Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

VRIJE UNIVERSITEIT.

Men schrijft ons uit Sneek:

Door de goede zorgen van het comité «Friesland Zuid«, is de hand weer eens aan den ploeg geslagen en werd namens dat comité in onderscheidene pogingen beproefd om het aantal contribuanten te verhoogen of degenen die reeds bijdroegen, tot hooger contributie te brengen.

Ook hier blijkt dat > waar gewerkt wordt, wordt gewonnen».

Het aantal leden werd met 5, dat der contribuanten met 160 verhoogd.

Door 65 vrienden werden de bijdragen ver-^ meerderd. *

Behalve de giften groot ƒ 21.50, werden de jaarlijksche bijdragen met ƒ467.75 verhoogd.

Voor de broeders correspondenten en agenten dus een aanmoediging om voort te varen.

Straks komen de aanvragen voor het nieuwe jaarverslag, waarbij het verzoek wordt gedaan: rbeproef nog ee? > s één conti ibuant te winnen of een die reeds bijdroeg., tot verhooging te bewegent.

Het is er nog verre van dat allen, die krachtens hunne beginselen, tot medewerking geroepen zijn, daaraan ook voldoen.

Meer dan eens werd dr^arop de aandacht gevestigd, en ook in onze omgeving zijn nog tal van plaatsen onafgewerkt.

Het komt er vooral op aan de jongeren-te bewerken.

Wel heeft de Vrije Un'-ersiteit geen klagers.

Want het is veel gemak "lelijker een jaarlijksche contributie v^n f 20.000.- te brengen tot / SO.ÖOO.-, dkn van f 30.000 tot ƒ 35.000.-.

Immers bij het toenemen van het aantal begunstigers, wordt het getal dat nog te winnen is, kleiner, en dan moeten er jaarlijks meer worden afgeschreven door overlijden enz.

En toch werd in het jaar 1917 de contributie tot bijna f 35.000.— opgevoerd, terwijl, zooals reeds vroeger in De Heraut werd opgegeven, de collecten verhoogden. Evenwel, zal het goed zijn, dan moeten de uitgaven, stijgen.

Het aantal professoren moet wordoi uitgebreid en daardoor zullen de uitgaven belangrijk toenemen. Gelukkig, er zijn nog streken in ons land die lang niet atgewerkt zijn, en daaro^ider behooren ook tal van plaatsen die aan het comité Friesland ten zuiden zijn toebetrouwd.

Deputaten der Classe Heerenveen voor de Evangelisatie in Frieslands Zuid-Oosthoek, berichten aan de kerken, correspondenten en contribuanten, dat door de j.l. vergadering der Classis aan den weled, heer J. H. Bekkering te Heerenveen eervol ontslag is verleend, als deputaat en penningmeester, wegens zijn a.s. vertrek buiten de classis, en dat in zijn plaats is benoemd tot deputaat en penningmeester de weled. heer J. A. Leenstra, te Heerenveen, aan wien in het vervolg dus alle gelden voor bovengenoemde evangelisatie moeten worden gezonden.

Namens deputaten V. n.

R. K. M. HUMMELEN,

Secretaris.

Heerenveen., 6 Maart '18.

P. S. Kerkboden worden verzocht dit bericbt over te nemen.

R. K. M. H.

Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland wordt doof Deputaten voor Correspondentie met de Hooge Overheid beke!: 'a' g'.maakt, dat sinds de laatste opgave op de lijst der kerken voornoemd voor de eerste maal is geplaatst: Onder nummer 919 de Gereformeerde kerk te Nieuw Beets, gem. Opsterland.

Voorts dat bij schrijven van 18 Dec. 1917 de Minister van Justitie heeft bericht aan Deputaten, dat de Gereformeerde kerk te Gerkesklooster, burgerlijke gemeente Achtkarspelen, provincie Friesland, heeft besloten haar naam te wijzigen in de Gereformeerde kerk te Gerkesklooster-Stroobos B, en dat zij blijft voortbestaan, maar nu onder den naam »de Gereformeerde kerk te Gerkesklooster-Stroobos B«;

terwijl bij-schrijven van 26 Februari 1918 de Minister van Justitie heeft bericht, dat de kerkeraad der Gereformeerde kerk te Stroobos, burgerlijke gemeente Achtkarspelen, provincie Friesland, in overleg met den kerkeraad der Gerefdrnieerde kerk te Gerkesklooster is opgetreden onder den naam van »de Gereformeerde kerk Gerkesklooster-Stroobos A«.

Namens Deputaten voornoemd,

H. BOUWMAN.

Kampen, 28 Februari 1918.

Korte Notulen van de Classis vergadering te Saeekop 20 Febr. 1918.

De voorz. van de saamroepende kerk opent de verg., laat zingen Ps. 121 : 1, leest Ps. 121 en gaat voor in gfebed.

De credentiebrieven worden nagezien en in orde bevonden.

Het moderamen wordt als volgt geconstitueerd : Praeses Ds. v. Kasteel; scriba Ds. Korfker; Assessor Ds. Geerds.

Het ageadum wordt vastgesteld. De notulen gelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukken; van de Kerk van Sneek de uitnoodiging ter synod, verg. op 5 Juni '18.

Verslag wordt uitgebracht dooi de admin. Kerk. Br.s Zwolsman en Cnossen zullen de boeken nazien. De bescheiden worden in orde bevonden.

De deput. voor de kas voor hulpbeh. K.K., Ds. V. d. Beek, rapporteert over den toestand van die kas. Aan de brs. Ds. Koopmans en oud. V. d. Vlugt wordt opgedragen het uitgebrachte verslag te contróleeren. Zij bevinden all( s in goede orde.

De K.K. van B. SI. doen aanvragen om steun. Aan die aanvragen zal worden voldaan. Naar art. 13 K.O. verzoekt de Tterk van O. wederom den steun der Classis. Deze zal worden geboden. Uitgesteld echter tot de volgende cl. verg. wordt eenzelfde verzoek van de kerk te G. S.

Bij de rondvraag naar Art. fl K.O. vraagt de kerk van O. advies in eene/zaak. De classis benoemt eene commissie, om der verg. den volgenden keer met inhchtingen te dienen.

Alsnog brengt, namens de comm. voor Evang. arbeid, de rapporteur Ds. Korfker een keurig verslag uit van hare werkzaamheden. De comm. ontvangt den dank der classis.

Tot afgevaardigden naar de a.s. gartic. Syn. worden gedeputeerd als primi de brs. pred. Ds. D. P. Koopmans van Sneek, Ds, W L. Korfker van Goënga c. a. Secundi de brs. pred. Ds. K. V. d. Beek van IJlst, Ds. F. W. Geerds van Scharnegoutum, primi de brs. ouderl, F. Abma van Goënga ca. L. Wagenaar van Bozum. Secundi de brs. ouderl. B. Looijenga van IJlst, F. W. Wielenga van Sneek.

Tot saamroepende Kerk wordt aangewezen die van Oppenhuizen c. a.

De vacaturebeurten worden geregeld. Het persverslag gelezen en goedgekeurd.

De voorz. gaat voor in dankgebed en sluit de vergadering.

0p last der Cl. v.n.

F. W. GEERDS, Assessor.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1918

De Heraut | 6 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1918

De Heraut | 6 Pagina's