofte zocht hij in overeenstemming met den Rijkskanseüer te vervullen, door in plaats van neutraal, - christehjk onderwijs op de scholen te laten geven.

Ea nu zijn wij 45 jaar verder. Het Duitsche volk is in een toestand geraakt gelijk nooit te voren. Het heeft bijna de geheele wereld tegen zich en moet alle krachten inspannen om zich daart^en te verweïto. En dan de inwendige vijanden, die «geen God en geen Meester" roepen' In zulk een tijd wordt er opnieuw propaganda gemaakt voor de «Confessions-und Religionslose schule"' In de Reichsbote stond dezer dagen geschreven: «De Rcomsche aansbisschoppen en bisschoppen hebben een herderlijk schrijven de wereld ingezonden, waarin krachtig gepleit wordt voor de iConfessionelle" school, waarin zelfs de eisch gesteld wordt dat - Roomsche professoren aan de Universiteiten zullen benoemd worden. In nd. 52 van de Deutsche Zehrerseiinng wordt een toespraak van den Keulschen .Aartsbisschop, kardinaal voa Hartmann, afgedrukt, waarin eveneens met-de meeste beslistheid gewezen wordt op de noodzakchjkheid der confessioneele school. De toespraak werd gehouden in de algemeene vergadering van het Malteser genootschap voor Rijnland en Westfalen. Zoo treedt het Katholicisme wel toegerust in den strijd dien de voorstanders der godsdienstlooze school reeds gedurende den - oorlog weder geselend hebben. Waar bhjven de besturen der Evangelische Kerken ? Zullen zij zich ook laten hooren r Of zullen tq dit doen, waaneer het veld verwoest is, zoodat er niets , meer te redden valt? "

Zoo wordt dan de Confessioneele school in DuitschJand bedreigd. Maar daarbij worden er ook aanslagen gedaan op de vrijheid van be ­ weging van den arbeid der inwendige zending. Volgens courantenberichten beeft het congres voor armenverzorging en weldadigheid te Berhjn, op 22 September gehouden, gehandeld over staatstoezicht over den vrijen liefdearbeid na den oorlog. Dr. .Albert Levy, . voorzitter van dit congres, bepleitte de noodzakelijkheid, dat deze arbeid gesteld moest worden onder locale autoriteiten, welke geroepen zouden rijn, de regels voor de methode endepractijfc vast te stellen, en overbodige nieuwe instellingen te verhinderen. Het stadsbestuur moest daarbij vertegenwoordigd zijn, wellicht als voorzitter fungeeren. Dr. L. bepleitte een rijkscommissie met een commissie van der zake kimdigen.

Het spreekt vaa zelf, dat de Evangelischen met hun wijdvertakte werken voor Inwendige Zending hei meest zonden belemmerd worden, wanneer de gedachten van Dr. Levy verwezenlijkt werden. Rome, met rijn «Kerkelijke" inrfthtingen, zou niet zoo getroffen worden. De voorstellen van Levy hebben ten doel den Evangelischen liefdearbeid neutraal te maken. De Ei'. Kirchenseitung zegt daarom : «Wij roepen van te voren: de handen thuis.' Voor zulk een uitoei'ening van toezicht bedanken wij. Het is noodig dat wij van den beginne af op onze hoede zijn!"

Dit is juist gerien. Hoe bedroevend, dat in dagen waarin Ijet Duitsche volk een crisis doorleeft zoo ernstig als nooit te voren, aanslagen gedaan worden op het christelijk karakter der volksschool, en men nu ook den arbeid der Inwendige Zending zoekt te belemmeren of te verlammen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 februari 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 februari 1918

De Heraut | 4 Pagina's