Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkeraadsverkiezingen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kerkeraadsverkiezingen.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

XII.

Een andere vraag is, of degenen, die verhinderd eijn persoonlijk aan de stemming deel te nemen, toch meestemmen mogen door een ingevuld stembriefje aan een'ander mee të-geven of dit aan den Kerkeraad toe te zenden f In tal van onze Kerken fs dit laatste gebruik geworden, en men geeft gewoonlijk als rpden op, dat het wenschelijk is, dat zooveel mogelijk alle gemeenteleden aan de stemming deelnemen en daarom ook degenen, die de verkiezing niet kunnen bijwonen, tot het uitbrengen van hun stem in de gelegenheid moeten worr. den gesteld. Toch is .^deze gewoonte niet aan te bevelen en is er zelfs veel wat tegen haar pleit.. Vooreerst, omdat men daarmede afwijkt van wat als algemeene regel bij elke verkiezing geldt. Bij politieke verkiezingen moet ieder persoonlijk op het stembureau komen, ontvangt hij eerst daar zijn stembiljet, moet het ter plaatse invullen en in de stembus werpen. Wie niet persoonlijk ter stembus opgaat, kan niet stemmen; het meegeven van een stembiljet aan een ander is ongeoorloofd. De reden hiervan is natuurlijk, dat bet voor een stembureau zoo goed als onmogelijk is te controleeren, of zulke uitgebrachte stembriefjes wel echt zijn en, wanneer de wet toestond zulke stembriefjes van een ander mee te brengen, de deur zou worden opengezet voor allerlei misbruiken. Nu is het gevaar van opzettelijk bedrog met zulke meegebrachte stembriefjes zeker bij kerkelijke verkiezingen niet zoo groot als bij politieke, maar waarborg, dat zulk een bedrog niet zal plaats vinden, heeft de Kerkeraad toch ' niet. Oudtijds was het dan ook niet geoorloofd, dat iemand, die afwezig was, meestemde; wilde iemand dit toch doeri, dan moest dit geschieden bij notarieels acte. Zoo vindt men b.v. in het plakkaat op het stuk van de beroeping der predikanten ten platten lande van Gelderland, dat afgedrukt staat achter het Classicaal Handboekje van de Classis Nederveluwe onder Art. 4 deze bepaling: »dat geen. briefjes onder een private onderteekening in het stemmen mogen worden geadmitteerd, maar dat, zoo wanneer iemand niet g3voeglijk kan compareeren, gelijk anderzinds in zulk een gelegenheid wel 't meest betamelijk zal wezen, en zoo.een nochtans genegen mocht zijn zijne stem in te brengen, hij alsdan een gerechtelijke, volmacht daartoe zal moeten passeeren, met specifieke vermelding van den persoon, op welken hij zijne stem komt te geven en hij zoodanige volmacht ten dage der beroeping zal laten exhiberen, in welk geval de zoo-' danig uitgebrachte stem mede zal worden geteld". Maar ook afgezien daarvan is er nog een andere reden, waarom vooral bij de kerkelijke verkiezingen dit meestemmen van de afwezigen niet goedgel< eurd kan worden. De verkiezing der ambtsdragers is een heilig werk, omdat de gemeente daarbij dienst doet als orgaan van God den Heere om deze personen tot het ambt te roepen. Vandaar dat, gelijk we vroeger reeds opmerkten, Calvijn wilde, dat deze verkiezing zou geschieden in; een samenkomst, waarbij eerst in het gebed God de Heere zou worden aangeroepen om door Zijn Heiligen Geest alles zoo te leiden, dat de rechte mannen voor het ambt gekozen worden. Dat gebed nu om de leiding des Heiligen Geestes bij de verkiezing zou feitelijk een onwaarheid worden, wanneer de stemming niet daarna plaats vond, maar de afwezigen reeds vóór dien tijd gestemd hadden. Gesteld toch, dat het meerendeel der gemeente afwezig-was ' en door ingezonden briefjes stemde, dan zou de beslissing reeds gevallen zijn en hoe kan men bidden, dat God de aanwezigen leiden moge bij de verkiezing? Waarbij eindelijk komt, dat dit meestemmen der afwezigen ook practisch tot moeilijkheden aanleiding geeft, wanneer er herstemming moet plaats vinden. Zulk een herstemming dan uit te stellen tot een volgende vergadering, zou te veel tijd rooven ; gewoonlijk iaat men dan ook de herstemming in dezelfde vergadering plaats vinden. Maar dan kunnen de afwezigen toch niet meestemmen en wordt de belissing dus toch zonder hen genomen. Er is derhalve geen enkele reden om deze abnormale gewoonte, die bij geen enkele andere verkiezing gevolgd wordt, bij de kerkelijke verkiezingen wel toe te passen. Ze werkt het absenteïsme in de hand; ze kan aanleiding geven tot misbruik, en ze doet te kort aan den ernst van het gebed om de leiding des Heiligen Geestes in de vergadering der gemeente. Wie waariijk verhinderd is aan de.stemming deel te nemen, heeft er in te berusten, dat hij zijn stem ditmaal niet kan uitbrengen. Ook dat geschiedt immers niet bij geval, maar onder het bestel des Tleeren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1918

De Heraut | 6 Pagina's

Kerkeraadsverkiezingen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1918

De Heraut | 6 Pagina's